2012

DOLiS-035-1488/12

Wniosek GIODO z 11 czerwca 2012 r. do Ministra Zdrowia o rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w trakcie analizy przepisów ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w kontekście uprawnień wojewody oraz wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji prowadzonych postępowań o ustalenie wystąpienia zdarzenia medycznego wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-1188/12

Wystąpienie GIODO z 13 kwietnia 2012 r. do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o zasygnalizowanie członkom samorządu lekarskiego konieczności respektowania prawa do prywatności oraz ochrony informacji pacjentów podczas wykonywania praktyk lekarskich, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-994/12

Wniosek GIODO z 27 marca 2012 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie potrzeby prawnego uregulowania kwestii podstaw prawnych przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w związku z realizacją umów w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-995/12

Sygnalizacja GIODO z 27 marca 2012 r. do Ministra Zdrowia w sprawie wyeliminowania praktyki umieszczania przy łóżkach pacjentów kart gorączkowych zawierających dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska pacjenta oraz rozpoznania jego choroby, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią kart osobom do tego nie uprawnionym wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-852/12

Pismo GIODO do Ministra Zdrowia z 15 marca 2012 r. dotyczące potrzeby stworzenia podstaw prawnych dla prowadzenia rejestrów medycznych wraz z odpowiedzią.

GI-035-1/12/3951

Pismo GIODO z 23 stycznia 2012 r. do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie "konwencji ACTA".