Odliczamy do RODO

Czy na działalność akwizycyjną OFE polegającą na wykorzystaniu danych swojego członka w celu nakłonienia go do pozostania w funduszu przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-06-01 13:19:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, bowiem nakłanianie do pozostania w OFE jest działalnością marketingową.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy o organizacji  i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, działalność akwizycyjna to wszelka działalność zarobkowa, mająca na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu. Działalność akwizycyjna obejmuje także zawieranie w imieniu otwartego funduszu umów, na podstawie których następuje uzyskanie członkostwa w tym funduszu oraz pośredniczenie przy zawieraniu takich umów.

Taka działalność akwizycyjna funduszu mająca na celu nakłonienie osoby fizycznej do pozostania członkiem tego funduszu stanowi przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Bowiem każde działanie zmierzające do wywołania pożądanej reakcji ze strony potencjalnych odbiorców jest działaniem marketingowym, w szczególności jeżeli ma na celu nie tylko zachęcanie do nabycia określonego produktu, lecz również zmierza do utrzymania klienta przy tym produkcie.

Działalność akwizycyjna funduszu traktowana w kategoriach marketingowych znajduje podstawę w ustawie o ochronie danych osobowych, którą można uznać jako niezbędną do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i  wolności osoby, której dane dotyczą. Zgodnie zaś z przysługującymi każdej osobie fizycznej prawami (wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych) w  przypadku przetwarzania jej danych w celach marketingowych osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w  takim celu (art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych członków funduszu w związku z  działalnością akwizycyjną jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, oczywiście do chwili, w której osoba, której dane dotyczą nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego działania. W przypadku bowiem wyrażenia przez członka funduszu sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych (art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy), w szczególności w celu skłonienia go do pozostania członkiem funduszu, dalsze przetwarzanie tych danych jest niedopuszczalne (art. 32 ust. 3 ustawy). Należy zaznaczyć, że fundusz jako administrator danych powinien zastosować takie środki techniczne i organizacyjne, aby sprzeciw był niezwłocznie odnotowany i nie doszło do dalszego przetwarzania danych po jego zgłoszeniu. W przeciwnym wypadku działanie funduszu uznać należałoby za bezprawne i świadczące o nierespektowaniu woli osób składających sprzeciw.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że nadrzędnym obowiązkiem administratora danych osobowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy) jest dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

I tak biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że działalność akwizycyjna OFE polegająca na wykorzystaniu danych członka w celu nakłonienia go do pozostania w funduszu jest przetwarzaniem jego danych w celach marketingowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności