Odliczamy do RODO

Informacje ogólne

Celem Europolu jest zapewnienie ściślejszej i efektywniejszej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, a w szczególności:

 • handlu narkotykami;
 • sieci przemytu nielegalnych imigrantów;
 • nielegalnego handlu pojazdami;
 • handlu ludźmi, w tym pornografii dziecięcej;
 • fałszowania pieniędzy i innych środków płatniczych;
 • handlu substancjami radioaktywnymi i materiałami jądrowymi;
 • terroryzmu.

Europol pomaga państwom członkowskim:

 • ułatwiając wymianę informacji między państwami członkowskimi UE;
 • zapewniając analizy operacyjne i wspierając działania państw członkowskich;
 • zapewniając wiedzę i wsparcie techniczne na potrzeby dochodzeń i działań realizowanych w UE pod nadzorem i w ramach odpowiedzialności prawnej państw członkowskich;
 • sporządzając strategiczne raporty oraz analizy przestępczości na podstawie informacji i danych wywiadowczych dostarczonych przez państwa członkowskie lub pochodzących z innych źródeł.
 • Europol jest odpowiedzialny za wdrożenie i prowadzenie systemu informatycznego umożliwiającego wymianę i analizę danych, w tym danych osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności