zabezpieczenia danych

Czy ustawa o ochronie danych osobowych zezwala na przesyłanie listem zwykłym korespondencji zawierającej dane osobowe?

Czy administrator danych ma obowiązek opracować procedurę określającą sposób postępowania z kluczami do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe?

Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może być wydane w formie służbowego e-maila, który byłby następnie zachowany w celach dowodowych?

Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu?

Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać odnotowanie identyfikatora każdego użytkownika wprowadzającego dane?

Czy prowadzona przez administratora danych ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych musi spełniać dodatkowe wymagania, jeśli dane są przetwarzane w systemie informatycznym?

Czy spółka prowadząca witrynę internetową z wykorzystaniem serwerów zlokalizowanych w Turcji, przetwarzając dane osobowe jej użytkowników, musi stosować polskie przepisy o ochronie danych osobowych?

Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać odnotowanie informacji, skąd pochodzą wprowadzane do niego dane osobowe?

Czy system teleinformatyczny, który uzyskał akredytację ABW do przetwarzania informacji niejawnych, może być wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i wystarczające jest, aby każda osoba dopuszczona do przetwarzania danych osobowych składała oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych?

Czy GIODO wydaje pozwolenia dla firm, które zajmują się profesjonalnym niszczeniem dokumentów?

Czy ustawa o ochronie danych osobowych określa treść i formę upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

Czy podmiot gromadzący dane ma prawo wglądu do dokumentów, które przedkładam w celu potwierdzenia tożsamości, czy też może je skopiować?

Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych dopuszczalna jest praktyka kancelarii komorniczych polegająca na wysyłaniu do pracodawców, pism dotyczących zajęć wynagrodzenia za pracę dłużników, bez wstępnego sprawdzenia, czy dana osoba jest rzeczywiście zatrudniona u pracodawcy, do którego pismo o zajęciu wynagrodzenia zostało skierowane?

Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?

Czy stosowana przez banki procedura weryfikowania danych osobowych kredytobiorców poprzez m.in. telefoniczne potwierdzanie ich zatrudnienia i zarobków u pracodawców jest dopuszczalna?