opieki zdrowotnej

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może określić formę upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej?

Jak długo NFZ może udostępniać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o wynikach naboru na określone stanowisko, w tym dane osób biorących udział w rekrutacji?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo przetwarzać dane osobowe świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia może za pomocą rozsyłanej do pacjentów ankiety, pozyskiwać ich dane osobowe?

Czy apteki mają prawo przekazywać dane osobowe pacjentów (świadczeniobiorców), Narodowemu Funduszowi Zdrowia?

Czy szpital, oddając wzięty w dzierżawę sprzęt medyczny, ponosi odpowiedzialność za nie usunięcie z jego pamięci elektronicznej danych osobowych pacjentów?

Czy przekazywanie przez lekarzy danych osobowych osób, u których podejrzewa się lub stwierdzono chorobę zakaźną, podmiotom określonym w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) musi uzyskać zgodę każdego pacjenta na to, aby móc mu przesyłać imienne zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych?

Czy polski związek sportowy może przetwarzać dane osobowe szczególnie chronione w postaci zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa?

Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską?

Czy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, dysponujący bazą danych pacjentów, zawierającą ich adresy, nazwiska oraz kody jednostek chorobowych – gromadzonych w celu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia - ma obowiązek zgłoszenia tego zbioru Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, do rejestracji?

Czy zakład opieki zdrowotnej może odmówić mężowi wydania dokumentacji medycznej dotyczącej żony?