jawności życia publicznego

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest zamieszczanie w BIP-ie danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska samorządowe?

Czy publikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej uchwał zawierających orzeczenia, w których znajdują się dane osobowe osób fizycznych, jest zgodne z prawem?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest sporządzanie list z danymi osobowymi osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej?

Czy obowiązek złożenia przez osoby wskazane w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), w sytuacji, gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy dane reprezentantów Skarbu Państwa zasiadających w radach nadzorczych spółek prawa handlowego na podstawie rekomendacji Ministerstwa Skarbu Państwa podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?

Czy mieszkańcy mają prawo do rejestrowania dźwięku lub obrazu podczas posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej?

Czy radny jest zobowiązany do składania staroście oświadczenia o swoim stanie majątkowym?

Czy poseł nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ujawniając w oświadczeniu majątkowym - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - dane personalne osoby fizycznej, która udzieliła mu pożyczki?

Czy emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych może podać do wiadomości publicznej dane osoby, przeciwko której wszczął postępowanie sądowe?