2003

GI-DS-430/114/03 /4213

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 10 grudnia 2003r., o pomoc w rozwiązaniu problemu niezachowania przez organy rozpatrujące wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, właściwej formy odmowy udostępnienia danych.

GI-DS-430/628/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 5 maja 2004 r., o podjęcie czynności w celu zmiany praktyki stosowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, polegającej na żądaniu od podmiotów przystępujących do konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez pielęgniarki i położne, składania list zadeklarowanych podopiecznych, mających zawierać dane osobowe tych podopiecznych.

GI-DS-430/644/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej, z dnia 4 grudnia 2003 r., o podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania stosowanej przez Komorników Sądowych praktyki, polegającej na umieszczaniu w obwieszczeniach o licytacji nieruchomości - ogłaszanych w poczytnych dziennikach - informacji, w tym, danych osobowych dłużników, w zakresie szerszym, niż wynikający z treści przepisu art. 955 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 269 z późn. zm.).

GI-DS-430/578/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, z dnia 12 grudnia 2003 r., o wyrażenie opinii w sprawie udostępnienia przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie X, firmie Y, w związku z powierzeniem tej firmie dochodzenia od byłych agentów Spółki zapłaty nienależnie pobranych wynagrodzeń, danych osób, które zostały ubezpieczone za pośrednictwem tych agentów, objętych umowami ubezpieczenia, w zakresie imienia, nazwiska, numeru polisy i daty zawarcia umowy ubezpieczenia osoby ubezpieczonej.

GI-DS-430/212/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 5 grudnia 2003 r., o wyrażenie opinii dotyczącej praktyki stosowanej przez Spółkę X, polegającej na wysyłaniu do osób, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, pism w kopertach z nadrukiem, zawierającym informacje o produktach i usługach Spółki.

GI-DS-430/566/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Zarządu Banku, z dnia 9 października 2003 r., o niezwłoczne zaprzestanie stosowania przez Bank praktyki polegającej na umieszczaniu na kopertach pism wysyłanych do dłużników Spółki, napisu: "windykacja";, jako naruszającej przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).

GI-DS-430/553/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 9 października 2003 r., w sprawie informacji uzyskanych w toku prowadzonego postępowania, dotyczących kwestionariusza, który wypełniają kandydaci, ubiegających się o przyjęcie do jednej ze szkół. Zgodnie z jego treścią, od osób tych wymagane są m.in. następujące dane osobowe: nazwisko panieńskie matki, stan cywilny, nazwisko panieńskie u mężatek, narodowość, stosunek do służby wojskowej.

GI-DS-430/462/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 października 2003 r., z prośbą do Dyrektora Izby Celnej o podjęcie działań mających na celu zmianę praktyki polegającej na udostępnianiu osobom trzecim – drogą telefoniczną – danych osobowych osób zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych.

GI –DS-430/391/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 2003 r., o podjęcie działań, mających na celu zapewnienie przestrzegania przez przewodniczących komisji dyscyplinarnych, działających przy Komendantach Państwowej Straży Pożarnej, przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), w szczególności dotyczących prawidłowego zabezpieczania danych osobowych, zawartych w aktach prowadzonych przez komisje postępowań dyscyplinarnych.

GI-DS-430/353/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Obrony Narodowej, z dnia 13 października 2003 r., o udzielenie informacji, czy prowadzone są prace legislacyjne mające na celu zastąpienie obowiązujących obecnie Wytycznych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (znak: 422 z dnia 22 marca 1999 r.) przepisami rozporządzenia określającego zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej, z uwzględnieniem w szczególności miejsca pobytu, zatrudnienia, kwalifikacji oraz przebiegu służby wojskowej tych osób.

GI-DS-430/275/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Związku Banków Polskich, z dnia 16 października 2003 r., w sprawie uchybień, których w procesie przetwarzania danych osobowych dopuścił się Bank. Przeprowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowanie wyjaśniające wykazało, iż na skutek zaprzestania spłacania przez Skarżącego zaciągniętego kredytu Bank, wypowiedział umowę kredytu i przesłał do Biura Informacji Kredytowej S.A. wsad informacyjny obejmujący dane osobowe Skarżącego zawierające nieprawdziwą informację m.in. o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego.

GI-DS-430/369/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Obrony Narodowej, z dnia 22 lipca 2003 r., o wyrażenie opinii na temat zakresu informacji i danych osobowych wpisanych w wojskowym dokumencie osobistym, jakim jest książeczka wojskowa, zwłaszcza informacji o treści ostatniego orzeczenia lekarskiego.

GI-DS-430/365/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Sprawiedliwości, z dnia 17 września 2003 r., o udzielenie informacji, czy prowadzone są prace legislacyjne, mające na celu zmodyfikowanie przepisów regulujących czynności komorników sądowych w sposób, który uniemożliwiłby sprzedaż komputerów zajętych przez komorników w toku egzekucji wraz z zapisanymi na ich dyskach zbiorami danych osobowych, bez uprzedniego umożliwienia dłużnikowi ich usunięcia.

GI-DS-430/321/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Zarządu Spółki, z dnia 22 lipca 2003 r., o niezwłoczne zaprzestanie stosowania przez Spółkę praktyki, polegającej na umieszczaniu na kopertach pism wysyłanych do dłużników Spółki, informacji: "dłużnik";, jako naruszającej przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

GI-DS-430/184/03

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, z dnia 21 maja 2003 r., w związku z uzyskaniem informacji, z której wynika, iż Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, nie dopełniło obowiązku wynikającego z przepisu art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), polegającego na zgłoszeniu do rejestracji zbioru danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się więc o podjęcie niezbędnych działań mających na celu dopełnienie obowiązku rejestracyjnego, albowiem opisane działania budzą zastrzeżenia pod względem zgodności z przepisami ustawy.

GI-DS-777/02

Sygnalizacja GIODO do Głównego Inspektora Pracy, z dnia 14 lutego 2003 r., o podjęcie działań mających na celu zmianę praktyki stosowanej przez podległych inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, w tym Okręgowego Inspektoratu Pracy w ł. polegającej na udostępnianiu skarżącym zbyt szerokiego zakresu danych osobowych zebranych podczas wykonywania czynności kontrolnych.

GI-DS-430/773/02

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Związku Banków Polskich, z dnia 7 sierpnia 2003 r., w sprawie napływających do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skarg na działania pracowników Banków, polegające na udostępnianiu danych osobowych klientów osobom nieupoważnionym. Z okoliczności poszczególnych spraw wynika, iż udostępnianie danych spowodowane zostało wyjątkowymi okolicznościami. Tytułem przykładu można wymienić sytuacje takie jak: pokwitowanie przez kasjerkę Banku przyjęcia większej ilości pieniędzy niż rzeczywiście wpłacona czy powstanie w kasie niedoboru gotówki wskutek anulowania transakcji z powodu awarii urządzenia akceptującego karty płatnicze i wyrównanie go przez kasjera z prywatnych pieniędzy.

GI-DS-430/694/02

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, z dnia 24 lutego 2003 r., w sprawie danych zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzyskał informację, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej opublikowano dokładne adresy zamieszkania kandydatów do Rady Powiatu X (województwo Y). Osoba, która poinformowała Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o powyższym fakcie, wskazała, że dokładne adresy kandydatów na radnych umieszczone zostały pod adresem: http://212.77.103.160/Wybory, jako tzw. bieżące dane z systemu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego. Dane osobowe dotyczą kandydatów na radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego z całego kraju, a w przypadku kandydatów do Rady Powiatu X, na ww. stronie internetowej, umieszczone zostały dokładne adresy zamieszkania każdego z kandydatów. Do powyższej informacji załączono wydruk danych o listach i kandydatach z dnia 12 listopada 2002 r. wraz z dokładnymi adresami zamieszkania.

GI-DS-430/763/02

Sygnalizacja GIODO do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 2 kwietnia 2003 r., o podjęcie działań mających na celu spowodowanie wprowadzenia przez ośrodki pomocy społecznej stosownych procedur zapewniających ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych osób korzystających z pomocy społecznej, bądź ubiegających się o nią i ich rodzin, udostępnianych ze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej. Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływają skargi dotyczące niezgodnego z prawem udostępniania przez ośrodki pomocy społecznej dokumentów zgromadzonych przez pracowników socjalnych w ramach wywiadów środowiskowych (rodzinnych) osobom prowadzącym badania naukowe, w tym osobom przygotowującym rozprawy wymagane do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego.