2009

DOLiS-035-416 / 09

Sygnalizacja GIODO do Ministerstwa Pracy o podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych pracowników (kandydatów do pracy) przez pracodawców.

DOLiS-035-2228/09

Sygnalizacja GIODO z 10 grudnia 2009 r. do NFZ w sprawie dokumentu poświadczającego prawo do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej.

DOLiS-035-852-09

Sygnalizacja GIODO z 22 czerwca 2009 r. do Wójta Gminy w sprawie weryfikacji oświadczeń majątkowych publikowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy.

DOLiS-035-698/09

Sygnalizacja GIODO z dnia 11 maja 2009 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania przepisów zezwalających na upublicznianie adresów zamieszkania członków zarządu fundacji do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

DOLiS–035–895/09

Sygnalizacja z dnia 3 lipca 2009 r. do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jako odpowiedź na pismo jednego z senatorów podnoszące kwestię podawania do publicznej wiadomości, np. w ogłoszeniach gminnych, wyroków o skazaniu za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

DOLiS-035-665/09

Sygnalizacja GIODO z 29 maja 2009 r., do Prezydenta Miasta w sprawie zakazu wywieszania na drzwiach wejściowych list zawierających dane osobowe dzieci oraz ich rodziców.

DOLiS-035-2118/09

Sygnalizacja GIODO z 19 listopada 2009 r. do Dyrektora Biblioteki w celu zmiany dotychczasowej praktyki polegającej na obowiązkowym pozostawianiu przez osoby korzystające z Czytelni Biblioteki dowodów tożsamości.

DOLiS-070-1/09

Sygnalizacja GIODO z dnia 22 stycznia 2009 r. do Marszałka Sejmu w związku z przygotowywanym przez sejmową Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji projektem ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.