Odliczamy do RODO

Czy bank pomimo niewyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych ma prawo powierzyć dane osobowe spółce zajmującej się badaniem rynku?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-01-04 11:15:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, w sytuacji, gdy klient nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, powierzenie przez bank jego danych spółce zajmującej się badaniem rynku jest niezgodne z prawem.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5. Czyli, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgodnie z art. 32 ust. 3 zd. 1 ustawy, w razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.

Podstawowe znaczenie dla oceny dopuszczalności przetwarzania danych osobowych klienta ma to, czy te dane zostały powierzone przez bank spółce w celu, który w przepisach ustawy wskazany jest jako marketingowy. Ustawa o ochronie danych osobowych nie definiuje pojęcia marketingu, dlatego oceniając czy określone działania mają charakter marketingowy, czy też nie, należy w tym zakresie odnieść się do definicji encyklopedycznych. Według internetowej wersji encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN (http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?) marketing to „działania gospodarcze dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badań rynku; celem marketingu jest z jednej strony przystosowanie przedsiębiorstwa do zmiennych warunków rynku, z drugiej zaś – oddziaływanie i kształtowanie rynku”.

Mając na uwadze definicję pojęcia marketing wskazać należy, iż powierzenie danych osobowych w celu przeprowadzenia badania rynku jest przetwarzaniem tych danych w celu marketingowym. Wobec powyższego, fakt że klient złożył wcześniej sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w takich celach, powoduje, iż ich powierzenie spółce na podstawie umowy zawartej z bankiem stanowi naruszenie art. 32 ust. 3 ustawy.

Zatem, powierzenie przetwarzania danych spółce zajmującej się badaniem rynku, w sytuacji, gdy klient banku wcześniej złożył sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych prowadzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności