Strona główna Odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów sektorowych
dotyczące przepisów sektorowych

aktów stanu cywilnego

Czy urząd stanu cywilnego, powołując się na ochronę danych osobowych, może odmówić mi wydania odpisów z aktów stanu cywilnego dotyczących członków mojej rodziny, jeśli swoją prośbę uzasadniam potrzebą załączenia ich do akt sprawy sądowej?

Czy w sprawie wątpliwości co do udostępnienia danych osobowych z aktów stanu cywilnego organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

banków

Czy na przesyłanie przez bank wyciągów bankowych zawierających w swej treści również informacje o charakterze marketingowym przysługuje sprzeciw?

Czy protokół z posiedzenia zarządu banku zawierający dane osobowe klienta banku może zostać udostępniony na potrzeby postępowania cywilnego?

Czy bank może przekazać dane dłużnika - kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej, mimo że jego zadłużenie powstało na skutek wykorzystania karty kredytowej przez inną osobę, która dopuściła się defraudacji pieniędzy?

Czy można założyć anonimowe konto bankowe?

Czy bank ma prawo domagać się odpisu aktu małżeństwa, by potwierdzić zmianę nazwiska klienta?

budownictwa

Czy na tablicy informacyjnej budowy muszą figurować dane osobowe inwestora budowy, wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów?

Czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego może zażądać od najemców lokali należących do tego Towarzystwa, kserokopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (PIT)?

Czy Towarzystwo Budownictwa Społecznego może gromadzić informacje o osobach zamieszkujących z najemcą, nawet bez wiedzy i zgody tych osób?

Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Czy bank może przekazać moje dane osobowe, jako nierzetelnego dłużnika, do Biura Informacji Kredytowej?

Czy Biuro Informacji Kredytowej ma prawo przetwarzać w celach statystycznych dane osobowe kredytobiorców, którzy wywiązali się już z zobowiązania?

Czy mimo, iż w spłacie pożyczki udzielonej przez bank dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni, mogę żądać, aby zaraz po całkowitym uregulowaniu zobowiązań, moje dane osobowe zostały usunięte z Biura Informacji Kredytowej (BIK S.A.)?

Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa może przekazać dane kredytobiorcy do BIK S.A.?

Czy moje dane osobowe muszą figurować w BIK, po spłacie zaciągniętego przeze mnie kredytu?

ewidencji ludności i dowodów osobistych

Czy sklepy internetowe sprzedające alkohol mają prawo weryfikować pełnoletniość osoby kupującej? Jeżeli tak to, czy mogą w tym celu zażądać podania np. numeru PESEL?

Czy na ustną prośbę głównego lokatora i właściciela nieruchomości Referat Meldunkowy Urzędu Miejskiego powinien udostępnić dane osobowe osób zameldowanych w tej nieruchomości?

Czy można zwrócić się do GIODO o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych?

Czy z ewidencji ludności można udostępnić cały zbiór danych osobowych, czy tylko konkretne - pojedyncze - dane osobowe? Czy dane zawarte w zbiorach tworzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych można przekazywać metodą teletransmisji?

geodezji i kartografii

Czy w sprawie udostępniania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

jawności życia publicznego

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest zamieszczanie w BIP-ie danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska samorządowe?

Czy publikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej uchwał zawierających orzeczenia, w których znajdują się dane osobowe osób fizycznych, jest zgodne z prawem?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest sporządzanie list z danymi osobowymi osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej?

Czy obowiązek złożenia przez osoby wskazane w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), w sytuacji, gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy dane reprezentantów Skarbu Państwa zasiadających w radach nadzorczych spółek prawa handlowego na podstawie rekomendacji Ministerstwa Skarbu Państwa podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?

kościołów

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może kontrolować zbiory danych osobowych prowadzone przez Kościół, zawierające dane osobowe członków Kościoła?

Czy Kościół i inne związki wyznaniowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy przetwarzanie danych osobowych przez kościoły i związki wyznaniowe jest dopuszczalne w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy parafianin ma prawo żądać uzupełnienia danych niekompletnych lub sprostowania danych nieaktualnych zawartych w dokumentacji parafialnej?

Czy można mieć wgląd do informacji o zmarłych parafianach zawartych w dokumentacji parafialnej?

marketingu

Czy podmiot przeprowadzający badania marketingowe, może pozyskiwać i przechowywać numery telefonów respondentów, aby następnie móc się z nimi skontaktować w celu skontrolowania pracy ankieterów?

Czy powiatowy rzecznik konsumentów jest uprawniony do pozyskania od serwisu aukcyjnego pełnych danych adresowych osoby sprzedającej towar w celu ich przekazania osobie, która wystąpiła do rzecznika ze skargą?

Czy firma może przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu promocji produktów lub usług innej firmy?

Czy firma marketingowa, która kupiła bazę danych osobowych od innego podmiotu, powinna powiadomić każdą osobę o tym, że przetwarza jej dane?

Czy firma może przetwarzać dane osobowe w celu marketingu własnych produktów i usług, pomimo wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą?

nauczycieli

Czy uczeń pełnoletni może zastrzec, aby jego oceny, zawarte w dzienniku lekcyjnym, nie były przekazywane jego rodzicom (opiekunom prawnym)?

Czy prowadzenie przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych (tzw. e-dzienniki) nie narusza prawa do ochrony danych osobowych uczniów?

Jakie najczęściej błędy popełniają jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), zgłaszając do rejestracji GIODO zbiory danych dotyczące nauczycieli?

Czy uczelnia publiczna może gromadzić za pomocą kwestionariuszy osobowych informacje o pracownikach – nauczycielach akademickich – dotyczące ich miejsca urodzenia, narodowości czy adresu meldunkowego?

Czy uczelnia może przetwarzać dane osobowe jej absolwentów do celów marketingowych bez uzyskania na to wcześniejszej zgody każdego z nich?

opieki zdrowotnej

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może określić formę upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej?

Jak długo NFZ może udostępniać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o wynikach naboru na określone stanowisko, w tym dane osób biorących udział w rekrutacji?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo przetwarzać dane osobowe świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia może za pomocą rozsyłanej do pacjentów ankiety, pozyskiwać ich dane osobowe?

Czy apteki mają prawo przekazywać dane osobowe pacjentów (świadczeniobiorców), Narodowemu Funduszowi Zdrowia?

policji

Czy komisariat policji, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, może odmówić udzielenia informacji o imieniu i nazwisku, stopniu służbowym oraz miejscu zatrudnienia funkcjonariusza Policji, który nałożył mandat karny na osobę wnioskującą o udostępnienie tych danych?

Czy Polski Związek Łowiecki lub zarządy stowarzyszeń strzeleckich mają prawo przekazywać Policji dane osobowe swoich członków ?

Czy Policja może odmówić uczestnikom wypadków komunikacyjnych udostępnienia informacji o danych osobowych innych uczestników tych wypadków oraz informacji o ubezpieczycielach, z którymi sprawcy wypadków zawarli umowy ubezpieczenia?

Czy Policjant, podczas czynności legitymowania w celu wypisania mandatu za złe parkowanie, może żądać ode mnie danych osobowych, w zakresie nazwiska panieńskiego matki?

pomocy społecznej

Czy miejski ośrodek pomocy społecznej jest uprawniony do pozyskiwania od uczelni wyższej informacji, czy i kiedy student otrzymywał stypendium?

Czy ośrodek pomocy społecznej może uzależnić wypłatę zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

postępowań administracyjnych

Czy zarząd Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych na tablicy ogłoszeń na terenie ogródków może wywiesić informację o toczącym się postępowaniu administracyjnym wraz z danymi osobowymi osoby, na wniosek której zostało ono wszczęte?

Czy stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych działanie organu administracyjnego, który prowadząc postępowanie z urzędu, udostępnia informacje dotyczące jego strony osobie, z inicjatywny której wszczęto to postępowanie?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest udostępnienie przez sąd, zawartych w aktach sprawy danych adresowych skazanych – spółce, na rzecz której wyrządzili oni szkodę, w związku z czym chce ona przeprowadzić wobec nich egzekucję wierzytelności?

Czy osoby informujące o okolicznościach będących podstawą do wszczęcia postępowań administracyjnych są chronione przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy rozsyłanie "rozdzielników" do uczestników postępowań administracyjnych nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

postępowań i akt sądowych

Czy na kopercie mogą widnieć informacje, w jakim charakterze adresat jest wzywany do prokuratury?

Czy sąd może przekazać pracodawcy - instytucji publicznej - informację o skazaniu pracownika tej instytucji w postępowaniu toczącym się przeciw niemu z urzędu?

Czy można przetwarzać dane osobowe biegłych sądowych?

Czy komornik jest uprawniony do tego, aby otrzymać numer rachunku bankowego dłużnika od jego pracodawcy?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest udostępnienie przez sąd, zawartych w aktach sprawy danych adresowych skazanych – spółce, na rzecz której wyrządzili oni szkodę, w związku z czym chce ona przeprowadzić wobec nich egzekucję wierzytelności?

postępowań podatkowych

Czy naczelnik urzędu skarbowego może wezwać podatnika, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, do podania numeru NIP, PESEL oraz adresów zamieszkania pracowników tego podatnika?

Czy przekazanie przez pracownika urzędu skarbowego numeru NIP osoby, która nie jest dłużnikiem, komornikowi na potrzeby postępowania egzekucyjnego stanowi naruszenie prawa?

Czy urząd kontroli skarbowej ma prawo kontrolować rejestr napiwków prowadzony przez kasyno gry, w którym znajdują się dane w postaci imion i nazwisk pracowników kasyna?

pracodawców

Czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie umowy o pracę lub nałożyć na nią karę porządkową?

Czy pracodawca może wykorzystywać zdjęcie pracownika bez jego zgody, np. w celu zamieszczenia go na stronie internetowej firmy?

Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Czy pracodawca odpowiada za to, że jego pracownik ujawnił informacje o osobie starającej się o pracę, które pozyskał z dokumentów rekrutacyjnych?

Czy umieszczanie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest zgodne z przepisami prawa?

przedsiębiorców

Czy zbiór danych przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

przekazywania danych osobowych firmom windykacyjnym

Czy administrator danych może rozesłać do kilku dłużników jeden jednobrzmiący e-mail o konieczności uregulowania należności, w którym uwidocznione są wszystkie adresy e-mailowe pozostałych osób, do których kierowana jest korespondencja?

Czy firma windykacyjna może podawać do publicznej wiadomości dane osobowe dłużników w celu sprzedaży ich wierzytelności?

Czy GIODO jest uprawniony do rozstrzygania zasadności roszczeń oraz sporów prawnych dotyczących kwestii sprzedaży wierzytelności (w tym danych osobowych dłużnika) oraz czy w jego kompetencjach znajduje się ocena legalności udostępnienia danych?

Czy na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczalne jest przekazywanie, firmom windykacyjnym, danych osobowych dłużnika?

przewoźników

Czy kontroler biletów w środkach transportu komunikacji miejskiej może żądać od podróżującego, który nie posiada biletu lub ważnego biletu na przejazd, okazania dokumentu tożsamości lub wezwać Policję w celu wylegitymowania go?

Czy przewoźnik może odmówić dopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane przetwarza ze względu na jazdę bez ważnego biletu, zasłaniając się tym, iż wcześniej informował ją o podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzania danych?

samorządu terytorialnego

Czy pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych mogą udzielać instytucjom, firmom i osobom prywatnym takich informacji dotyczących danych osobowych radnych, jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy radnego? Czy urzędnicy mogą pobierać opłaty za udzielanie tych informacji?

Czy ośrodki pomocy społecznej mają obowiązek zgłaszać do rejestracji GIODO zbiory zawierające dane osobowe wolontariuszy?

Czy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) można opublikować oświadczenia majątkowe radnych zawierające adresy ich zamieszkania?

Czy można podawać do publicznej wiadomości, np. w postaci ogłoszeń gminnych, dane osobowe osób skazanych przez sąd za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu?

Czy gońcy, czyli pracownicy urzędu miasta doręczający korespondencję urzędową muszą posiadać, nadane przez administratora, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

służb mundurowych

Czy instytucja państwowa przy akredytacji dziennikarzy na wydarzenia ochraniane przez BOR może żądać podania imienia ojca oraz daty i miejsca urodzenia?

Czy straż ochrony kolei ma prawo legitymować osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia?

Czy w celu prowadzenia ewidencji wojskowej stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy dowódca jednostki wojskowej musi brać pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych udostępniając z ewidencji wojskowej dane żołnierza zawodowego w celu ich wykorzystania w postępowaniu sądowym?

Społecznej Inspekcji Pracy

Czy społeczny inspektor pracy, wykonując czynności wchodzące w zakres jego działania, może żądać kserokopii dokumentów czy jedynie ich okazania?

spółdzielni mieszkaniowych

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może za pośrednictwem dozorców doręczać korespondencję kierowaną do członków tej spółdzielni?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która jako zabezpieczenie spłaty kredytu, wskazała przelew wierzytelności wpłat członków spółdzielni na fundusz remontów, może udostępnić bankowi dane osobowe osób dokonujących tych wpłat?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może publikować na swojej stronie internetowej kierowaną do niej korespondencję zawierającą dane osobowe członka tej spółdzielni?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje dotyczące rozliczenia indywidualnych kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach?

Czy w statucie spółdzielni można wskazać, że w rejestrze członków odnotowywane będą informacje o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania zadłużonego członka?

spółek akcyjnych

Czy w księdze udziałów prowadzonej przez zarząd spółki z ograniczona odpowiedzialnością należy zamieścić dane osobowe wspólników?

Czy zarząd spółki akcyjnej powinien wydać, na żądanie akcjonariusza, odpis księgi akcyjnej lub udostępnić ją do wglądu, biorąc pod uwagę, że w księdze tej znajdują się dane osobowe innych akcjonariuszy?

straży miejskiej

Czy Straż Miejska ma prawo pozyskać, na potrzeby skierowania do sądu wniosku o ukaranie, informacje o dochodach, stanie majątkowym czy też liczbie osób pozostających na utrzymaniu osoby, która popełniła wykroczenie?

Czy dane osobowe przetwarzane przez straż miejską, zawarte w dokumentach papierowych, takich jak notatniki służbowe, notatki urzędowe, czy wypełnione blankiety mandatów karnych stanowią odrębne, od zarejestrowanych u GIODO, zbiory danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy zgodne z prawem jest działanie jednostek Straży Miejskiej polegające na wykonywaniu fotografii osobom zatrzymanym w celu doprowadzenia tych osób do izby wytrzeźwień?

Czy straże miejskie są upoważnione do pozyskiwania - poprzez "protokoły przesłuchania podejrzanego o popełnienie wykroczenia";- od osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia, danych o stanie ich zdrowia?

szkolnictwa

Czy od rodziców zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej można żądać podania takich danych, jak ich miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz wynagrodzenie?

Czy placówki oświatowe są zobowiązane do zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z przedsiębiorcą, który udostępnia im system informatyczny do prowadzenia e-dzienników?

Czy wysokość wynagrodzenia władz wyższej uczelni publicznej, w tym m.in. rektora, podlega ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?

Czy uczelnia może przechowywać dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia?

Czy zgodna z prawem jest praktyka zatrzymywania przez biblioteki dowodu tożsamości osób, które z nich korzystają?

świadczenia usług drogą elektroniczną

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zakazać przedsiębiorcy przesyłania na prywatne skrzynki elektroniczne niezamówionych reklam?

Czy portal społecznościowy ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika, któremu usunął konto z powodu naruszania regulaminu serwisu?

Co to jest SPAM, co grozi za wysyłanie SPAMU?

telekomunikacji

Czy dostawca usług telekomunikacyjnych może kserować dowody osobiste swoich klientów oraz potencjalnych klientów?

Czy operator telekomunikacyjny może wysyłać wiadomości sms klientowi, który udostępnił mu swoje dane w celu zawarcia umowy o przeniesienie numeru do jego sieci, ale ostatecznie zrezygnował z jej podpisania?

Czy mogę uzyskać od operatora telekomunikacyjnego wykaz rozmów przychodzących na mój telefon?

Czy zgoda abonenta na umieszczenie jego danych osobowych w książce telefonicznej może być wyrażona w każdym czasie?

ubezpieczeń

Czy można udostępnić zakładowi ubezpieczeń dane osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę?

Czy mogę podać ubezpieczycielowi dane osobowe osoby, która zakupiła ode mnie samochód?

Czy udostępnienie przez powiatowy urząd pracy danych osobowych zakładowi ubezpieczeń nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są zasadnicze podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych (agentów i brokerów)?

Urzędów Skarbowych

Czy pomyłkowe przekazanie przez pracownika urzędu skarbowego numeru NIP osoby, która nie jest dłużnikiem, komornikowi na potrzeby postępowania egzekucyjnego stanowi naruszenie?

Czy naczelnik urzędu skarbowego ma prawo przekazać organizacji pożytku publicznego dane osoby, która wpłaciła na jej rzecz 1 % podatku tym organizacjom?

wspólnot mieszkaniowych

Czy spółka zarządzająca nieruchomością w imieniu wspólnoty mieszkaniowej ma prawo dostarczać jej członkom korespondencję dotyczącą spraw wspólnoty za pośrednictwem swoich pracowników?

Czy wspólnota mieszkaniowa może udostępnić informacje o zaległościach we wnoszeniu opłat swoich członków innym osobom należącym do wspólnoty?

Czy powierzenie przez wspólnotę mieszkaniową zarządcy zarządu nieruchomością wspólną wymaga zawarcia odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać akta notarialne dotyczące poszczególnych lokali?

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma prawo upublicznić na klatce schodowej listę zawierającą numer mieszkania wraz z przypisaną do niego kwotą zaległości?

wykonywania mandatu posła lub senatora

Czy Poseł, w zainteresowaniu którego znajdują się sprawy z zakresu stosowania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw oraz opiniowania sądowo – psychiatrycznego, jest uprawniony do otrzymania informacji o osobach przebywających w zakładach psychiatrycznych lub karnych?

zakładu ubezpieczeń społecznych

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzący czynności egzekucyjne może otrzymać do spółki - Towarzystwa Budownictwa Społecznego - informację na temat statusu prawnego lokalu zajmowanego przez dłużnika, obciążeniach lokalu i innych osobach zamieszkujących w lokalu, powołując, że informacje te są mu potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o wpis hipoteki do księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek?

zamównień publicznych

Czy, w związku z organizowanym przetargiem, zamawiający może w treści specyfikacji wymienić żądanie przedłożenia dokumentów poświadczających posiadanie przez moich pracowników określonych kwalifikacji?

zasobu mieszkaniowego gminy

Czy gmina może mieć dostęp do danych osobowych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy?