2016

DOLiS-033-587/16 - Uwagi GIODO z 22 grudnia 2016 r. do projektu ustawy o dokumentach publicznych

DOLiS-033-451/16 - Uwagi GIODO z 19 października 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw wraz z odpowiedzią

DOLiS-033-464/16 - Uwagi GIODO z 28 października 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-033-466/16 - Uwagi GIODO z 24 października 2016 r. do projektu ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

DOLiS-033-437/16 - Uwagi GIODO z 4 października 2016 r. do projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe i projektu ustawy - Prawo oświatowe

DOLiS-033-343/16 - Uwagi GIODO z 22 września 2016 r. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

DOLiS-033-254/16 - Uwagi GIODO z 23 września 2016 r. do poselskich projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

DOLiS-033-378/16 - Uwagi GIODO z 12 września oraz 9 listopada 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-033-375/16 - Uwagi GIODO z 17 sierpnia 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

DOLiS-033-380/16 - Uwagi GIODO z 11 sierpnia 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

DOLiS-033-319/16 - Uwagi GIODO z 12 sierpnia 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

DOLiS-033-325/16 - Uwagi GIODO z 2 sierpnia 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

DOLiS-033-344/16 - Uwagi GIODO z 18 sierpnia 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

  

DOLiS-033-218/16 - Uwagi GIODO z 23 czerwca 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

DOLiS-033-164/16 - Uwagi GIODO z 25 maja 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej

DOLiS-033-172/16 - Uwagi GIODO z 30 maja 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

DOLiS-033-286/16 - Uwagi GIODO z 20 lipca 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-033-287/16 - Uwagi GIODO z 20 lipca 2016 r. do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

DOLiS-033-252/16 - Uwagi GIODO z 4 lipca 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

DOLiS-033-265/16 - Uwagi GIODO z 4 lipca 2016 r. do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzeczniowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i kwalifikacyjnego

DOLiS-033-260/16 - Uwagi GIODO z 6 lipca 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

DOLiS-033-274/16 - Uwagi GIODO z 6 lipca 2016 r. do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

DOLiS-033-249/16 - Opinia GIODO z 30 czerwca 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

DOLiS-033-289/16 - Uwagi GIODO z 12 lipca 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

DOLiS-033-193/16 - Uwagi GIODO z 13 czerwca 2016 r. do projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

DOLiS-033-225/16 - Uwagi GIODO z 21 czerwca 2016 r. do projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej oraz do projektu rozporządzenia w sprawie zasad i warunków potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystywania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

DOLiS-033-196/16 - Uwagi GIODO z 2 czerwca 2016 r. do projektu ustawy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o narodowych dobrach kultury

DOLiS-033-30/16 - Uwagi GIODO z 17 lutego oraz 11 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

DOLiS-033-190/16 - Uwagi GIODO z 2 czerwca 2016 r. do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

DOLiS-033-182/16/AG - Uwagi GIODO z dnia 23 maja 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-033-167/16 - Uwagi GIODO z 23 maja 2016 r. do rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

DOLiS-033-77/16 - Uwagi GIODO z 14 kwietnia oraz 23 maja 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

DOLiS-033-185/16 - Uwagi GIODO z 2 czerwca 2016 r. do projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

DOLiS-033-126/16 - Uwagi GIODO z 25 maja 2016 r. do projektu z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym

DOLiS-033-168/16 - Uwagi GIODO z 2 czerwca 2016 r. do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

DOLiS-033-103/16 - Uwagi GIODO z 12 kwietnia do projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

DOLiS-033-136/16 - Uwagi GIODO z 9 maja 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

DOLiS-033-166/16 - Uwagi GIODO z 20 maja 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

DOLiS-033-148/16 - Uwagi GIODO z 13 maja 2016 r. do projektu ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw

DOLiS-033-141/16 - Uwagi GIODO z 11 maja 2016 r. do projektu ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o straży ochrony kolei

DOLiS-033-135/16 - Uwagi GIODO z 16 maja 2016 r. do projektu rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania licytacji elektronicznej

DOLiS-033-137/16 - Uwagi GIODO z 9 maja 2016 r. do projektu rozporządzenia Minsterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez pracodawców

DOLiS-033-145/16 - Opinia GIODO z 9 maja 2016 r. do poselskiego projektu ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 443)

DOLiS-033-127/16 - Opinia GIODO z 9 maja 2016 r. do ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

DOLiS-033-133/16 - Uwagi GIODO z 12 maja oraz 30 maja 2016 r. do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych

DOLiS-033-92/16 - Uwagi GIODO z 8 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

DOLiS-033-85/16 - Opinia GIODO z 23 marca 2016 r. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 334).

DOLiS-033-284/14 - Uwagi GIODO z 10 marca 2016 r. do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wraz z kontynuacją korespondencji z 23 marca 2016 r.

DOLiS-033-37/16 - Uwagi GIODO z 7 marca 2016 r. do propozycji zmiany art. 8 projektu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

DOLiS-033-33/16 - Uwagi GIODO z 24 lutego 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-033-637/15 - Uwagi GIODO z 25 stycznia 2016 r. do założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

DOLiS-033-188/13 - Uwagi GIODO z 23 lutego 2016 r. do rządowego projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

DOLiS-033-39/16 - Uwagi GIODO do projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej

DOLiS-033-18/16 - Uwagi GIODO z 22 stycznia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi.

DOLiS-033-23/16 - Uwagi GIODO z 4 lutego oraz 4 marca 2016 r. do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

DOLiS-033-32/16 - Uwagi GIODO z 9 lutego 2016 r. do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kolejnymi stanowiskami i odpowiedziami na pisma kierowane do GIODO przez urzędy państwowe w sprawie Programu Rodzina 500 +