Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Strona: 1 2

DOLiS/DEC-383/13/20831,20836,20840,20846,20848,20852

DOLiS/DEC-55/13/3819,3823,3824,3828,3840

DOLiS/DEC-1082/11 dot. DOLiS - 440 -227/11

Decyzja GIODO z dnia 22 grudnia 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku dotyczącego odmowy udostępnienia danych przewodniczącego komisji lekarskich w ZUS.

GI-DEC-DS-4/04

Decyzja GIODO z dnia 12 stycznia 2004 r. (znak: GI-DEC-DS-4/04), dotycząca udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych dłużników Skarżącego, prowadzącego działalność gospodarczą (przez Skarżącego wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS- 159/05

Decyzja GIODO z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez pracodawcę.

GI-DEC-DS-390/05

Decyzja GIODO z dnia 23 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-390/05, w sprawie wniosku o usunięcie danych osobowych Skarżącej ze zbioru przedsiębiorcy (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) oraz usunięcie danych, które podmiot prowadzący działalność gospodarczą przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ze zbioru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

GI-DEC-DS-124/06

Decyzja GIODO w sprawie udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych Skarżącego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

GI-DEC-DS - 111/06

Decyzja GIODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

GI-DEC-DS-175/06

Decyzja GIODO z dnia 25 maja 2006 r. nakazująca ZUS sprostowanie nazwiska Skarżącego.

DOLiS/DEC- 302/11

GI-DEC-DS-271/06/729,730,731,732,733,744

Decyzja GIODO z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy skargi Spółdzielni Mieszkaniowej rozstrzygniętej decyzją GIODO z dnia 12 kwietnia 2006r. (znak: GI-DEC-DS-128/06/379,380,381,382,383,384), dotyczącej odmowy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych w zakresie informacji o wypłaconych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych (wysokość i okresy wypłat) za okres pozostawania przez te osoby bez pracy.

GI-DEC-DS-264/06/702,703,704

Decyzja GIODO z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie skargi na naruszenie przez lekarza orzecznika ZUS ustawy o ochronie danych osobowych poprzez zamieszczenie w treści orzeczenia informacji o przebytej przez Skarżącą operacji zmiany płci.

GI-DEC-DS-29/03

Decyzja GIODO z dnia 17 lutego 2003 r. (dotyczy odmowy nakazania usunięcia z akt rentowych prowadzonych przez ZUS dokumentów wykorzystywanych aktualnie w postępowaniu sądowym)

GI-DEC-DS-99/04

Decyzja GIODO z dnia 27 kwietnia 2004 r. (odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych przez PZU, w ramach zawartej ze Skarżącą umowy ubezpieczenia komunikacyjnego auto – casco, poprzez przekazanie jej danych do Urzędu Celnego. Dane te przekazane zostały na skutek stwierdzenia - w trakcie prowadzonego przez PZU postępowania likwidacyjnego, w ramach którego podjęto czynności zmierzające do ustalenia legalności wprowadzenia ubezpieczonego pojazdu na polski obszar celny - że przy wprowadzeniu pojazdu na ten obszar popełniono oszustwo celne, określone w przepisie art. 87 ustawy Kodeks postępowania skarbowego).

GI-DEC-DS-154/04

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku Burmistrza Miasta, któremu ZUS odmówił udostępnienia danych osobowych. Burmistrz zwrócił się o dane w związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie dodatku mieszkaniowego). – decyzja nieprawomocna
Strona: 1 2