Zbiory danych zwolnione z rejestracji

Czy ośrodki szkolenia kierowców, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych kandydatów na kierowców zawartych w tzw. profilach kandydata, mają obowiązek zgłoszenia takich zbiorów do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Czy zbiory danych zawierające podania o pracę powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy wszystkie zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy o systemie oświaty podlegają rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy dyrektor przedszkola ma obowiązek zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych rodziców przedszkolaków?

Czy podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych swoich pacjentów u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy izba wytrzeźwień, jako administrator danych, ma obowiązek zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych swoich pacjentów prowadzone w celu ich rejestracji, ewidencji i statystyki oraz na potrzeby wystawienia im faktury za pobyt i ewentualnej windykacji należności?

Czy gmina powinna zgłosić zbiór danych prowadzony w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności?

Czy spółka jest zobowiązana do zarejestrowania księgi udziałów oraz księgi akcyjnej?

Czy obowiązek rejestracji dotyczy administratorów wykorzystujących dane pracowników (obecnych i byłych), a także kandydatów do pracy i innych osób świadczących na rzecz administratora usługi na podstawie umów zlecenia, czy umów o dzieło?

Czy zbiory danych osobowych umieszczone w sieci Internet należy zgłaszać do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Czy założyciel portalu internetowego musi zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi bazę danych zawierającą informacje o osobach reprezentujących firmę (nazwiska osób "kontaktowych";), która zarejestrowała się w portalu?

Czy instytucje obowiązane, w rozumieniu art. 2 pkt 1 z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzałaniu wprowadznia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.)obowiązane są do dopełnienia obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji określonego w art. 40 ustawy oraz obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ustawy oraz obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 ustawy?

Czy biblioteki prowadzone przez szkoły podlegają obowiązkowi zgłoszenia zbiorów do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?