Wystąpienia GIODO*

2016

DOLiS-440-27/14

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś2017-02-14
Wprowadził informację: Maciej Lipka2017-02-14 09:02:16
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-02-14 09:28:06

Wystąpienie GIODO z 20 października 2016 r. do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia należytego zabezpieczenia danych osobowych uczniów zawartych w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z odpowiedzią

DOLiS-440-247/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgozata Kałużyńska-Jasak2017-01-12
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2017-01-12 16:01:44
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-01-12 16:14:24

Wystąpienie GIODO z 11 października 2016 r. do Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie zapewnienia ochrony danych osobowych podczas prowadzeniem korespondencji drogą elektroniczną

DOLiS-440-908/13

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2016-11-02
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2016-11-02 14:11:29
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-11-02 15:03:20

Wystąpienie GIODO z 22 czerwca 2016 r. do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie sposobu pozyskiwania od innych podmiotów danych osobowych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań MOPS oraz uzyskiwania zgody klientów MOPS na przetwarzanie ich danych osobowych wraz z odpowiedzią

DOLiS-035-2282/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2016-10-28
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2016-10-28 11:10:04
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-28 11:23:04

Wstąpienie GIODO z 7 września 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wskazanie wojewodom pełniącym funkcję organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego pod względem legalności na konieczność respektowania przepisów o ochronie danych osobowych w treści uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego publikowanych na stronach internetowych oraz w procesie publikowania danych osobowych osób fizycznych zawartych w uchwałach organów gmin wraz z odpowiedzią

DOLiS-035-924/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2016-10-21
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2016-10-21 13:10:15
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-21 14:04:31

Wystąpienie GIODO z 19 sierpnia 2016 r. do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie kwestii przetwarzania danych o stanie zdrowia w związku z prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej lub realizacją programów zdrowotnych albo programów polityki zdrowotnej, w tym stworzenie właściwych podstaw prawnych funkcjonowania Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki wraz z odpowiedzią

2015

DOLiS - 035-1082/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-03-26
Wprowadził informację: Edyta Madziar2015-04-23 09:04:13
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-23 12:17:59

Wystąpienie GIODO z dnia 26 marca 2015 r. do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmian w zakresie regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych czyli publikowania na stronach internetowych instytucji publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych tj. imion i nazwisk oraz pełnych adresów zamieszkania osób fizycznych.

DOLiS-035-711/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-03-02
Wprowadził informację: Edyta Madziar2015-04-23 12:04:24
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-06-23 13:00:24

Wystąpienie GIODO z 2 marca 2015 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zmian dotyczących zakresu danych umieszczanych na legitymacji szkolnej wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-2342/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-07-14
Wprowadził informację: Edyta Madziar2015-09-22 10:09:00
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-09-22 11:04:06

Wystąpienie GIODO z dnia 14 lipca 2015 r. do Marszałka Sejmu w sprawie zainicjonowania prac ustawodawczych zmierzających do znowelizowania art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w celu zapewnienia jego zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

DOLiS-035-1842/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-07-24
Wprowadził informację: Edyta Madziar2015-09-22 11:09:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-09-22 11:11:09

Wystąpnienie GIODO z dnia 24 lipca 2015 r. do Dyrektora Centrum Usług Logistycznych dotyczące zaniechania praktyki polegającej na udostępnianiu danych osobowych zadłużonych lokatorów Bursy Komendy Wojewódzkiej Policji osobom nieupoważnionym, poprzez wywieszenie w miejscach publicznych list zawierających ich numery lokali, sald zadłużeń z wyszczególnieniem odsetek karnych i kosztów sądowych.

DOLiS-035-2498/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-07-28
Wprowadził informację: Edyta Madziar2015-09-22 11:09:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-11-24 14:28:07

Wystąpienie GIODO z dnia 24 lipca 2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do znowelizowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, które zapewnią strażom gminnym dostęp do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w zakresie, w jakim jest im to niezbędne do przeprowadzenia czynności wyjaśniających wraz z odpowiedzią.

2014

DOLiS-035-2008/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-09-12
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-12-03 10:22:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 12 września 2014 r. do Ośrodka Rekreacji i Sportu w sprawie zatrzymywania dowodów osobistych wraz z odpowiedzią.

DOLIS-035-1996/13

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2014-10-27
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-12-03 10:36:07
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-16 09:36:54

Wystąpienie GIODO z października 2014 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych nad aktem prawnym rangi ustawowej określającym zasady i sposób przetwarzania danych osobowych gromadzonych w rejestrach publicznych w obszarze pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

DOLiS-035-1245/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-06-20
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2015-02-03 14:55:55
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 20 czerwca 2014 r. do agencji reklamy w sprawie nieukrycia przy masowej wysyłce korespondencji adresów e-mailowych adresatów wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1241/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-06-18
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-10-29 14:54:18
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 18 czerwca 2014 r. do Urzędu Gminiy w sprawie dostosowania do ustawy o ochronie danych osobowych wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1238/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-07-02
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2015-02-03 15:18:14
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 2 lipca 2014 r. do Spółki medycznej w sprawie nieukrycia przy masowej wysyłce korespondencji adresów e-mailowych adresatów wraz z odpowiedzią.

2013

DOLiS-035-3675/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-04-11
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-04-11 12:28:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 20 listopada 2013 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zmiany formularza, w którym wymagane jest podanie adresu, numeru PESEL i numeru telefonu wnioskodawcy, pomimo, iż wnioskodawca ma możliwość otrzymania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3173/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-03-31
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-03-31 15:02:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 12 grudnia 2013 r. do Prezesa Zarządu Muzeum w sprawie nieuprawnionego przechowywania dowodów osobistych, w zamian za odpłatne wypożyczenie audioprzewodnika, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3568/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2013-12-13
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-02-28 11:17:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z dnia 13 grudnia 2013 r. do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych osób, które odwiedzają studenta w akademiku wraz z odpowiedzią.

DOliS-035-2286/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2013-12-04
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-04-17 11:34:28
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 4 grudnia 2013 r. do Wiceprezesa jednej ze spółek zajmującej się dostarczaniem energii z prośbą o zmianę sposobu obsługi klientów detalicznych, w tym wyeliminowanie konieczności podawania numeru PESEL przy każdej okazji kontaktu z biurem obsługi.

DOLiS-035-3533/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2013-11-06
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-04-17 11:45:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 6 listopada 2013 r. do Minister Edukacji Narodowej o podjęcie działań mających na celu dostosowanie procesu przetwarzania danych osobowych w zakresie udostępnionych na stronach internetowych danych ekspertów do wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją.

2012

DOLiS- 035-993/12

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2012-03-27
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-11-16 15:03:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Wystąpienie GIODO z dnia 27 marca 2012 r. do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie zasad i sposobu prowadzenia dokumentacji przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne wraz z dalszą korespondencją.

DOLiS -035-637/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-03-06
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-11-05 11:36:45
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z 6 marca 2012 r. do Ministra Zdrowia w z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu określenie jednolitego wzoru legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zawartych w tym dokumencie informacji, co pozwoli na wyeliminowanie problemu często nadmiernej i niejednokrotnie zbędnej ingerencji w prywatność osób oddających krew, Honorowych Dawców Krwi, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-734/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-08-02
Wprowadził informację: Andrzej Mucha2012-10-24 14:08:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z dnia 2 sierpnia 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego z prośbą o spowodowanie zaniechania wydawania przez podległe Prezesowi Wydziały Sądu Okręgowego zarządzeń w przedmiocie żądania przedstawienia informacji stanowiącej dowód w postępowaniu, wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją. 

DOLiS-035-327/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-04-13
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-07-04 14:04:10
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z 13 kwietnia 2012 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie zmiany dotychczasowej treści przepisu 23 ust. 4 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin poprzez stworzenie zamkniętego katalogu przetwarzanych w nim danych osobowych wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-880/12

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2012-10-26
Wprowadził informację: Andrzej Mucha2012-10-26 14:16:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Wystąpienie GIODO z 22 marca 2012 r. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe dotyczącego zakresu danych osobowych jaki może być umieszczony na bilecie, stanowiącym potwierdzenie zwarcia umowy o przewozu wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

2011

DOLiS-035/42/11

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-02-23
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-02-23 14:23:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 21 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie problemu usuwania (okresu dostępności) informacji publicznej zamieszczanej w Internecie (z załącznikiem), wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3716/11

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-12-13
Wprowadził informację: Robert Czapski2012-02-20 11:48:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 13 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu dostosowanie zakresu pozyskiwanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie danych osobowych osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-3448/11

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-12-09
Wprowadził informację: Robert Czapski2012-02-20 11:35:14
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 9 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości poprzez usunięcie przepisów, na podstawie których umieszczane są w nich dane dotyczące ich adresu zamieszkania oraz imion rodziców wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3651/11

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-12-09
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-07-30 15:24:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 9 grudnia 2011 r. do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących zwolnienia z podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-3448/11

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-12-09
Wprowadził informację: Robert Czapski2012-02-16 14:45:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z 9 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości poprzez usunięcie przepisów, na podstawie których umieszczane są w nich dane dotyczące ich adresu zamieszkania oraz imion rodziców wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

2017

DOLiS-035-3216/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek - Druś2017-05-18
Wprowadził informację: Maciej Lipka2017-05-18 10:05:59
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-05-18 10:14:12

wystąpienie GIODO z 15 marca 2017 r. do Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o zaprzestanie kopiowania dokumentu tożsamości osób wnioskujących o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z odpowiedzią