Odliczamy do RODO

Czy pogotowie ratunkowe (zakład opieki zdrowotnej) może odmówić wydania dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłego członka rodziny?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-02-07 13:04:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, jeśli zmarły nie upoważnił za życia nikogo z rodziny do wydania jego dokumentacji medycznej.

 

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie obejmują ochroną danych osób zmarłych. Wskazuje na to przede wszystkim jej przedmiotowy zakres stosowania określony m. in. w art. 2 ust. 1. Stanowi on, że przepisy ustawy określają (...) prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Biorąc pod uwagę powszechnie przyjętą wykładnię pojęcia "osoba fizyczna" należy stwierdzić, że podmiotem prawa do ochrony danych osobowych może być wyłącznie osoba żyjąca.

Zasady i tryb udostępniania dokumentacji medycznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ww. ustawy, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (ust. 2 powołanego przepisu).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli dany organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji (art. 27 ustawy).

Zgodnie zaś z § 79 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

W związku z powyższym, pogotowie ratunkowe (zakład opieki zdrowotnej) może odmówić wydania dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłego członka rodziny, ale powinno tę odmowę uzasadnić na piśmie.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności