banków

Czy na przesyłanie przez bank wyciągów bankowych zawierających w swej treści również informacje o charakterze marketingowym przysługuje sprzeciw?

Czy protokół z posiedzenia zarządu banku zawierający dane osobowe klienta banku może zostać udostępniony na potrzeby postępowania cywilnego?

Czy bank może przekazać dane dłużnika - kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej, mimo że jego zadłużenie powstało na skutek wykorzystania karty kredytowej przez inną osobę, która dopuściła się defraudacji pieniędzy?

Czy można założyć anonimowe konto bankowe?

Czy bank ma prawo domagać się odpisu aktu małżeństwa, by potwierdzić zmianę nazwiska klienta?

Czy bank ma prawo przetwarzać dane osobowe spadkobiercy w celach windykacyjnych w związku z zaciągniętym i niespłaconym przez spadkodawcę zadłużeniem wynikającym z umowy kredytu zawartej w tym banku?

Jakie działanie może podjąć Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż doszło do złamania ustawy o ochronie danych osobowych przez bank, który przetwarzał w celach marketingowych dane osobowe swojego klienta mimo, iż ten złożył w tym celu sprzeciw?

Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich byłych klientów?

Czy praktyka polegająca na weryfikowaniu przez bank danych osobowych, osoby która chce dokonać wpłaty na wybrane konto pod rygorem odmowy przeprowadzenia czynności bankowej jest zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych?

Czy bank na podstawie art. 70 Prawa bankowego ma prawo pozyskiwać dane szczególnie chronione, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy przekazywanie przez bank informacji o zadłużeniu osoby, której dane dotyczą osobom postronnym jest zgodne z prawem?

Czy bank może kserować dowód osobisty klienta w celu zbadania jego zdolności kredytowej?

Czy w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych bank ma prawo nadal przetwarzać dane osobowe?

Czy można przetwarzać dane osobowe kredytobiorców po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu?

Czy stosowana przez banki procedura weryfikowania danych osobowych kredytobiorców poprzez m.in. telefoniczne potwierdzanie ich zatrudnienia i zarobków u pracodawców jest dopuszczalna?

Czy GIODO może nakazać, by Biuro Informacji Kredytowej usunęło dane kredytobiorcy, który twierdzi, że to nie on zawarł z bankiem umowę kredytową?