udostępniania danych

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może ukarać osoby winne bezprawnego ujawnienia danych osobowych?

Czy starosta może odmówić udostępnienia z prowadzonej ewidencji pojazdów numeru rejestracyjnego i numeru VIN pojazdu należącego do konkretnej osoby na potrzeby złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym?

Czy komornik może udostępnić informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę podmiotowi innemu niż pracodawca uprawniony do ich przetwarzania?

Czy za nieuprawnione udostępnienie danych osobowych odpowiedzialność ponosi administrator danych, czy osoba, która faktycznie do tego dopuściła (np. pracownik firmy)?

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać udostępnienie dokumentów zawierających dane osobowe?

Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych mogę wystąpić do administratora danych z wnioskiem o udostępnienie mi dokumentów zawierających moje dane osobowe?

Czy pracownik firmy kurierskiej ma prawo legitymować osoby, którym dostarcza przesyłki za potwierdzeniem odbioru lub przekazy pocztowe?

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo pozyskać (przetwarzać) dane osobowe osoby, która składa reklamację? Jeżeli tak, to jaki zakres danych może pozyskać?

Czy sprzedawca może żądać okazania dokumentu tożsamości od osoby, która dokonuje płatności kartą elektroniczną?

Czy prezydent miasta może przetwarzać dane osobowe osoby reprezentującej stowarzyszenie?

Czy naczelnik urzędu skarbowego może przekazać organizacji pożytku publicznego dane osoby, która wpłaciła na jej rzecz 1% podatku?

Czy działanie polegające na upublicznieniu listy zawierającej dane osobowe dzieci oraz ich rodziców na drzwiach wejściowych przedszkola jest zgodne z prawem?

Czy kurator sądowy może otrzymać dane osobowe likwidatora konkretnej firmy?

Czy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może dokonywać weryfikacji danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców wykorzystując do tego dane zawarte w zbiorze PESEL?