2011

DOLiS-035/42/11

Wystąpienie GIODO z 21 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie problemu usuwania (okresu dostępności) informacji publicznej zamieszczanej w Internecie (z załącznikiem), wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3716/11

Wystąpienie GIODO z 13 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu dostosowanie zakresu pozyskiwanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie danych osobowych osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-3448/11

Wystąpienie GIODO z 9 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości poprzez usunięcie przepisów, na podstawie których umieszczane są w nich dane dotyczące ich adresu zamieszkania oraz imion rodziców wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3651/11

Wystąpienie GIODO z 9 grudnia 2011 r. do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących zwolnienia z podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-3448/11

Wystąpienie GIODO z 9 grudnia 2011 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości poprzez usunięcie przepisów, na podstawie których umieszczane są w nich dane dotyczące ich adresu zamieszkania oraz imion rodziców wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-3484/11

Wystąpienie GIODO z 25 listopada 2011 r. do Ministra Finansów dotyczące podjęcia prac legislacyjnych związanych z zasadami podawania do publicznej wiadomości informacji o osobach prawnych i fizycznych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1582/11

Wystąpienie GIODO z 20 października 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zniesienia obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej \"Monitor Polski\" określonych kategorii danych osobowych osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania oraz pełnomocnika finansowego, tj. adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL tych osób, wraz z odpowiedzią Ministra Finansów.

DOLiS-035-2427/11

Wystąpienie GIODO z dnia 25 sierpnia 2011 r.do Minister Pracy i POlityki Społecznej o podjęcie prac legislacyjnych celem zmiany obowiązującego wzoru załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, poprzez usunięcie z jego treści klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

GI-035-11/11/40489/11

Wystąpienie GIODO z 24 sierpnia 2011 r. do Ministra Gospodarki w sprawie uwzględnienia w przygotowanych założeniach do ustawy o inteligentnych sieciach energetycznych oraz innych regulacjach, w tym dotyczących wdrażania systemów inteligentnego opomiarowania, zasad wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-2464/11

Wystąpienie GIODO z dnia 23 sierpnia 2011 r. do Minister Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie podstaw prawnych dla zlecania informatycznej obsługi procesu przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych przetwarzających dane osobowe pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom (tzw. outsourcing), wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją.

DOLiS-035-2464-11

Wystąpienie GIODO z dnia 23 sierpnia 2011 r. do Minister Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie podstaw prawnych dla zlecania informatycznej obsługi procesu przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych przetwarzających dane osobowe pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom (tzw. outsourcing), wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją. 

DOLiS-033-2410/11

Wystąpienie GIODO z 22 sierpnia 2011 r. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie pozyskiwaniu danych osobowych absolwentów przez wyższe uczelnie lub podmioty działające na ich zlecenie w celu przeprowadzania badań ankietowych, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035- 2399/11

Wystąpienie GIODO z 19 sierpnia 2011 r. do Komendanta Głównego Policji z prośbą o unaocznienie podległym komendantom wojewódzkim konieczności przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w procesie udostępniania informacji publicznej zawierającej dane osobowe osób zatrzymanych, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-2170/11

Wystąpienie GIODO z 28 lipca 2011 r. do Minister Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości zainicjowania przez Ministerstwo prac legislacyjnych mających na celu unormowanie w przepisach rangi ustawowej zasad pozyskiwania przez określenie zakresu danych osobowych przetwarzanych przy rekrutacji do żłobków dzieci w wieku do lat 3, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-440-578/11

Wystąpienie GIODO z 22 czerwca 2011 r. do Prezesa Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie informowania Biura Informacji Kredytowej o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu przekazanych jemu danych osobowych bez zbędnej zwłoki, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1860/11

Wystąpienie GIODO z 20 czerwca 2011 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o szczegółowe uregulowanie problematyki dotyczącej udostępniania danych osobowych osób objętych nadzorem kuratorów sądowych w związku z wykonywaniem czynności kuratorskich wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1587/11

Wystąpienie GIODO z 27 maja 2011 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany aktualnego stanu prawnego dotyczącego procedur związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń w związku z odmiennościami stosowanych przez wojewodów i organy gminne z tym związanych procedur, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-1277/11

Wystąpienie GIODO z 27 kwietnia 2011 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany aktualnego stanu prawnego dotyczącego zasad działania komisji rewizyjnych kontrolujących działalność jednostek samorządu terytorialnego, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-1279/11

Wystąpienie GIODO z 27 kwietnia 2011 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przekazanie organom reprezentującym gminy (zespołom interdyscyplinarnym realizującym zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) informacji o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wraz z odpowiedzią MSWiA, oraz podziękowaniem GIODO. Dodatkowo pismo GIODO do MSWiA informujące, kto jest zobowiązany do zgłoszenia zbioru danych do rejestracji wraz z odpowiedzią MSWiA.

DOLiS-035-1187/11

Wystąpienie GIODO z 19 kwietnia 2011 r. do Minister Zdrowia w sprawie kompleksowego uregulowania problematyki dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-1038/11 oraz DL-P-II-410-20/11

Wystąpienie GIODO z 7 kwietnia 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości dotyczące podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany aktualnego stanu prawnego zezwalającego na ujawnianie danych osobowych członków zarządu fundacji, w zakresie ich prywatnych adresów zamieszkania, w celu dostosowania do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych wraz z odpowiedzią.