2017

DOLiS-033-619/16

Uwagi GIODO z 5 stycznia 2017 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z kontynuacją

DOLiS-041-4/17

Opinia GIODO z 24 stycznia 2017 r. do opisu założeń projektu informatycznego Platforma Integracji Usług i Danych

DOLiS-023-86/17

Opinia GIODO z 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

DOLiS-023-84/17

Uwagi GIODO z 7 marca 2017 r. do projektów ustaw: 1) Prawo przedsiębiorców, 2) o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz o Rzeczniku Przedsiębiorców, 3) o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 4) o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DOLiS-023-88/17

Uwagi GIODO z 8 marca 2017 r. do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących