Odliczamy do RODO
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku
Uwaga na fałszywe wiadomości o kontroli GIODO!
Dzisiaj wiele kancelarii prawnych otrzymało informację o planowanej kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. UWAGA - wiadomość nie pochodzi od GIODO!
Jak postępować ze zbiorami danych prowadzonymi przez likwidowane gimnazja
Placówki, na które przejdą prawa i obowiązki dotychczasowych gimnazjów, staną się administratorami danych przetwarzanych przez zlikwidowane jednostki.
Banki błędnie formułują klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Łączenie w jednym oświadczeniu zgód na różne cele przetwarzania danych to jedno z najczęstszych uchybień banków stwierdzonych przez GIODO na podstawie sprawdzeń przeprowadzonych przez ABI.
Kancelarie prawne miewają problemy z zabezpieczaniem danych osobowych
Przeprowadzona przez GIODO kontrola sektorowa w kancelariach prawnych wykazała pewne – typowe również dla innych administratorów – uchybienia związane z zabezpieczaniem danych osobowych.
Trwa nabór do grupy ekspertów ds. wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych
GIODO zachęca polskich naukowców, prawników, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych do zgłaszania swojego akcesu.
Weryfikowanie etatowego zatrudniania osób realizujących zamówienia publiczne
Wspólne stanowisko GIODO i UZP ma ułatwić stosowanie klauzul społecznych w przetargach.
GIODO zaleca zachowanie ostrożności w kontaktach z Fundacją Promocji Bezpieczeństwa
Szkołom radzi, by przed udzieleniem odpowiedzi, zapoznały się z dostępnymi na stronie www.giodo.gov.pl materiałami, które mogą pomóc w przygotowaniu odpowiedzi.
GIODO zaprasza do udziału w Forum Młodych Mistrzów
Do 30 kwietnia 2017 r. młodzi naukowcy i studenci mogą zgłaszać się do udziału w Forum Młodych Mistrzów w ramach XXIII Forum Teleinformatyki.
GIODO zbada sprawę wycieku danych z międzynarodowej firmy pożyczkowej
W związku z podejrzeniem uzyskania przez hakerów nieuprawnionego dostępu do danych klientów Wonga.com, GIODO postanowił z urzędu zbadać tę sprawę.
Firmy telekomunikacyjne nie mają prawa kopiować dowodów osobistych
Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi do pozyskiwania danych osobowych bez podstawy prawnej.
Nauczyciele krytycznie o samodzielnym wyrażaniu zgody przez 13-latków
Aż 89% nauczycieli biorących udział w przeprowadzonych przez GIODO konsultacjach uznało, że 13 lat to zbyt mało, by dziecko mogło samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem usług cyfrowych.
Ochrona danych osobowych jednym z tematów CYBERSEC PL., 6.04.2017 r.
O tym, jak chronić dane osobowe w erze społeczeństwa cyfrowego, debatowali uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych podczas II Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL.
Spotkanie organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej, 23.03.2017 r.
Organy ochrony danych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier są w podobnym stopniu zaawansowane w przygotowaniach do rozpoczęcia stosowania nowego unijnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane niezaszczepionych dzieci mogą być udostępnianie inspektorom sanitarnym
Podmioty lecznicze mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przekazywania danych osobowych niezaszczepionych pacjentów powiatowym inspektorom sanitarnym.
GIODO przestrzega przed szpiegującymi zabawkami
Na polski rynek trafiają inteligentne zabawki podłączone do Internetu. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne umożliwiają inwigilację dzieci oraz ich otoczenia.
Bardzo dobre oceny szkoleń GIODO dla ABI z sektora medycznego
Blisko 85 procent uczestników szkoleń GIODO dla ABI z sektora medycznego oceniało je jako dobre lub bardzo dobre.
Rejestracja kart prepaid bez większych uchybień
Tylko jeden z kontrolowanych przez GIODO podmiotów od osób dokonujących rejestracji karty prepaid pozyskiwał więcej danych osobowych niż zezwalają na to przepisy prawa.
Bezpieczeństwo poczty elektronicznej – wskazówki GIODO
Ponieważ korzystanie z poczty elektronicznej rodzi zagrożenia dla właściwego zabezpieczenia przesyłanych informacji, GIODO przygotował zestaw wskazówek pomocnych w zapewnieniu ich poufności, integralności i autentyczności.
Przedłużenie terminu konsultacji wytycznych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Do 15 lutego 2017 r. wszystkie zainteresowane podmioty mogą przesyłać swoje uwagi do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących rozporządzenia o ochronie danych.
Plan kontroli sektorowych GIODO na rok 2017
Przychodnie i poradnie lekarskie oraz sklepy stosujące monitoring pozwalający na profilowanie klientów to jedne z podmiotów, w których w 2017 r. odbędą się kontrole sektorowe GIODO.
Radni powinni mieć służbowe e-maile
Urząd miasta, przekazując radnym materiały drogą elektroniczną, powinien przesyłać je na ich służbowe skrzynki e-mail, a zamieszczane w BIP dokumenty anonimizować.
Jakie obowiązki będzie miał inspektor ochrony danych? - nowa publikacja GIODO
Przedstawieniu, jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych kształtuje obowiązki inspektora ochrony danych, poświęcona jest specjalna publikacja GIODO.
Dzień Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia już po raz jedenasty świętujemy Dzień Ochrony Danych Osobowych. W 2017 r. jego tematem przewodnim jest „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”.
Pożegnanie dotychczasowego rzecznika prasowego GIODO
Małgorzata Kałużyńska-Jasak po niemal dwudziestu latach kończy pracę na stanowisku rzecznika prasowego GIODO.
Publikacja orzeczeń TK w BIP tylko po anonimizacji
Publikowane w BIP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego muszą być bezwzględnie anonimizowane – uznał WSA w Warszawie, przyznając tym samym rację GIODO.
Nie wszystkie sprawozdania ze sprawdzeń należy przesyłać do GIODO
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie należy przesyłać sprawozdań z planowych i doraźnych sprawdzeń realizowanych przez ABI.
Wytyczne Grupy Art. 29 dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Polskie wersje językowe wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 już dostępne.
W trosce o bezpieczeństwo narciarzy
GIODO, włączając się w specjalną akcję edukacyjną, przypomina narciarzom, by w zastaw za wypożyczany sprzęt sportowy nie zostawiali dowodów osobistych.
CORAZ WIĘCEJ ADMINISTRATORÓW DANYCH POWOŁUJE I WSPIERA ABI
W opinii GIODO, powołanie oraz wspieranie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w pełnieniu jego funkcji leży w interesie administratora danych.
Konsultacje w sprawie wytycznych GR Art. 29 dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
GIODO zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag w języku angielskim do przyjętych wytycznych.
Posiedzenia Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy koordynującej nadzór nad systemem informacji celnej
W dniu 9 grudnia 2016 r. w Brukseli odbyły się posiedzenia organów nadzorujących systemy wymiany informacji w sprawach celnych.
Kolejne porozumienie GIODO z sektorem bankowym, 7.09.2016 r.
GIODO 7 września 2016 r. zawarł porozumienie o współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.
GIODO sprawdzi przetwarzanie danych przez komorników
Ponieważ sprawa masowego pobierania przez komorników danych z Rejestru PESEL budzi ogromne społeczne zainteresowanie, GIODO zbada postępowanie wybranych kancelarii.
Kolejne porozumienia o współpracy GIODO z uczelniami wyższymi
Porozumienie o współpracy GIODO z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, 23.05.2016 oraz z Uniwersytetem w Gdańsku, 24.05.2016 r.
GIODO na obchodach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, 17 maja 2016 r.
Pani Minister dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wzięła udział w XVII Konferencji Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Prawo do kontroli danych obejmuje informacje o tym, komu powierzono ich przetwarzanie
Administrator danych osobowych jest zobowiązany do udzielenia informacji o podmiotach, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych
Komunikat dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych dot. rejestracji zbiorów danych
Wyjaśnienia GIODO związane ze zmianą przepisów ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych.
Organy ochrony danych wspólnie edukują dzieci i młodzież
O potrzebie i sposobach edukowania dzieci i młodzieży z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności dyskutowano na międzynarodowej konferencji zorganizowanej 4 marca 2016 roku w Barcelonie.
Opinia GIODO do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
W opinii GIODO, rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wymaga szczegółowej analizy pod względem konstytucyjności oraz zgodności z zasadami ochrony danych osobowych.
Opinia GIODO na temat projektu ustawy dotyczącej tzw. Programu 500+
GIODO zgłosił obszerne uwagi do rozwiązań przyjętych w rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Kopiowanie dokumentów stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych
Dbajmy o swoje dane i nie zgadzajmy się na kopiowanie dokumentów
GIODO zawarł porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 5.11.2015 r.
Współpraca GIODO z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będzie dotyczyła prawnych aspektów ochrony prywatności i danych osobowych.
Stanowisko GIODO dotyczące dostępu do danych telekomunikacyjnych
Nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych przez służby specjalne i policję nadzór powinien sprawować niezależny organ zewnętrzny – uważa GIODO.
Przetwarzanie danych osobowych bezrobotnych
Praktyki stosowane przez podmioty zaangażowane w świadczenie działań aktywizacyjnych bezrobotnych, budzą zastrzeżenia GIODO.
Porozumienie GIODO z Instytutem Nauk Prawnych PAN, 22.06.2015 r.
GIODO będzie współpracował z Instytutem Nauk Prawnych PAN w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz edukacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.
Szkolenie GIODO dla administracji rządowej, 25 czerwca 2015 r.
Jak stosować znowelizowane przepisy uodo – to temat szkolenia zorganizowanego przez GIODO dla przedstawicieli administracji rządowej.
Nominacja z rąk Marszałka Sejmu RP i spotkania GIODO z posłami, 22.04.2015 r.
Tuż po złożeniu przez dr Edytę Bielak-Jomaa ślubowania, Radosław Sikorski - Marszałek Sejmu RP, wręczył nowej minister nominację na stanowisko GIODO.
Konkurs na projekty informatyczne instytucji publicznych
Do 6 marca 2015 r. projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne można zgłaszać do nagrody Skrzydła IT w Administracji.
Informacje o nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.
Senat RP zgodził się odwołać min. Wiewiórowskiego z funkcji GIODO, 18.12.2014 r.
Senat zgodził się na odwołanie z funkcji GIODO dra Wojciecha Wiewiórowskiego, który zrzekł się stanowiska w związku z wyborem na z-cę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
Powstał informator o telefonach pomocowych
Efektem współpracy Koalicji Infolinii jest przewodnik po telefonach pomocowych - infoliniach.
Sejm wybrał Wojciecha Wiewiórowskiego na drugą kadencję, 25.07.2014 r.
Posłowie zdecydowali, że Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w kolejnej kadencji ponownie będzie dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.
Sprawozdanie GIODO przyjęte przez Sejm
Sejm przyjął Sprawozdanie GIODO za 2013 rok
MEU Warsaw 2014
Stowarzyszenie BETA Polska organizuje w Warszawie symulację Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
Grupa Robocza Art. 29 przyjęła Opinię ws. niezbędności i proporcjonalności
GR Art. 29 przyjęła Opinię 1/2014 ws. niezbędności i proporcjonalności oraz ochrony danych w sektorze egzekwowania prawa, która zawiera praktyczne wskazówki dla legislatorów.
Nagrody GIODO dla Młodych Mistrzów XIX Forum Teleinformatyki
GIODO nagrodził autorów najlepszych prac o ekonomicznych aspektach informatyzacji państwa. Prace zostały zaprezentowane na specjalnej sesji XIX Forum Teleinformatyki.
Sejm Przyjął Sprawozdanie GIODO, 10.01.2014
Sprawozdanie z działałności GIODO za 2012 r. zostało przedstawione na 58. posiedzeniu Sejmu RP
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej art. 29
W dniu 4 grudnia 2013 r. Grupa Robocza art. 29 wydała oświadczenie prasowe w sprawie reformy ochrony danych osobowych w UE.
GIODO nie grozi nakładaniem kar finansowych
GIODO nie wysyła do administratorów danych żadnych pism grożących nałożeniem kar finansowych za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji.
Wyniki ankiety Eurobarometru o wpływie cyberprzestępczości
Użytkownicy internetu w UE są bardzo zaniepokojeni zagrożeniami dla bezpieczeństwa w internecie – jak ujawniono w opublikowanym badaniu Eurobarometru.
Partnerstwo dla zwiększania wiedzy obywateli na temat cyfrowej tożsamości
GIODO przystąpił do inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości obywateli o cyfrowej tożsamości.
Jak zabezpieczać dane osobowe – wykład dla studentów, 25.10.2013 r.
Hasła są jak majtki – należy je zmieniać często, nie zostawiać na widoku i nie pożyczać obcym.
Powstała grupa ekspertów ds. umów cloud computing
Komisja Europejska ogłosiła nazwiska ekspertów powołanych w skład grupy eksperckiej ds. umów cloud computing. W jej skład weszli dwaj Polacy.
Jak przygotować się do reformy prawa ochrony danych osobowych?, 25.10.2013 r.
Kwestia reformy przepisów o ochronie danych osobowych była głównym tematem spotkania GIODO z przedstawicielami Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.
GIODO o BIG DATA, 10 – 12.10.2013r.
Wystąpienia GIODO podczas Konferencji BIG DATA.
Monitorowanie sieci a ochrona prywatności – dokument roboczy Grupy Berlińskiej
Podczas 53 posiedzenia Grupy Berlińskiej przyjęto dokument roboczy pt. "Monitorowanie sieci a ochrona prywatności".
Sprawozdanie z działalności Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (2012)
Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował sprawozdanie z działalności za rok 2012.
Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, 7.05.2013 r.
W siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 7 maja 2013 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między uczelnią a GIODO.
Projekt PHAEDRA w Biurze GIODO
Biuro GIODO rozpoczęło realizację projektu Improving practical and helpful cooperation between data protection authorities
W Senacie o reformie unijnych przepisów, 16.04.2013
Parlamentarzyści, GIODO oraz przedstawiciele środowiska naukowego, urzędów i organizacji społecznych debatowali o reformie unijnych przepisów.
Prace w sprawie regulacji monitoringu wizyjnego nabierają tempa, 28.03.2013 r.
GIODO wziął udział w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dotyczącym uregulowania monitoringu wizyjnego.
W ZIP znajdą się dane tylko tych osób, które wyrażą na to zgodę, 27.03.2013 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia zmodyfikował założenia do systemu ZIP tak, by w większym stopniu chronić dane pacjentów.
Ataki sieciowe 2013, 18-19.03.2013 r.
Studenci z UMK podsumowują konferencję o cyberprzestępczości
GIODO szkoli wszystkie urzędy wojewódzkie
Ochrona danych osobowych w urzędach administracji rządowej
Dekalog chmuroluba
GIODO podpowiada administracji publicznej, na co zwracać uwagę, przy stosowaniu cloud computingu
Projekt UE na rzecz wspierania współpracy między organami ochrony danych
Konsorcjum czterech partnerów zainicjowało projekt mający na celu pomóc organom ochrony danych w usprawnieniu egzekwowania przepisów w zakresie ochrony prywatności.
Konferencja Computers, Privacy, Data Protection, Bruksela 23 – 25 stycznia
W dniach 23-25 stycznia 2013 r. w Brukseli odbywa się szósta międzynarodowa konferencja Computers, Privacy, Data Protection poświęcona ochronie danych osobowych. Celem konferencji jest zebranie w jednym miejscu polityków, naukowców, informatyków, praktyków oraz aktywistów z całego świata, w celu wymiany poglądów oraz przedyskutowania tematów związanych z nowymi technologiami, ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych. Konferencja będzie składać się z ponad 40 paneli i warsztatów tematycznych oraz wielu wydarzeń towarzyszących takich jak otwarte debaty czy działania artystyczne.
Ocena wpływu usługi chmurowej na ochronę prywatności
Ocena wpływu usługi chmurowej na ochronę prywatności-wykład otwarty GIODO -18 stycznia.
Nowa Zelandia zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, 19.12.2012 r.
Komisja Europejska 19 grudnia 2012 r. oficjalnie uznała, że normy obowiązujące w Nowej Zelandii zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Państwowa Inspekcja Pracy i GIODO zawarły porozumienie o współpracy, 14.12.2012
Podpisali je w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie szefowie obu urzędów.
Warsztaty dot. ochrony danych przy przekazywaniu do państw trzecich w Skopje
3 grudnia 2012 r. przedstawiciel GIODO wziął udział w warsztatach poświęconych ocenie odpowiedniego poziomu ochrony danych przy przekazywaniu danych do państw trzecich
Porozumienie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 24.11.2012 r.
W siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie zawarte zostało porozumienie o współpracy edukacyjnej i szkoleniowej między uczelnią a GIODO.
Seminarium dla pracowników albańskiego organu ochrony danych w Tiranie
9 listopada 2012 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w Seminarium dla pracowników albańskiego organu ochrony danych w Tiranie.
Minister Michał Boni spotkał się z rzecznikami i GIODO, 05.11.2012
To spotkanie może być punktem startowym wielu spraw sygnalizowanych przez obywateli, które można rozwiązać sprawniej i szybciej - powiedział minister Boni.
Polityka prywatności Google do poprawy, 16.10.2012 r.
Polityka prywatności Google nie spełnia wymagań europejskiej dyrektywy o ochronie danych osobowych i musi zostać poprawiona.
GR Art. 29 przyjęła opinię w sprawie pakietu dotyczącego reformy ochrony danych
5 października 2012 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła opinię w sprawie pakietu dotyczącego reformy ochrony danych.
GIODO na XIII Prawniczych Targach Pracy, 9-10.10.2012 r.
GIODO objął patronatem honorowym XIII Prawnicze Targi Pracy organizowane przez ELSA Poland.
Opinia Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, 1.07.2012 r.
1 lipca 2012 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła Opinię w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej
Przedstawiciel GIODO w radzie programowej podyplomowego studium na UŁ
Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Andrzej Lewiński wszedł w skład Rady Programowej Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych.
Konkurs na przewodnik po europejskim prawie ochrony danych osobowych
Projekt adresowany do ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych
Sejm Przyjął Sprawozdanie GIODO, 12.07.2012 r.
Sprawozdanie z działalności GIODO za 2011 rok zostało przedstawione na 18. posiedzeniu Sejmu RP
Grupa Robocza Art.29. o wiążących regułach korporacyjnych
Wewnętrzne kodeksy postępowania dotyczące bezpieczeństwa danych, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych
Szkolenie dla sędziów i pracowników sądów, 21-22.06.2012
21-22 czerwca 2012 r. przedstawiciel GIODO przeprowadził szkolenie dla sędziów i pracowników Sądu Okręgowego w Łomży oraz sądów rejonowych z tego okręgu.
Seminarium ISSA pt. „Skuteczne e-usługi w ubezpieczeniach społecznych”, 24-25.05.2012
GIODO 24 maja 2012 r. uczestniczył w seminarium pt. „Skuteczne e-usługi w ubezpieczeniach społecznych”.
Warsztaty poświęcone ochronie prywatności konsumentów w Internecie,14-15.05.2012
W dniach 14-15 maja 2012 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w Warsztatach poświęconych ochronie prywatności konsumentów w Internecie.
Warsztaty poświęcone dostępowi do orzeczeń sądowych, 9-10.05.2012 r.
W dniach 9-10 maja 2012 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w Warsztatach poświęconych dostępowi do orzeczeń sądowych, prawie do anonimowości i ochronie danych osobowych.
Opinia GR Art. 29 w sprawie osiągnięć technologii biometrycznych
W dniu 27 kwietnia 2012 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła Opinię 3/2012 w sprawie osiągnięć technologii biometrycznych.
Ewaluacja Schengen
W dniach 15-17 kwietnia 2012 r. odbyła się w Polsce ewaluacja wdrożenia dorobku prawnego Schengen w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w SIS oraz VIS.
Szkolenie dla ukraińskich ekspertów w ramach projektu Rady Europy i UE
W dniu 10 kwietnia 2012 r. w Kijowie odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu Rady Europy i UE „Jak postępować z danymi osobowymi: Rekomendacje dla mediów”.
Telekonferencja dla prokuratorów
W dniu 12 kwietnia 2012 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził w Prokuraturze Generalnej szkolenie dla Prokuratorów.
GIODO o inteligentnych licznikach energetycznych
12 kwietnia 2012 r. GIODO weźmie udział w XI edycji seminarium z cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH, organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki.
Komitet Ministrów Rady Europy przyjął dwa nowe zalecenia
W dniu 4 kwietnia 2012 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął dwa nowe zalecenia - w sprawie wyszukiwarek oraz portali społecznościowych.
Opinia EIOD w sprawie pakietu zmian regulacji w zakresie ochrony danych
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjął dziś Opinię w sprawie pakietu zmian regulacji UE w zakresie ochrony danych.
Sejm Przyjął Sprawozdanie GIODO, 17.02.2012
Sprawozdanie z działałności GIODO zostało przedstawione na 8. posiedzeniu Sejmu RP
GIODO jednym z najbardziej wpływowych prawników, 25.01.2012 r.
Redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” uznała dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, GIODO za jednego z najbardziej wpływowych prawników.
Podpisanie i ratyfikacja konwencji ACTA jest niewskazane
W opinii GIODO, podpisanie i ratyfikacja konwencji ACTA jest niebezpieczne dla praw i wolności gwarantowanych w Konstytucji RP.
Porozumienie GIODO z UŁ podpisane, 08.12.2011 r.
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Z-ca GIODO podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Porozumienie o współpracy NIK i GIODO, 12.12.2011
12 grudnia 2011 r. Jacek Jezierski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz dr Wojciech Wiewiórowski - GIODO podpisali porozumienie w sprawie współpracy obu instytucji.
Zespoły interdyscyplinarne – kto powinien zgłosić zbiór
GIODO wyjaśnia, iż administratorem danych przetwarzanych w związku z działalnością zespołu interdyscyplinarnego jest ośrodek pomocy społecznej
24 Międzynarodowa Konferencja Privacy Laws & Business, Cambridge, 11-13.07.2011.
W dniach 11-13 lipca 2011 r. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO, uczestniczył w 24 Corocznej Międzynarodowej Konferencji Privacy Laws & Business.
Projekt GIODO wyróżniony w konkursie EDUinspiracje 2011
Wzmocnienie umiejętności pracowników Biura GIODO to tytuł projektu, który został wyróżniony decyzją kapituły konkursu EDUinspiracje 2011.
Warsztaty poświęcone wiążącym regułom korporacyjnym, 15.06.2011 r.
W siedzibie GIODO odbyły się warsztaty mające na celu wymianę doświadczenia i wiedzy o wiążących regułach korporacyjnych.
JSB przeprowadził kontrolę dotyczącą Umowy TFTP
Wspólny Organ Nadzorczy Europolu zamieścił na swojej stronie internetowej informację na temat pierwszej kontroli dotyczącej Umowy TFTP.
Inauguracja studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 12.02.2011 r.
Andrzej Lewiński, zastępca GIODO wziął udział w uroczystej inauguracji studiów podyplomowych z zakresu IT w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Sądy muszą rejestrować swoje portale informacyjne, 13.01.2011 r.
GIODO zarejestrował pierwszy zbiór danych osobowych, który został utworzony w związku z funkcjonowaniem tzw. e-sądu.
Dane będą udostępniane na zasadach ogólnych, 21.12.2010 r.
Przepisy szczególne i unormowania zawarte w art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych są wystarczającą podstawą umożliwiającą uzyskanie dostępu do danych osobowych.
GIODO radzi, jak uzyskać wgląd w dokumentację medyczną, 19.01.2011 r.
Sporządzenie upoważnienia określającego, kto może mieć dostęp do naszej dokumentacji medycznej, nie jest trudne, a może stanowić ułatwienie dla naszych bliskich i dla lekarzy.
Rada Europy przyjmuje rekomendację w sprawie tworzenia profili i ochrony danych - Oświadczenie prasowe – 892(2010)
Strasburg, 25.11.2010 r. – Komitet Ministrów Rady Europy przyjął nową rekomendację w sprawie tworzenia profili i ochrony danych, pierwszy dokument określający uzgodnione na forum międzynarodowym minimalne standardy ochrony prywatności, które mają być wdrożone poprzez ustawodawstwo krajowe i mechanizmy samoregulacji.
Rezolucja nr 3 w sprawie ochrony danych i prywatności w trzecim tysiącleciu
W dniu 26 listopada 2010 r. podczas 30 Konferencji Ministrów Sprawiedliwości Rady Europy, która miała miejsce w dniach 24-26 listopada w Turcji, przyjęto Rezolucję nr 3 w sprawie ochrony danych i prywatności w trzecim tysiącleciu.
Konferencja naukowa „Reforma ochrony prywatności"
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na konferencję naukową „Reforma ochrony prywatności"
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Art. 29
Krytyczny stosunek organów ochrony danych wobec przekazywania danych pasażerów. Brak obiektywnego dowodu potwierdzającego, że dane PNR są cenne przy zwalczaniu terroryzmu.
Generalny Inspektor członkiem Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów O Ochronie Prywatności (GPEN)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wkrótce zostanie oficjalnym członkiem Światowej Sieci Egzekwowania Przepisów O Ochronie Prywatności (Global Privacy Enforcement Network - GPEN).
Porozumienie GIODO z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech R. Wiewiórowski oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk w dniu 23 października 2010 roku w Sosnowcu podpisali porozumienie o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych.
TVN CNBC Biznes pyta o ochronę danych przedsiębiorców, 10.08.2010 r.
Będę czuwać nad rozwiązaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych na wszystkich etapach procesu legislacyjnego – mówi GIODO.
Senat zaakceptował kandydaturę nowego GIODO
Senat RP 22 lipca 2010 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na powołanie dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie umowy SWIFT
Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez UE Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (umowa TFTP), nie jest zgodna z ustawodawstwem w zakresie ochrony prywatności. Europejskie organy ochrony danych nie są zadowolone z zabezpieczeń w umowach dotyczących transakcji finansowych zawieranych między UE a USA.
Wypowiedź GIODO na temat internetowego dostępu do ksiąg wieczystych, 17.06.2010 r.
Możliwość internetowego przeglądania ksiąg wieczystych jest z jednej strony pozytywnym rozwiązaniem, jednak może stwarzać pewne nadużycia – wskazał GIODO w rozmowie z Krzysztofem Rzymanem z Polskiego Radia- Jedynki.
Rozmowa o potrzebie uregulowania monitoringu, 15.06.2010 r.
Potrzeba stworzenia ustawy regulującej zasady stosowania monitoringu była tematem rozmowy Michała Serzyckiego, GIODO z redaktor Beatą Szewczyk – Soboczyńską z Radia Gdańsk.
Spotkanie GIODO z Głównym Urzędnikiem ds. Prywatności DHS w USA, 8 czerwca 2010 r.
W trakcie spotkania GIODO przedstawił pozycję oraz zakres kompetencji pełnionego przez siebie urzędu, a następnie zaprezentował działalność Grupy Rzeczników Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej, której polski organ
Wypowiedź rzecznika prasowego GIODO dla TVN CNBC Biznes, 11.06.2010
GIODO analizuje przekazywanie Prezesowi UKE przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji na potrzeby przeprowadzenia analizy rynku usług telekomunikacyjnych.
II Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”, 08.06.2010 r.
„Bezpieczeństwo w Internecie” - konferencja zorganizowana przez UKSW i FRDL, w dniu 8 czerwca 2010 r. pod honorowym patronatem GIODO.
Wypowiedź dla TVP INFO, 25.03.2010
Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa to najlepszy sposób, by nie paść ofiarą kradzieży tożsamości - radził GIODO w wywiadzie udzielonym dla TVP Info.
Zagadnienia ochrony danych osobowych i prywatności w edukacji
W dniach 9-12 marca 2010 r. Biuro GIODO zorganizowało wizytę studyjną adresowaną do przedstawicieli europejskich organów ochrony danych osobowych oraz reprezentantów instytucji zajmujących się edukacją na poziomie podstawowym i średnim pt. „Zagadnienia ochrony danych osobowych i prywatności w edukacji”.
Spotkanie prasowe na temat skutecznych metod edukacji, 11.03.2010 r.
Prezentacji programu „Twoje dane – twoja sprawa” poświęcone było spotkanie prasowe, które 11 marca 2010 r. odbyło się w Biurze GIODO.
Radio TOK FM pyta o ochronę dużych baz danych, 30.12.2009 r.
Potrzebna jest debata o zakresie danych zawartych w dowodzie osobistym - mówi GIODO.
GIODO w TVP INFO wyjaśniał, jakie dane może zbierać przewoźnik, 29.12.2009 r.
Karta miejska to przecież nie dowód osobisty, więc przewoźnik nie powinien umieszczać na niej imienia i nazwiska, zdjęcia oraz numeru PESEL – uważa GIODO.
GIODO edukuje na Naszej Klasie, 24.11.2009 r.
GIODO rozpoczął współpracę z portalem Nasza Klasa, na którym w specjalnej zakładce pomaga jego użytkownikom bezpiecznie korzystać z Internetu i właściwie chronić dane osobowe.
Program pilotażowy "Twoje dane – twoja sprawa"
„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.”
Porozumienie GIODO ze Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podpisał Porozumienie ze Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Zgodnie z Porozumieniem, na uczelni będą prowadzone zajęcia z ochrony danych osobowych.
GIODO podpisał „Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie”
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych został jednym z sygnatariuszy „Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie”.
W Polskim Radiu GIODO radził, jak zapobiegać kradzieży tożsamości, 15.10.2009 r.
Żeby ustrzec się kradzieży tożsamości, musimy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa - radził GIODO podczas wywiadu w programie I Polskiego Radia.
W TVN 24 o bezpiecznych hasłach, 15.10.2009 r.
Żeby ustrzec się kradzieży tożsamości w sieci, podczas logowania warto używać odpowiednich haseł mówił GIODO podczas wywiadu w TVN24.
Jak się chronić przed kradzieżą tożsamości
Temu, jak chronić swoje dane osobowe i prywatność, poświęcony będzie Dzień Otwarty w Biurze GIODO - 14 października 2009 r. w godz. 12.00-15.00.
Z TVN Warszawa o zapobieganiu kradzieży tożsamości, 14.10.2009 r.
Sposobom zapobiegania kradzieży tożsamości poświęcony był wywiad Michała Serzyckiego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w TVN Warszawa.
Pierwsza kadencja EIOD zakończona postępem w przestrzeganiu ochrony danych
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał Sprawozdanie za rok 2008 podsumowujące pierwszą kadencję jego działalności. Sprawozdanie stanowi okazję do przedstawienia osiągnięć organu od początku jego istnienia. Raport pokazuje, że osiągnięto znaczne postępy zarówno w zadaniach nadzorczych, jak i doradczych EIOD. Większość instytucji i organów wspólnotowych poczyniła duże postępy odnośnie przetwarzania danych zgodnie z  zasadami ochrony danych. Jednak ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia.
Konsultacje - nowa strategia europejskiego społeczeństwa informacyjnego
Celem konsultacji jest ustalenie priorytetów dla nowej unijnej strategii europejskiego społeczeństwa informacyjnego na lata 2010-2015.
Eurodac: jak zapewnić przestrzeganie praw osób ubiegających się o azyl w praktyce?
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przekazał Drugi raport z inspekcji nad systemem Eurodac różnym organom administracji publicznej oraz organizacjom pozarządowym z prośbą o uwagi i komentarze.
Skuteczniejszy i efektywniejszy nadzór prowadzony przez krajowe organy ochrony danych i Wspólny Organ Nadzorczy nad Europolem
To główne przesłanie czwartego sprawozdania z działalności, w którym Wspólny Organ Nadzorczy nad Europolem (JSB) przedstawia 10 lat nadzoru nad ochroną danych w...
Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”, 16.06.2009 r.
W dniu 16 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w Internecie" zorganizowana przez Centrum Badań i Edukacji Prawno – Informatycznej, Podyplomowe Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych oraz Katedrę Prawa Informatycznego WPiA.
GIODO wszczął postępowanie wobec ZTM
Po kontroli przeprowadzonej w warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego, GIODO 15 czerwca 2009 r. podjął decyzję o wszczęciu z urzędu postępowania dotyczącego przetwarzania przez ZTM danych osobowych podróżnych.
Pracownicy Biura GIODO podniosą kwalifikacje
W 2009 i 2010 r. pracownicy Biura GIODO będą brali udział w międzynarodowej wymianie pracowników europejskich organów ochrony danych osobowych. Dzięki temu zdobędą nowe umiejętności i doświadczenia.
Zmiana formularza zgłoszenia na platformie e-GIODO
Od dnia 10 lutego 2009 r., platforma e-GIODO udostępnia uaktualniony moduł wspomagający wypełnienie wniosku rejestracyjnego, zgodny z nowym wzorem zgłoszenia

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności