2012

DOLiS- 035-993/12

Wystąpienie GIODO z dnia 27 marca 2012 r. do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie zasad i sposobu prowadzenia dokumentacji przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne wraz z dalszą korespondencją.

DOLiS -035-637/12

Wystąpienie GIODO z 6 marca 2012 r. do Ministra Zdrowia w z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu określenie jednolitego wzoru legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zawartych w tym dokumencie informacji, co pozwoli na wyeliminowanie problemu często nadmiernej i niejednokrotnie zbędnej ingerencji w prywatność osób oddających krew, Honorowych Dawców Krwi, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-734/12

Wystąpienie GIODO z dnia 2 sierpnia 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego z prośbą o spowodowanie zaniechania wydawania przez podległe Prezesowi Wydziały Sądu Okręgowego zarządzeń w przedmiocie żądania przedstawienia informacji stanowiącej dowód w postępowaniu, wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją. 

DOLiS-035-327/12

Wystąpienie GIODO z 13 kwietnia 2012 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie zmiany dotychczasowej treści przepisu 23 ust. 4 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin poprzez stworzenie zamkniętego katalogu przetwarzanych w nim danych osobowych wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-880/12

Wystąpienie GIODO z 22 marca 2012 r. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe dotyczącego zakresu danych osobowych jaki może być umieszczony na bilecie, stanowiącym potwierdzenie zwarcia umowy o przewozu wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-893/12

Wystąpienie GIODO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 marca 2012 r. w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie zasad i sposobu prowadzenia dokumentacji przez psychologów wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-520/12

Wystąpienie GIODO z 16 lutego 2012 r. do Minister Edukacji Narodowej z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przeniesienie regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek do aktu prawnego rangi ustawowej wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-453/12

Wystąpienie GIODO z 10 lutego 2012 r. do Pani Krystyny Szumilas - Minister Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przeprowadzenie zmian w zakresie aktów prawnych regulujących kwestię przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji, a w szczególności informacji dotyczących postępów w nauce i trudnościach oraz uzyskiwanych ocen przez uczniów, w tym uczniów pełnoletnich wraz z odpowiedzią.

DOLiS - 035-3760/11

Wystąpienie GIODO z 13 lipca 2012 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcie prac legisjacyjnych mających na celu zmianę przepisów dotyczących orzekania o niepełnosprawności zawartych w:

- rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz,

- art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-2685/11

Wystąpienie GIODO z 31 stycznia 2012 r. do Dyrektor Szpitala w sprawie podjęcia skutecznej interwencji w celu zaniechania praktyki żądania przez personel medyczny szpitala (oddział położniczy) przedstawiania aktu małżeństwa w związku z dokumentowaniem urodzenia dziecka oraz pozyskiwania informacji związanych z pisemnym zgłoszeniem dziecka na sali porodowej w obecności osób trzecich wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją.

DOLiS-035-2167/11

Wystąpienie GIODO z 31 stycznia 2012 r. do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przeniesienie regulacji zawartej w załącznikach do rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do prawnego rangi ustawowej, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1669/12

Wystąpienie GIODO z 11 czerwca 2012 r. do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ustawowych podstaw prawnych dla przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w związku z realizacją umów w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją w tej sprawie.

DOLiS-035-1682/12

Wystąpienie GIODO z 11 czerwca 2012 r. do Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski o podjęcie stosownych działań celem uniknięcia udostępniania informacji o członkach Kościoła osobom nieuprawnionym wraz z odpowiedzią.

DOLiS-033-386/12

Wystąpienie GIODO z 31 sierpnia 2012 r. do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu prawidłowe uregulowanie kwestii postępowania z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności przez lekarza lub pielęgniarkę wraz z odpowiedzią