2010

DOLiS-035-1891/10

Prośba o zajęcie stanowiska skierowana przez Rzecznika Praw Pacjenta związana z kwestią domniemania zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej osobom bliskim w przypadku braku przeciwnego zastrzeżenia ze strony żyjącego pacjenta, który nie jest w stanie udzielić stosownego upoważnienia wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1858/10

Wystąpienie GIODO z dnia 3 sierpnia 2010 r. do Ministra Finansów z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zawężenie publikowanych na podstawie art. 76g ust. 1 ustawy o rachunkowości danych osobowych, osób posiadających certyfikat księgowy (bez numeru PESEL).

DOLiS-440-922/09

Sygnalizacja GIODO z dnia 26 listopada 2010 r. do członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zaniechania praktyki polegającej na wykorzystaniu danych osobowych Skarżącej, pozyskanych w związku z pełnieniem funkcji niezgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane oraz udostępnieniem tych danych osobom nieupoważnionym.

DOLiS-440-475/10

Sygnalizacja GIODO do kancelarii doradców podatkowych w związku z nieuprawnionym udostępnieniem przez nią danych osobowych  innej kancelarii, z którą łączy ją umowa franczyzy.

DOLiS-440-596/10

Sygnalizacja GIODO z 17 listopada 2010 r. dotyczące konieczności wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec klientów Banku.

DOLiS-440-54/10

Sygnalizacja GIODO z dnia 10 września 2010 r. do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej w zwiazku z udostępnieniem przez niego decyzji, z danymi osobowymi, osobom nieupoważnionym.

DOLiS-035-2100/10

Sygnalizacja GIODO z dnia 25 sierpnia 2010 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązanie podległych mu wojewodów do monitorowania treści uchwał gminnych dotyczących ustalania zasad rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli w kwestii zakresu gromadzenia danych osobowych, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1969/10

Odpowiedź GIODO z 25 sierpnia 2010 r. do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie pozyskiwania szerokiego zakresu danych osobowych rodziców dzieci w procesie rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli.

DOLiS-035-2099/10

Sygnalizacja GIODO z 25 sierpnia 2010 r. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu danych osobowych pozyskiwanych podczas rekrutacji do przedszkoli wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją w sprawie.

DOLiS-440-1034/09

Sygnalizacja GIODO z 17 sierpnia 2010 r. do dyrektora przedszkola w zwiazku z jego udostępnieniem osobom nieupoważnionym informajci o jego pracowniku.

DOLiS-035-1419-10

Sygnalizacja GIODO z 25 czerwca 2010 r. do MSWiA w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.

DOLiS-440-241/10

Sygnalizacja GIODO z 11 czerwca 2010 r. kierowana do Dyrektora Aresztu Śledczego w sprawie wywieszania na drzwiach cel znajdujących się w oddziale szpitalnym aresztu danych osobowych więźniów tam przebywających w zakresie informacji o terminach planowanych wobec nich zabiegów i dietach, które mają stosować.

DOLIS-035-1280/10

Odpowiedź GIODO w związku z pytaniem Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące wywieszania na drzwiach gabinetów lekarskich listy osób oczekujących na wizytę.

DOLiS-440-94/10

Sygnalizacja GIODO z 25 maja 2010 r. do Prezesa Sądu Rejonowego w związku z udostępnianiem przez Komornika danych osobowych dłużnika na rzecz osoby nieupoważnionej.

DOLiS-035-670/10

Sygnalizacja GIODO z 18 marca 2010 r. do Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Hotelarstwa w sprawie zapewnienia prawidłowości procesu przetwarzania danych w toku procesu meldunkowego przez placówki hotelarskie.

DOLiS 035-2114/09

Sygnalizacja GIODO z 24 marca 2010 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie unormowania w przepisach wideonadzoru.

DOLiS-440-1045/09

Sygnalizacja GIODO z 1 kwietnia 2010 r. do Prezesa Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie udostępnieni danych osobowych współwłaściciela nieruchomości osobom, które nie są współwłaścicielami.

DOLiS-440-967/09

Sygnalizacja GIODO z dnia 24 lutego 2010 r. do Urzędu Miejskiego w sprawie nieudostępniania na stronie internetowej urzędu uchwały rady miejskiej, w której zawarte są dane osobowe.

DOLiS-440-767/09

Sygnalizacja GIODO do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o zaprzestanie praktyki podawania do publicznej wiadomości (na stronach internetowych spółdzielni) prywatnej korespondencji kierowanej do spółdzielni.

DOLiS–035-225/10

Sygnalizacja GIODO z 24 lutego 2010 r. do Prokuratury Rejonowej w sprawie podjęcia działań mających na celu dostosowanie procesu doręczania pism stronom postępowania karnego do obowiązujących przepisów wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-115/10

Sygnalizacja GIODO z 25 lutego 2010 r. do Dyrektora Zespołu Szkół dotycząca zaprzestania przetwarzania odcisków palców pracowników, nauczycieli i uczniów na potrzeby zapewnienia im bezpieczeństwa.

DOLiS-035-116/10

Sygnalizacja GIODO z 18 lutego 2010 r. do Kuratora Oświaty w sprawie zmiany praktyki polegającej na pobieraniu odcisków palców pracowników Kuratorium w celu ewidencji czasu pracy.