2013

DOLiS-035-3675/13

Wystąpienie GIODO z dnia 20 listopada 2013 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zmiany formularza, w którym wymagane jest podanie adresu, numeru PESEL i numeru telefonu wnioskodawcy, pomimo, iż wnioskodawca ma możliwość otrzymania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3173/13

Wystąpienie GIODO z dnia 12 grudnia 2013 r. do Prezesa Zarządu Muzeum w sprawie nieuprawnionego przechowywania dowodów osobistych, w zamian za odpłatne wypożyczenie audioprzewodnika, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3568/13

Wystąpienie GIODO z dnia 13 grudnia 2013 r. do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych osób, które odwiedzają studenta w akademiku wraz z odpowiedzią.

DOliS-035-2286/13

Wystąpienie GIODO z dnia 4 grudnia 2013 r. do Wiceprezesa jednej ze spółek zajmującej się dostarczaniem energii z prośbą o zmianę sposobu obsługi klientów detalicznych, w tym wyeliminowanie konieczności podawania numeru PESEL przy każdej okazji kontaktu z biurem obsługi.

DOLiS-035-3533/13

Wystąpienie GIODO z dnia 6 listopada 2013 r. do Minister Edukacji Narodowej o podjęcie działań mających na celu dostosowanie procesu przetwarzania danych osobowych w zakresie udostępnionych na stronach internetowych danych ekspertów do wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją.

DOLiS-035-3818/12

Wystąpienie GIODO z dnia 6 września 2012 r. do dyrektora jednego ze szpitali w sprawie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zamieszczania na łóżkach pacjentów szpitala kartę z ich danymi osobowymi (imię, nazwisko, numer PESEL) wraz z odpowiedzią dyrektora szpitala oraz dalszą korespondencją.

DOLiS-035-2245/13

Wystąpienie GIODO z dnia 3 września 2013 r. do dyrektora jednego z zakładów karnych o podjęcie działań mających na celu dostosowanie procesu przechowywania i przetwarzania danych osób w nim osadzonych do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

DOLiS-035-2172/13

Wystąpienie GIODO z dnia 3 września 2013 r. do dyrektora jednego z aresztów śledczych o podjęcie działań mających na celu dostosowanie procesu przetwarzania danych osobowych osób w nim osadzonych do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

DOLiS-035-1997/13

Wystąpienie GIODO z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o podjęcie prac legislacyjnych w celu uregulowania przetwarzania danych osobowych przez starostów, którzy dokonują rejestracji pojazdu na gruncie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym, wraz z odpowiedzią ministra i dalszą korespondencją.

DOLiS -72-12/13

Wystąpienie GIODO z dnia 27 maja 2013 r. do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konieczności respektowania w treści uchwał organów jednostek samorządów terytorialnego, określających m.in. wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przepisów o ochronie danych osobowych wraz z odpowiedzią.

GI-035-3/13/1680

Wystąpienie GIODO z 13 marca 2013 r. do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie problematyki funkcjonowania kart zbliżeniowych wraz z odpowiedzią.