Strona główna Odpowiedzi na pytania Komunikaty Komunikat w sprawie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (wstęp)
Komunikat w sprawie przekazywania danych osobowych do państwa trzecie ...

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie, wprowadzone na mocy art. 9 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, dalej zwanej ustawą), zmiany art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm., zwanej dalej u.o.d.o), dotyczące zwolnienia z obowiązku uzyskania zgody GIODO na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, gdy ich przekazywanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych albo wiążących reguł korporacyjnych. Nowe przepisy wprowadzają w polskim porządku prawnym instytucję wiążących reguł korporacyjnych oraz określają tryb ich zatwierdzenia przez GIODO. Przyjęte rozwiązania mają na celu przygotowanie administratorów danych do unormowań zapowiadanych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) [COM(2012) 11, Dz. Urz. UE C 102 z dnia 5 kwietnia 2012 r., s. 24]. 

Poniżej zawarte informacje mogą być pomocne w dostosowaniu się administratorów danych do nowej sytuacji prawnej.

Od kiedy obowiązują zmiany?

Czego dotyczy zmiana przepisów?

W jakich wypadkach nie będzie wymagane uzyskanie zgody GIODO w drodze decyzji administracyjnej na przekazywanie danych?

Czy zwolnienie z obowiązku uzyskania zgody GIODO zwalnia też z konieczności spełnienia pozostałych obowiązków?

Czy zmodyfikowane przez administratora danych standardowe klauzule umowne pozwalają na przekazanie danych do państwa trzeciego bez konieczności uzyskania zgody GIODO?