2007

DOLiS-440-175/07

Sygnalizacja do Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2007 r. w sprawie prawidłowego interpretowania przepisu zezwalającego na udostępnianie danych osobowych.

DOLiS-035-205/07/6964

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 12 grudnia 2007 r. do Pana Jana Wincentego-Rostowskiego Ministra Finansów w sprawie podstawy prawnej tworzenia centrum przetwarzania danych.

odp. DOLiS-035-93/07

Odpowiedź na sygnalizację GIODO z dnia 31 października 2007 r. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zamiaru instalowania na terenie szkół i placówek oświatowych urządzeń umożliwiających rejestrowanie rozmów (DOLiS-035-93/07)

DOLiS-035-9/07/7100

Opinia GIODO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku udostępniania przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych danych niezbędnych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych

DOLiS-440-211/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 grudnia 2007 r. do Pana nadinspektora Tadeusza Budzika – Komendanta Głównego Policji w sprawie upubliczniania na stronach internetowych komend rejonowych Policji prywatnych numerów telefonów komórkowych funkcjonariuszy Policji.

GI-DOLiS-024/731/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 lipca 2007 r. do Pani Grażyny Gęsickiej - Minister Rozwoju Regionalnego w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu uregulowanie warunku niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe kandydatów na eksperta powoływanego do oceny projektów realizowanych z programów operacyjnych.

GI-DOLiS-024/879/07

Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 grudnia 2007 r. do Pana Mirosława Drzewieckiego - Ministra Sportu i Turystyki o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu uregulowanie obowiązku złożenia przez kandydata do przyznania odznaki „Za Zasługi dla Sportu” oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

GiDOLiS-035-80-07

Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z grudnia 2007 r. do Pana Marka Niechciał – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

DOLiS-035-149/07/6588

Sygnalizacja z dnia 22 listopada 2007 r. do Pana Eugeniusza Grzeszczaka – Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie wprowadzania w drodze uchwał zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z przewozem osób w ramach transportu miejskiego.

DOLiS-035-80/07

Wystąpienie GIODO do Pana Waldemara Pawlaka Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opinii czy art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) stanowić może podstawę do udostępniania przez przedsiębiorców nie mających statusu biura informacji gospodarczej - w drodze Ogłoszenia publicznego - informacji obejmujących dane?

DOLiS-035-80/07

Wystąpienie GIODO do Marka Niechciał Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2007 r. z prośbą o opinie czy udostępnianie informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) może stanowić podstawę do udostępniania przez przedsiębiorców nie mających statusu biura informacji gospodarczej - w drodze ogłoszenia publicznego'-. informacji obejmujących dane dłużnika, kwotę i tytuł prawny oferowanych w celu sprzedaży wierzytelności, w przypadku kiedy jest on konsumentem.

DOLiS-035-93/07

Sygnalizacja GIODO z dnia 31 października 2007 r. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zamiaru instalowania na terenie szkół i placówek oświatowych urządzeń umożliwiających rejestrowanie rozmów.

GI-DOLiS-024/897/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 14 sierpnia 2007 r. do Ministra Finansów w sprawie dostępu stażystów do danych osobowych podatników

GI-DOLiS-024/484/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 kwietnia 2007 r. do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w celu zmiany treści załączników do rozporządzenia i dostosowanie ich do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

DRZDO-400/7/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 maja 2007 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku zgłoszenia przez rektorów szkół wyższych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi zbiorów danych prowadzonych w związku z procedurą rekrutacji na studia wyższe.

GI-DOLiS-024/631/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 czerwca 2007 r. do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wskazanie podstawy prawnej dotyczącej zabezpieczenia dokumentacji medycznej w szpitalu MSWiA w Warszawie.

GI-DOLiS-024/275/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 marca 2007 r. do telefonii komórkowych (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A.) o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania błędnej praktyki polegającej na odmowie udostępniania służbom obsługującym numery alarmowe danych lokalizacyjnych abonentów wywołujących połączenia z tymi numerami.

GI-DOLiS-024/37/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2007 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy i dostosowanie treści zawartego w nim "Wzoru karty rejestracyjnej bezrobotnego"; do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

GI-DOLiS-024/30/07

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 stycznia 2007 r. do Prezydenta Miasta w sprawie wskazania podstawy prawnej dla tworzenia przez Urząd Miasta imiennej listy uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.

GI-DP-024/481/06

Sygnalizacja z dnia 2 sierpnia 2007 r. do Pana Zbigniewa Ziobro – Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności udzielania przez sekretariaty sądów telefonicznych informacji o treści zapadłych wyroków.

DOLiS-035-149/07/6594

Sygnalizacja z dnia 23 listopada 2007 r. do Pana Bronisława Komorowskiego - Marszałka Sejmu RP w sprawie wprowadzania w drodze uchwał zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z przewozem osób w ramach transportu miejskiego.

DOLiS-035-166/07

Sygnalizacja z dnia 28 grudnia 2007 r. Pana Marka Sawickiego – Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany treści przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jako sprzecznego z postulatem wewnętrznej spójności prawa.