2017

DOLiS-033-619/16 - Uwagi GIODO z 5 stycznia 2017 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z kontynuacją

DOLiS-041-4/17 - Opinia GIODO z 24 stycznia 2017 r. do opisu założeń projektu informatycznego Platforma Integracji Usług i Danych

DOLiS-023-86/17 - Opinia GIODO z 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

DOLiS-023-84/17 - Uwagi GIODO z 7 marca 2017 r. do projektów ustaw: 1) Prawo przedsiębiorców, 2) o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz o Rzeczniku Przedsiębiorców, 3) o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 4) o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DOLiS-023-88/17 - Uwagi GIODO z 8 marca 2017 r. do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

DOLiS-071-1/17 - Opinia GIODO z 23 marca 2017 r. do dokumentu „Stanowisko prawne dotyczące katalogu podmiotów właściwych do wnioskowania lub otrzymywania danych PNR lub wyników ich przetwarzania”

DOLiS-023-4/17 - Opinia GIODO z 5 kwietnia 2017 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-023-116/17 – Opinia GIODO z 29 marca 2017 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-023-182/17 - Uwagi GIODO z 4 maja 2017 r. do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

DOLiS-033-64/13 - Uwagi GIODO z 4 maja 2017 r. do projektu wniosku o udzielenie przez Radę Ministrów zgody na podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym

DOLiS-023-153/17 - Uwagi GIODO z 4 maja 2017 r. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

DOLiS-023-176/17 – opinia GIODO z 5 maja 2017 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw