2015

DOLiS - 035-1082/15

Wystąpienie GIODO z dnia 26 marca 2015 r. do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o rozważenie wprowadzenia w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmian w zakresie regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych czyli publikowania na stronach internetowych instytucji publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych tj. imion i nazwisk oraz pełnych adresów zamieszkania osób fizycznych.

DOLiS-035-711/15

Wystąpienie GIODO z 2 marca 2015 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zmian dotyczących zakresu danych umieszczanych na legitymacji szkolnej wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-2342/15

Wystąpienie GIODO z dnia 14 lipca 2015 r. do Marszałka Sejmu w sprawie zainicjonowania prac ustawodawczych zmierzających do znowelizowania art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w celu zapewnienia jego zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

DOLiS-035-1842/15

Wystąpnienie GIODO z dnia 24 lipca 2015 r. do Dyrektora Centrum Usług Logistycznych dotyczące zaniechania praktyki polegającej na udostępnianiu danych osobowych zadłużonych lokatorów Bursy Komendy Wojewódzkiej Policji osobom nieupoważnionym, poprzez wywieszenie w miejscach publicznych list zawierających ich numery lokali, sald zadłużeń z wyszczególnieniem odsetek karnych i kosztów sądowych.

DOLiS-035-2498/15

Wystąpienie GIODO z dnia 24 lipca 2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do znowelizowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, które zapewnią strażom gminnym dostęp do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w zakresie, w jakim jest im to niezbędne do przeprowadzenia czynności wyjaśniających wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-2499/15

Wystąpienie GIODO z dnia 28 lipca 2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych z uprzejmą prośbą o podniesienie wśród wojewodów problemu niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania (pozyskiwania) danych osobowych przez straże miejskie.

DOLiS-035-123/15

Wystąpienie GIODO z dnia 28 września 2015 r. do Zakładu Karnego dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających osadzonych za pomocą pozyskiwania kopii ich dokumentów potwierdzających tożsamość wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-2960/15

Wystąpienie GIODO z dnia 4 listopada 2015 r. do Zespołu Szkół w sprawie publikacji na stronie internetowej listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego, oddziału zerowego i klasy pierwszej w postaci tabeli obejmującej numery PESEL dzieci.

DOLiS-035-304/15

Wystąpienie GIODO z dnia 28 września 2015 r. do Banku dotyczące podjęcia działań mających na celu dostosowanie procesu przetwarzania danych do wymogów określonych ustawą o ochronie danych osobowych.

DOLiS-035-1157/15

Wystąpienie GIODO z 19 sierpnia 2015 r. do Spółki w sprawie wysłania wiadomości ujawniającej listę mailingową, zawierającą dane osobowe innych adresatów tejże wiadomości - takie jak adres email oraz imię i nazwisko wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-538/15

Wystąpienie GIODO z 9 marca 2015 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wysłania wiadomości ujawniającej listę mailingową, zawierającą dane osobowe innych adresatów tejże wiadomości wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-710/15

Wystąpienie GIODO z dnia 2 marca 2015 r. do Ministra Środowiska z wnisokiem o rozważenie wprowadzenia do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) zmian dotyczących zakresu danych osobowych, jakich podania może żądać rada gminy określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-756/15

Wystąpienie GIODO z 13 kwietnia 2015 r. do Prezydenta Miasta dotyczące zaniechania praktyki polegającej na przechowywaniu niedoręczonej w danym dniu korespondencji kierowanej do  petentów urzędu miejskiego w prywatnych domach pracowników urzędu zajmujących się jej dostarczaniem wraz z odpowiedzią