2006

GI-DP-024/928/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 20 lipca 2006 r. do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjecie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu uregulowanie w przepisach prawa zakresu uprawnień komisji rewizyjnej w związku z dokonywaniem przez nią czynności kontrolnych.

GI-DS-430/390/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 września 2006r. dotyczące upublicznienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych podlegających szczególnej ochronie poprzez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, tj. na tablicach ogłoszeń, w blokach mieszkalnych należących do Spółdzielni, odpisów sentencji wyroków sądów dotyczących postępowania w sprawie eksmisji.

GI-DS-430/368/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych z dnia 20 września 2006r. do Dyrektora Przedszkola, które umieściło w miejscu powszechnie dostępnym dane osobowe dzieci, których rodzice zalegali z uregulowaniem opłat za ich pobyt w przedszkolu.

GI-DS-430/129/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 października 2006r. do Prezesa Zarządu Banku o zmianę treści klauzuli zgody na wykorzystanie danych osobowych, z uwagi na niedostosowanie jej treści do wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

GI-DP-024/1747/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 października 2006r. dotyczące upublicznienia w BIP informacji o osobie aplikującej do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, w zakresie, w jakim informacja o tej osobie nie stanowiła informacji publicznej, a stanowiła jej prywatne, podlegające ochronie dane osobowe.

GI-DP-024/1107/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Spółki z dnia 23 czerwca 2006 r. o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stosowanej przez Spółkę praktyki polegającej na uzależnianiu uczestnictwa w programie zorganizowanym przez Spółkę – jednocześnie operatora telewizji, od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez operatora w celach marketingowych innych podmiotów.

GI-DP-024/1300/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej z dnia 24 lipca 2006 r. o dostosowanie procesu przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pomocą formularza rejestracyjnego - dostępnego na stronie internetowej, do wymagań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

GI-DS-430/170/062998

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 12 lipca 2006r. do Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej w związku z gromadzeniem danych klientów korzystających z usługi pośrednictwa pieniężnego w zakresie opłacania niektórych rachunków w kasach sklepów Spółki bez spełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie określonym przez ustawę o ochronie danych osobowych.

GGI-024-1/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 stycznia 2006 r. o ocenę prawną legalności powierzania przez burmistrza, podmiotom prywatnym, w drodze umowy, uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego (używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości) oraz czynności mających na celu sporządzenie dokumentacji związanej z nakładaniem grzywien w drodze mandatu karnego, na kierowców popełniających wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości.

GGI-024-1/06/12

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Komendanta Głównego Policji z dnia 6 stycznia 2006 r. dotyczące legalności kontroli ruchu drogowego przez podmioty prywatne w niektórych gminach.

GI-DS-430/250/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Pełnomocnika Spółki z dnia 10 lipca 2006 r. o zapewnienie opcjonalności klauzuli zgody osób dokonujących zamówienia produktów Spółki, na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych oraz na ewentualne udostępnianie przedmiotowych danych innym podmiotom, a także o wypełnienie wobec klientów Spółki obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

GI-DIS-K-411/13/05

Uprzejmie proszę o rozważenie podjęcia na nowo - zgodnie z treścią art. 327 § 1 k.p.k. - postępowania przygotowawczego umorzonego postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legionowie delegowanego do Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. akt V Ds. 29/05,w sprawie:
  1. Niezabezpieczenia przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych osobowych zawartych w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, tj. przestępstwa określonego w art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Zaniechania wykonania obowiązku zgłoszenia zbiorów danych przetwarzanych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, tj. przestępstwa określonego w art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego poprzez niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i działanie tym samym na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k.

GI-DS-430/336/06

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 września 2006 r. dotyczące upublicznienia przez Prezydenta Miasta danych osobowych Skarżącego w pismach kierowanych do osób trzecich, w sytuacji gdy Skarżący jedynie zainicjował tryb postępowania z urzędu.

GI-DP-024/481/06

Sygnalizacja GIODO do Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie uregulowania kwestii dopuszczalności udzielania przez sekretariaty sądów telefonicznych informacji o treści zapadłych wyroków.