2002

GI-DS-430/488/01/1530/02

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 czerwca 2002 r. do Pana Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie rozpatrzenia zagadnienia wstępnego w kwestii dopuszczalności – na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - zawarcia w umowie postanowienia, na podstawie którego spółka, jako kontrahent konsumenta, przenosi wierzytelność tego konsumenta, bez jego zgody, na rzecz innej spółki - zajmującej się windykacją należności.

GI-DS-218/02

Sygnalizacja GIODO skierowane do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 10 czerwca 2002 r., w związku ze skargą na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przesyła pracodawcom ubezpieczonych informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania ubezpieczonemu renty lub emerytury na odkrytej kartce pocztowej (druk ZUS Rp-43). W ten sposób udostępnione zostają dane osobowe ubezpieczonych, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz przyczyny przyznania lub odmowy przyznania świadczenia (w tym informacje dotyczące stanu zdrowia) oraz osiąganego dochodu. Przesyłanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powyższych danych osobowych ubezpieczonych na odkrytej kartce pocztowej sprawia, że mogą się z nimi zapoznać nie tylko pracodawcy, ale również osoby nieupoważnione.

GI-DS-614/01

Zapytanie skierowane do Ministra Zdrowia, z dnia 6 maja 2002 r., dotyczące prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania wyjaśniającego w sprawie przetwarzania przez zakład opieki zdrowotnej danych osobowych swoich pacjentów. Przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy zakład opieki zdrowotnej przetwarza dane osobowe swoich pacjentów zgodnie z prawem, a w szczególności, czy prawidłowo zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

25 lutego 2002 r.

Zapytanie GIODO skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 25 lutego 2002 r., o wyrażenie stanowiska, czy podmioty występujące o udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów winny czynić to na wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.), czy też wniosek ten, wobec odrębnego uregulowania formy wystąpienia o udostępnienie przedmiotowych danych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, ze zm.), w takich przypadkach nie obowiązuje.

22 lutego 2002 r.

Zapytanie GIODO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r., dotyczące procedury weryfikacji danych osobowych przekazywanych do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA. Weryfikacja ta dokonywana jest na podstawie § 4 b ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu (Dz. U. Nr 86, poz. 948). Kasy Chorych podnoszą, że wskazany przepis stanowi podstawę jednorazowego przekazania danych ubezpieczonych w celu wyeliminowania danych osób zmarłych, wewnętrznych powtórzeń i ustalenia poprawności numeru PESEL. Po dokonanej weryfikacji dane powinny zostać usunięte lub zwrócone administratorowi danych. Natomiast zdaniem Kas Chorych przekazane zbiory nie zostały zwrócone i dane w nich zawarte są wciąż przetwarzane przez MSWiA. Z pytaniami w tym zakresie występują do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kasy Chorych.