2004

GI-DS- 430/64/04


Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Sądu Rejonowego w łodzi, z dnia 9 lutego 2004 r., o podjęcie działań, mających na celu należyte zabezpieczenie danych osobowych, uzyskiwanych od osób zainteresowanych udostępnieniem akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, przed ich ujawnianiem osobom nieupoważnionym

GGI-024-18/04/632

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r. do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych o rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną, w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z brakiem przepisów, które w sposób jednoznaczny regulowałyby kwestię zakresu danych niezbędnych do dokonania prawidłowej, a zarazem obiektywnej oceny sytuacji finansowej podatnika ubiegającego się o umorzenie zaległości podatkowych. Z sygnałów otrzymywanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika, że brak uregulowania powyższej kwestii w przepisach prawa może prowadzić do naruszenia przez organy podatkowe zasady adekwatności, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

GI-DP-024/2036/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 grudnia 2004 r. do Prokuratora Generalnego RP w sprawie udostępniania przez pracowników sekretariatów prokuratur oraz sądów skorowidzów i repertoriów do wglądu osobom do tego nieupoważnionym. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zauważył, iż praktyka udostępniania tych rejestrów, które poza danymi osoby zainteresowanej przejrzeniem ewidencji zawierają również dane osobowe innych osób, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Z przepisów tych można raczej wnioskować, że skorowidze i repertoria prowadzone przez sądy są ewidencjami prowadzonymi wyłącznie dla potrzeb konkretnego sądu lub prokuratury w celu uporządkowania i usprawnienia działania ich wewnętrznej administracji.

GI-DP-024/1503/04/2480

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 grudnia 2004 r. do Ministra Finansów w sprawie celowości i legalności żądania przez organ podatkowy od strony toczącego się postępowania podatkowego udostępnienia danych osobowych jej pełnomocnika w zakresie obejmującym jego NIP, PESEL, imiona rodziców, miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

GI-DP-024/204/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Finansów o rozważenie celowości zmiany przepisów rozporządzenia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 984, ze zm.) w zakresie informacji, jakie powinien zawierać paragon fiskalny drukowany przez kasę rejestrującą przeznaczoną do ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami i ograniczanie wymogu podawania danych do imienia, nazwiska oraz danych identyfikujących taksówkę, tj. jej numeru rejestrującego oraz numeru bocznego.

GI-DP-024/1559/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 18 listopada 2004 r. z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą znowelizowania przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), w odniesieniu do przepisów gwarantujących dostęp stron postępowania do akt sprawy, w celu ograniczenia dostępu do danych adresowych innych stron postępowania.

GI-DP-024/1516/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia 2 listopada 2004 r. z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych mających na celu znowelizowanie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.), mających na celu dodanie przepisów regulujących zagadnienie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane mieszkańców popierających wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego – w sytuacji, gdy podmiot inicjujący referendum zaniecha inicjatywy jego przeprowadzenia.

GI-DP-024/1503/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. z prośba o wyrażenie opinii celowości i legalności żądania przez organ podatkowy, od strony toczącego się postępowania podatkowego, udostępnienia danych osobowych jej pełnomocnika w zakresie obejmującym jego NIP, PESEL, imiona rodziców, miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

GI-DS-430/193/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta Sopotu, z dnia 10 sierpnia 2004 r., o podjęcie działań mających na celu właściwe zabezpieczenie danych osobowych najemców lokali komunalnych i ich rodzin przez zastosowanie środków techniczno – organizacyjnych zapobiegających udostępnianiu tych danych osobom nieupoważnionym.

GI-DS-430/579/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Zarządu BPiT Almatur S.A. z dnia 5 sierpnia 2004 r. o zmianę w formularzu wniosku o wystawienie przez BPiT Almatur S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 15, "legitymacji ISIC/ITIC/IYTC", który - zdaniem Generalnego Inspektora - zawiera niezgodną z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

GI-DS-430/465/04

Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dnia 6 sierpnia 2004 r., do Dyrektora Zarządzającego Reader's Digest Przegląd Sp. z o.o., w związku jednym z elementów formularza XVII Wielkiej Loterii Reader's Digest Przegląd Sp. z o.o., którym jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Zdaniem Generalnego Inspektora budzi ona zastrzeżenia pod względem jej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, zwrócił się więc o częściową zmianę tego formularza.

GI-DS-061/11/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 sierpnia 2004 r. o podjęcie działań przewidzianych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), w celu zbadania praktyk firm prowadzących działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami i dochodzeniem zapłaty należności (firm windykacyjnych). Zdaniem Generalnego Inspektora ich legalność budzi wątpliwości nie tylko z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych, ale przede wszystkim ochrony interesów konsumenckich osób, wobec których są podejmowane.

GI-DP-024/881/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dnia 20 lipca 2004 r., do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przedstawieniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiska w sprawie żądania od osób składających wnioski o wydanie formularzy serii E – 100, kserokopii dokumentu stwierdzającego ich tożsamość.

GI-DP-024/1452/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące § 6 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej, zobowiązującego osoby składające wniosek o wydanie legitymacji do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nałożenie takiego obowiązku na osoby składające wnioski jest niezasadne.

GI-DS-061/11/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 13 sierpnia 2004 r., o podjęcie działań przewidzianych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) w celu zbadania praktyk firm prowadzących działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami i dochodzeniem zapłaty należności (firm windykacyjnych). Legalność tych działań budzi wątpliwości nie tylko z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych, ale przede wszystkim ochrony interesów konsumenckich osób, wobec których są podejmowane.

GI-DP-024/1332/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2004 r. o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę treści oświadczenia mieszkaniowego, jako niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1028) oraz rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1014 ze zm.).

GI-DP-024/506/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Zdrowia, z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz z dnia 21 lipca 2004 r., o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu uregulowanie zasad wydawania rodzicom bądź opiekunom prawnym książeczek zdrowia dziecka oraz określenie zakresu danych, które mogą być umieszczane w tych książeczkach

GI-DP-024/925/04

SygnalizacjaGeneralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 20 lipca 2004 r., o rozważenie możliwości zmiany przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych w taki sposób, by określały katalog podmiotów uprawnionych do gromadzenia informacji o numerze PESEL.

GI-DS-430/47/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 15 czerwca 2004 r., o podjęcie stosownych czynności w związku ze stosowaniem przez niektóre miasta zrzeszone w związku miast polskich praktyki polegającej na ustalaniu sytuacji majątkowej osób, które ubiegają się o określone świadczenia finansowane ze środków miast bądź umorzenie należności lub rozłożenie ich na raty, poprzez zlecanie ośrodkom pomocy społecznej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego co do osoby wnioskodawcy.

GI-DP-024/881/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dnia 2 czerwca 2004 r., do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wskazanie podstawy prawnej upoważniającej Fundusz do żądania od osób składających wnioski o wydanie formularzy serii E – 100, kserokopii dokumentu stwierdzającego ich tożsamość.

GI-DS-430/692/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 maja 2004 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące przepisów ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw. Czy znajdują one zastosowanie do zbywania wierzytelności przysługujących bankom wobec osób fizycznych - konsumentów banków, a tym samym pozwalają na przekazywanie danych osobowych przez banki innym podmiotom bez zgody dłużnika banku.

GI-DS-430/462/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dnia 9 sierpnia 2004 r., do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego w związku z praktyką banków dotyczącą telefonicznego potwierdzania prawdziwości podanych przez kredytobiorców danych osobowych u ich pracodawców oraz innych podmiotów. Generalny Inspektor wystąpił o podjęcie działań mających na celu zmianę wskazanej praktyki banków stwierdzając, że prowadzi ona w konsekwencji nie tylko do naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.), ale również przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 póz. 665, ze zm.).

GI-DP-023/222/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Polityki Społecznej, z dnia 10 września 2004 r., z ponowną prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zmianę treści przepisu § 6 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) (Dz. U. Nr 158, poz. 1653) jako niezgodnego z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia wniosek inwalidy o wydanie książki powinien zawierać m. in. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych takie przepisy wprowadzają w błąd osoby uzyskujące wyżej wymieniony dokument.

GI-DS-430/512/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 sierpnia 2004 r. do Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie danych osobowych osób ubezpieczonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Inspektorat w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, którym składane są oferty wznowienia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, przed dostępem do tych danych osób nieupoważnionych.

GI-DS-430/397/04

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Zarządu Microsoft Sp. z o.o. z dnia 2 sierpnia 2004 r. o podjęcie działań mających na celu zmianę treści formularza "Rejestracji nowego użytkownika", stosowanego przez Microsoft Sp. z o.o., w serwisie internetowym www.codeguru.pl, w zakresie obejmującym treść klauzuli zgody na przetwarzanie przez Microsoft Sp. z o.o. danych osobowych użytkownika.

GI-DS-430/544/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Agencji Rynku Rolnego, z dnia 16 marca 2004 r., o podjęcie działań mających na celu prawidłowe stosowanie przez Agencję Rynku Rolnego przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z obowiązkiem złożenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pszczelarzy zamierzających nabyć w roku 2003 cukier, z zasobów Agencji Rynku Rolnego, na preferencyjnych warunkach.

GI-DS-430/419/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Sprawiedliwości, z dnia 17 lutego 2004 r., o podjęcie stosownych działań mających na celu zapewnienie respektowania przez podległe Ministrowi Sprawiedliwości organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości, przepisów zobowiązujących ww. organy do podejmowania określonych prawem czynności zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw ściganych z oskarżenia prywatno – skargowego, albowiem niepodejmowanie powyższych działań może w konsekwencji doprowadzić do uniemożliwienia pokrzywdzonym realizacji konstytucyjnie przysługujących im uprawnień do dochodzenia przed sądami naruszonych praw i wolności.

GGI-024-4/04/53

Sygnalizacja GIODO do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 5 lutego 2004 r., w związku z planowaną zmianą sposobu informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osób, którym świadczenie emerytalno – rentowe przekazywane jest na rachunek bankowy, o wysokości świadczenia. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się o rozważenie możliwości obowiązkowego wydawania emerytom i rencistom legitymacji potwierdzających prawo do świadczeń.

GI-DS-430/462/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, z dnia 7 stycznia 2004 r., o podjęcie działań wobec Banku S.A., w związku z niezgodną z prawem praktyką polegającą na telefonicznym potwierdzaniu przez Spółkę X., występującą jako pełnomocnik Banku S.A., prawdziwości podanych przez kredytobiorcę danych osobowych u jego pracodawcy oraz u innych podmiotów.