Strona główna Prawo Opinie do projektów aktów prawnych
Opinie do projektów aktów prawnych

2017

DOLiS-033-619/16 - Uwagi GIODO z 5 stycznia 2017 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z kontynuacją

DOLiS-041-4/17 - Opinia GIODO z 24 stycznia 2017 r. do opisu założeń projektu informatycznego Platforma Integracji Usług i Danych

DOLiS-023-86/17 - Opinia GIODO z 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

DOLiS-023-84/17 - Uwagi GIODO z 7 marca 2017 r. do projektów ustaw: 1) Prawo przedsiębiorców, 2) o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz o Rzeczniku Przedsiębiorców, 3) o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 4) o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DOLiS-023-88/17 - Uwagi GIODO z 8 marca 2017 r. do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

2016

DOLiS-033-587/16 - Uwagi GIODO z 22 grudnia 2016 r. do projektu ustawy o dokumentach publicznych

DOLiS-033-451/16 - Uwagi GIODO z 19 października 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw wraz z odpowiedzią

DOLiS-033-464/16 - Uwagi GIODO z 28 października 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-033-466/16 - Uwagi GIODO z 24 października 2016 r. do projektu ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

DOLiS-033-437/16 - Uwagi GIODO z 4 października 2016 r. do projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe i projektu ustawy - Prawo oświatowe

2015

DOLiS-033-284/15 - Sygnalizacje GIODO z dnia 31 sierpnia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zamianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw dotyczące kwestii dostępu do danych telekomunikacyjnych.

DOLiS–033-640/15 - Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 30 grudnia 2015 r. do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

DOLiS-033-625/15 - Pismo GIODO z 10 grudnia 2015 r. do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z dalszą korespondencją.

Uwagi GIODO z 15 czerwca 2015 r. do uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” oraz do rozporządzenia w tej sprawie w wersji z 3 czerwca 2015 r.

2014

Uwagi GIODO z 22 stycznia 2014 r. do „Projektu założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym”

Uwagi GIODO z 14 sierpnia 2014 r. do „Projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym” w wersji z 7 lipca 2014 r.