Ogólne zagadnienia dotyczące rejestracji

Czy zastosowanie przez administratora danych odpowiednich zabezpieczeń do przetwarzania danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zarejestrowania zbioru tych danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy zostanie zarejestrowany przez GIODO zbiór danych osobowych, jeśli w zgłoszeniu jego administrator nie wskazał środków technicznych i organizacyjnych służących do przetwarzania danych w tym zbiorze?

Czy prowadząc bazy danych osobowych zarejestrowanych zbiorów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dysponuje informacjami np. o adresie zamieszkania, nr PESEL konkretnych osób?

Czy podmiot, który zarejestrował swój zbiór danych osobowych w GIODO, może uzyskać od GIODO specjalny certyfikat, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych?

Czy baza klientów sklepu internetowego przetwarzanych w różnych celach, jak np. realizacji zamówień, marketingu, prowadzenia bazy umów cywilnoprawnych, może zostać zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych jako jeden zbiór danych osobowych?

Jaką decyzję podejmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeśli w zgłoszeniu o rejestrację zbioru jego administrator (fundacja) nie wskazał podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych?

Kto – dotychczasowy czy nowy administrator danych – powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza w zbiorze, jeśli zbiór ten został przejęty przez nowego administratora danych?

Czy podlegający rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych zostanie zawsze zarejestrowany, po zgłoszeniu go na formularzu zgłoszeniowym?

Jaką decyzję podejmuje GIODO, jeżeli administrator zarejestrowanego zbioru poinformuje, że przestał w nim przetwarzać dane osobowe?

Czy zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru do rejestracji na nieobowiązującym wzorze stanowi przesłankę do odmowy zarejestrowania tego zbioru?

W jakich sytuacjach następuje wykreślenie zbioru danych osobowych z ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Jak prawidłowo należy zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Jaką decyzję musi wydać GIODO, gdy podmiot zgłaszający zbiór danych osobowych do rejestracji w toku postępowania w tej sprawie poinformuje, że zbioru tego nie utworzył i rezygnuje z jego utworzenia?

W jaki sposób można sprawdzić, czy dany podmiot prowadzący zbiór danych osobowych zarejestrował go u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy administrator danych powinien zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zmianę celu przetwarzania danych osobowych?

Czy podczas zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych należy podać informacje o powierzeniu danych osobowych oraz o ich udostępnianiu?

Czy zgłoszenie kilku zbiorów danych na jednym wniosku spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych?

Czy firma prowadząca telemarketing może do tego celu wykorzystywać dane umieszczone w książce telefonicznej?

Czy wprowadzenie od 10 lutego 2009 r. nowego formularza zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO powoduje konieczność aktualizacji zgłoszonego do rejestracji zbioru danych?

Czy po zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, otrzymam jakieś zaświadczenie? Od którego momentu mogę rozpocząć gromadzenie danych w zgłoszonym zbiorze?