2016

DOLiS-440-27/14

Wystąpienie GIODO z 20 października 2016 r. do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia należytego zabezpieczenia danych osobowych uczniów zawartych w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z odpowiedzią

DOLiS-440-247/16

Wystąpienie GIODO z 11 października 2016 r. do Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie zapewnienia ochrony danych osobowych podczas prowadzeniem korespondencji drogą elektroniczną

DOLiS-440-908/13

Wystąpienie GIODO z 22 czerwca 2016 r. do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie sposobu pozyskiwania od innych podmiotów danych osobowych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań MOPS oraz uzyskiwania zgody klientów MOPS na przetwarzanie ich danych osobowych wraz z odpowiedzią

DOLiS-035-2282/16

Wstąpienie GIODO z 7 września 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wskazanie wojewodom pełniącym funkcję organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego pod względem legalności na konieczność respektowania przepisów o ochronie danych osobowych w treści uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego publikowanych na stronach internetowych oraz w procesie publikowania danych osobowych osób fizycznych zawartych w uchwałach organów gmin wraz z odpowiedzią

DOLiS-035-924/16

Wystąpienie GIODO z 19 sierpnia 2016 r. do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie kwestii przetwarzania danych o stanie zdrowia w związku z prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej lub realizacją programów zdrowotnych albo programów polityki zdrowotnej, w tym stworzenie właściwych podstaw prawnych funkcjonowania Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki wraz z odpowiedzią

DOLiS-035-1170/16

Wystąpienie GIODO z 10 maja 2016 r. w związku z upublicznieniem w BIP danych osób zgłaszających wnioski i uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

DOLiS-440-94/15

Wystąpienie GIODO z 15 marca 2016 r. dotyczące dostosowania procesu przetwarzania danych osobowych poprzez wypełnianie w stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę obowiązku informacyjnego

DOLiS-440-712/14

Wystąpienie GIODO z 29 marca 2016 r. do Rektora Wyższej Szkoły w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych w Systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on

DOLiS-440-1854/13

Wystąpienie GIODO z dnia 11 marca 2016 r. do Dyrektora Szkoły Podstawowej w związku z udostępnieniem danych osobowych osobom trzecim bez podstawy prawnej

DOLiS-440-19/14

Wystąpienie GIODO z 25 stycznia 2016 r. do Burmistrza Miasta dotyczące udostępnienia Spółce danych osobowych ze zbioru meldunkowego w zbyt szerokim zakresie

DOLiS-035-637/16

Wystapienie GIODO z dnia 8 marca 2016 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań dotyczących skierowania do organów samorządu komorniczego informacji o konieczności respektowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ograniczeń dostępu do informacji o majątku osoby fizycznej, to jest zaprzestania pozyskiwania tych informacji wbrew ograniczeniom ustawowym wiążącym administratorów danych

DOLiS–035–2332/15

Wystąpienie GIODO z 1 kwietnia 2016 r. w związku z pozyskaniem przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informacji o stosowaniu przez Urząd Miasta formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w którym wymagane jest podanie zbyt szerokiego zakresu danych oraz udzielanie zgody na przetwarzanie danych w celu jego realizacji

DOLiS-035-3547/15

Wystąpienie GIODO z 1 marca 2016 r. skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany treści art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.).

DOLiS-440-1276/13

Wystąpienie GIODO z 11 lutego 2016 r. skierowane do naczelnika urzędu skarbowego w związku z pozyskaniem przez Generalnego Inspektora informacji, iż Urząd Skarbowy przesyła korespondencję urzędową adresowaną do komornika sądowego na jego prywatny adres zamieszkania zamiast na adres kancelarii komorniczej.

DOLiS-440-454/11

Wystąpienie GIODO z dnia 22 stycznia 2016 r. skierowane do proboszcza parafii rzymskokatolickiej w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego, polegające m.in. na udostępnieniu jego danych osobowych zawartych w wypowiedzeniu umowy o pracę na rzecz osób nieupoważnionych.