Strona główna Odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych
dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych

definicji administratora danych

Jakie warunki musi spełnić administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?

Czy starosta jest administratorem danych gromadzonych w związku z wykonywaniem zadań publicznych dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i czy można się do niego zwracać o uzyskanie tych informacji?

Czy administratorem danych w spółce prawa handlowego jest ta spółka, czy też są to jej organy, osoby zasiadające w organach tej spółki czy też osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce?

Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?

definicji danych osobowych

Czy sam numer karty miejskiej jest daną osobową w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Czym są dane osobowe, jak interpretować art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy pogotowie ratunkowe (zakład opieki zdrowotnej) może odmówić wydania dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłego członka rodziny?

Czy dane osób zmarłych podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?

Czy numer VIN pojazdu stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

definicji zbiorów danych osobowych

Czy publikacje w prasie i książkach podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy dane osobowe gromadzone w formie akt są zbiorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy jako zbiór danych można zakwalifikować zestaw danych, składający się z aplikacji składanych przez przyszłych pracowników (do celów rekrutacji). Aplikacje są przechowywane w systemie informatycznym, przy czym kryterium dostępu do tych informacji jest numer referencyjny bądź nazwa stanowiska, na które dana osoba aplikację złożyła?

instytucji powierzania przetwarzania danych

Czy bank pomimo niewyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych ma prawo powierzyć dane osobowe spółce zajmującej się badaniem rynku?

Czy administrator danych może kontrolować podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych?

Czy Minister Środowiska może w ramach swoich uprawnień powierzyć przetwarzanie danych osobowych innej, podległej sobie jednostce?

Czy istnieje podstawa prawna przekazania dokumentów do firmy, która profesjonalnie zajmuje się niszczeniem dokumentów?

Czy firma przekazując dane klienta, który zgłasza reklamację, kontrahentom którzy są stroną postępowania reklamacyjnego, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?

obowiązku informacyjnego

Czy firma marketingowa, która kupiła bazę danych osobowych od innego podmiotu, powinna powiadomić każdą osobę o tym, że przetwarza jej dane?

Czy urząd miasta ma obowiązek spełnić wobec swoich petentów obowiązek informacyjny z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych?

pojęcia "drobnych bieżących spraw życia codziennego" - użytego w ustawie

pojęcia zgody na przetwarzanie danych

Czy klauzula zgody, jaką podmiot zamierza umieścić w treści umów zawieranych z klientami może być tworzona w sposób zupełnie dowolny?

Czy prawidłową praktyką jest zamieszczanie w treści umowy zawieranej z klientem klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych tak, by osoba zgadzająca się na zaproponowane warunki umowy, zgadzała się jednocześnie na przetwarzanie danych w celu wykonania tej umowy lub w innych celach wskazanych przez administratora?

Czy nauczyciele mogą wyrazić zgodę na to, by przedstawiciele firmy marketingowej w trakcie prowadzonych lekcji, gromadzili informacje o uczniach i ich rodzicach (imieniu, nazwisku, numerze telefonu) w celu prowadzenia akcji marketingowej?

Czy zawarcie umowy przedwstępnej stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych?

Czy Konsul RP może udostępnić rodzinie osoby, która została aresztowana poza terytorium Polski, informacje o jej aresztowaniu?

praw osób, których dane dotyczą

Czy na działalność akwizycyjną OFE polegającą na wykorzystaniu danych swojego członka w celu nakłonienia go do pozostania w funduszu przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Czy w skardze do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych można żądać wypłaty odszkodowania za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych?

Czy GIODO jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest tworzenie na podstawie informacji ze źródeł powszechnie dostępnych różnego rodzaju baz danych (np. baza dziennikarzy)?

Czy mogę zastrzec, aby moje dane osobowe nie były przetwarzane przez firmę, która przysyłała mi ulotki reklamujące jej produkty?

przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

Czy w przypadku zgody GIODO na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, administrator danych powinien spełnić, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązek informacyjny?

Czy w przypadku kwalifikowanej formy przetwarzania danych, jaką jest przekazanie danych do państwa trzeciego, zachodzi konieczność spełnienia jednej z przesłanek legalności przetwarzania danych, wymienionych w art. 23 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych?

Do kogo należy ocena, czy spełnione zostały przesłanki zezwalające na przekazywanie danych do państwa trzeciego?

publikacji danych

Czy na wniosek osoby, która uważa, że jej dane osobowe zostały bezprawnie opublikowane w gazecie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać ich usunięcie?

Czy publikacja w prasie danych osobowych podlega ustawie o ochronie danych osobowych?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest tworzenie na podstawie informacji ze źródeł powszechnie dostępnych różnego rodzaju baz danych (np. baza dziennikarzy)?

Czy publikowanie rankingu sędziów piłkarskich zawierającego ich dane osobowe oraz wyniki egzaminów teoretycznych, kondycyjnych oraz wystawione oceny, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy publikowanie w mediach wizerunku pijanych kierowców i podawanie ich nazwisk do publicznej wiadomości jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

rejestracji zbiorów danych

Ogólne zagadnienia dotyczące rejestracji

Zbiory danych podlegające rejestracji

Zbiory danych zwolnione z rejestracji

Systemu Eurodac

Co to jest Eurodac?

Czyje dane osobowe są przetwarzane w systemie Eurodac?

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby systemu Eurodac?

Jak długo dane zebrane na potrzeby systemu Eurodac mogą być przetwarzane?

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzane są na potrzeby systemu Eurodac?

Systemu Informatycznego Schengen

Co to jest System Informacyjny Schengen (SIS)?

Jakie dane osobowe i dla jakich celów przetwarzane są w Systemie Informacyjnym Schengen?

Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen?

Kto ma dostęp do informacji przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen?

Jak długo dane osobowe mogą być przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen?

udostępniania danych

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może ukarać osoby winne bezprawnego ujawnienia danych osobowych?

Czy starosta może odmówić udostępnienia z prowadzonej ewidencji pojazdów numeru rejestracyjnego i numeru VIN pojazdu należącego do konkretnej osoby na potrzeby złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym?

Czy komornik może udostępnić informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę podmiotowi innemu niż pracodawca uprawniony do ich przetwarzania?

Czy za nieuprawnione udostępnienie danych osobowych odpowiedzialność ponosi administrator danych, czy osoba, która faktycznie do tego dopuściła (np. pracownik firmy)?

Czy chcąc uzyskać informacje dotyczące osoby pełniącej funkcję publiczną można zwrócić się o nie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

zabezpieczenia danych

Czy ustawa o ochronie danych osobowych zezwala na przesyłanie listem zwykłym korespondencji zawierającej dane osobowe?

Czy administrator danych ma obowiązek opracować procedurę określającą sposób postępowania z kluczami do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe?

Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może być wydane w formie służbowego e-maila, który byłby następnie zachowany w celach dowodowych?

Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu?

Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać odnotowanie identyfikatora każdego użytkownika wprowadzającego dane?

pozyskiwania danych

Czy osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali mają prawo pozyskiwać od osób sprzedających złom ich dane osobowe w postaci numeru PESEL?