Odliczamy do RODO

Czy Konsul RP może udostępnić rodzinie osoby, która została aresztowana poza terytorium Polski, informacje o jej aresztowaniu?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-02-26 12:49:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, Konsul RP może udzielić takie informacje, ale tylko jeśli osoba aresztowana wyrazi na to zgodę.

Uzasadnienie

Zakres obowiązków związany z funkcją konsula uregulowany został w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, i to – w pierwszej kolejności – w oparciu o przepisy tej ustawy należy oceniać prawa i obowiązki nałożone na Konsula.

Zgodnie z art. 1 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy konsulem jest kierownik konsulatu generalnego, konsulatu, wicekonsulatu i agencji konsularnej, jak również wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Zadania Konsula to m.in.  ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Dodać przy tym należy, iż funkcjonowanie instytucji konsula jest realizacją zasady, zgodnie z którą państwo posiada prawo do udzielania swym obywatelom przebywającym poza jego granicami niezbędnej opieki i ochrony prawnej.

Natomiast kwestie przekazywania informacji o osobie aresztowanej poza terytorium RP powinny także – podobnie jak powyższe – być rozpatrywane w oparciu o ustawę o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Bowiem z art. 13 wynika, że Konsul czuwa, aby obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w państwie przyjmującym mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodnie z prawem tego państwa oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi. W szczególności może on – na wniosek obywatela – ułatwić mu porozumiewanie się z rodziną i innymi osobami bliskimi.

Udostępnianie zatem informacji o zatrzymanym obywatelu przez wydział konsularny jego rodzinie uzależnione będzie od woli osoby, której zatrzymanie dotyczy.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności