Odliczamy do RODO

W ramach realizacji swoich uprawnień oraz mając na uwadze potrzebę ciągłego doskonalenia ochrony danych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i  komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących podmiotami prawnymi oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych wystąpienia  zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor może również występować do właściwych organów  z wnioskami o  podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych  w  sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, jest obowiązany ustosunkować się do tego wystąpienia lub wniosku na piśmie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.*

*obowiązek ten wprowadza art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1497), który wszedł w życie 7 marca 2011 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności