2008

DOLiS – 035 – 1368 / 08

Sygnalizacja GIODO z 24 października 2008 r. do Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego dostępnego w telewizji osiedlowej.

DOLIS-440-245/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 29 kwietnia 2008 r. w związku z nieuprawnionym pozyskiwaniem przez Dyrektora Izby Celnej - od osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia – danych szczególnie chronionych.

DOLIS-440-208/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 5 czerwca 2008 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez Prokuratury niezgodnej z prawem praktyki zamieszczania na kopertach informacji o treści zawartości pisma.

DOLiS-440-755/08

Sygnalizacja z 16 kwietnia 2009 r. do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej związanej z rozesłaniem informacji zawierającej dane osoby, która zaskarżyła uchwałę Spółdzielni do Sądu Okręgowego.

DOLIS - 035-550/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 12 czerwca 2008 r. do operatora telewizyjnego w związku z pozyskiwaniem zbyt szerokiego zakresu danych osobowych

DIS-K-421/47/08/23320

Sygnalizacja GIODO z dnia 8 września 2008 r. do MEN w sprawie nieprawidłowości w Systemach informatycznych.

DOLiS-035-950

Sygnalizacja GIODO z 24 lipca 2008 r. do Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w związku z analizą formularza oświadczenia o wyrażeniu przez abonenta zgody na zamieszczanie identyfikujących go danych w spisach abonentów.

Pismo RPO w sprawie wycieku danych z Pekao S.A. wraz z odpowiedzią GIODO

DOLIS-024/221/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 17 czerwca 2008 r. do Prezesa jednej z organizacji gospodarczych o upowszechnienie wiedzy, iż izby rzemieślnicze są administratorami danych osobowych.

DOLiS-035-748/08/14747

Sygnalizacja GIODO z dnia 11 czerwca 2008 r. do Komendanta Głównego Policji, w związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Policji, wizerunku roznegliżowanych osób.

DOLIS-440-218/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 6 czerwca 2008 r. do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, o nieupublicznianiu danych osobowych w treści ogłoszeń o zebraniu właścicieli nieruchomości.

DOLIS-035-570/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 28 maja 2008 r. do Rady Miejskiej w związku z wydaną uchwałą, w której określono zbyt szeroki zakres dokumentacji medycznej.

DOLiS-035-258/08

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 maja 2008 r. do Prezesa Zarządu PKP Intercity o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych podróżnych korzystających z systemu internetowej sprzedaży biletów.

DOLIS-035-491/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 14 kwietnia 2008 r. do jednego z ogólnopolskich towarzystw zawodowych z prośbą o zbieranie od osób uczestniczących w zjazdach naukowych tylko niezbędnych danych osobowych.

DOLiS - 035 - 468 / 08

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z kwietnia 2008 r. do Prezydenta Bydgoszczy w sprawie podjęcia działań mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w sytuacji prowadzenia postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli z użyciem formularza wypełnianego drogą elektroniczną

DOLiS - 035 - 331 / 08

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z marca 2008 r. do Wójta Gminy Lipnica w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany praktyki stosowanej w Urzędzie Gminy w Lipnicy w zakresie publikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie szerszego niż wynikający z przepisów prawa zakresu danych osobowych osób, które wygrały przetarg na zakup nieruchomości.

DOLiS-035-475/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 28 marca 2008 r. do Ministra Sprawiedliwości o ocenę, czy praktyki kancelarii komorniczych polegające na wysyłaniu do pracodawców zajęć wynagrodzenia za pracę dłużników bez wstępnego sprawdzenia, czy dana osoba jest rzeczywiście zatrudniona u pracodawcy, do którego zajęcie zostało skierowane.

DOLiS-035-47/07/330/08

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 stycznia 2008 r., dotycząca wyeliminowania nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

DOLiS-440-133/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ze stycznia 2008 r. do Pani Grażyny Wiśniewskiej - prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyczółek Grochowski” w sprawie sposobu dostarczania pism do lokatorów.

BG-III-172/2008

Pismo z dnia 29 lutego 2008 r. do Pana Michała Serzyckiego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu uregulowanie obowiązku złożenia przez kandydata do przyznania odznaki “Za Zasługi dla Sportu" oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, dołączanego do wniosku o przyznanie odznaki.

DOLiS-035-748/08/14747

Sygnalizacja GIODO z dnia 11 czerwca 2008 r. do Komendanta Głównego Policji, w związku z upublicznieniem na stronie internetowej Komendy Głównej Policji wizerunku roznegliżowanych mężczyzn.

DOLiS-035-23/08

Sygnalizacja GIODO do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu pozyskiwania danych abonentów na potrzeby opracowania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.

DOLIS-035-1149/08

Sygnalizacja GIODO z dnia 16 września 2008 r. do Burmistrza Dzielnicy, z prośbą o wskazanie podstawy prawnej, zamieszczanie w Internecie bazy najemców garaży.

DOLIS-035-163/08

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 14 kwietnia 2008 r. do Rady Miasta, w związku z zamieszczaniem w uchwałach RM danych osobowych, osób których uchwały te dotyczą.

DOLiS-440-366/08

sygnalizacja GIODO z dnia 7 sierpnia 2008 r. do Komendanta Miejskiego Policji o zmianę praktyki polegającej na doręczaniu pism, poprzez pozostawianie ich w drzwiach, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją