postępowań i akt sądowych

Czy na kopercie mogą widnieć informacje, w jakim charakterze adresat jest wzywany do prokuratury?

Czy sąd może przekazać pracodawcy - instytucji publicznej - informację o skazaniu pracownika tej instytucji w postępowaniu toczącym się przeciw niemu z urzędu?

Czy można przetwarzać dane osobowe biegłych sądowych?

Czy komornik jest uprawniony do tego, aby otrzymać numer rachunku bankowego dłużnika od jego pracodawcy?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest udostępnienie przez sąd, zawartych w aktach sprawy danych adresowych skazanych – spółce, na rzecz której wyrządzili oni szkodę, w związku z czym chce ona przeprowadzić wobec nich egzekucję wierzytelności?

Czy komornik sądowy może zamieścić w obwieszczeniu o publicznej licytacji ruchomości dane dłużnika w zakresie jego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania?

Czy można podawać do publicznej wiadomości, np. w postaci ogłoszeń gminnych, dane osobowe osób skazanych przez sąd za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu?

Czy komornik sądowy może przekazać wierzycielowi, z własnej inicjatywy, dane osobowe dłużnika, które pozyskał w toku innego postępowania egzekucyjnego?

Czy składając w prokuraturze zeznania w charakterze świadka mogę zastrzec aby moje dane adresowe, podczas postępowania przygotowawczego a także podczas procesu nie były udostępniane oskarżonym? Czy w przypadku odmowy mogę odwołać się w tej sprawie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy zgodne z ustawą jest wywieszanie w budynku sądu wokand, zawierających dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu sądowym?

Czy sąd może udostępnić osobie postronnej księgę wieczystą, w której znajdują się moje dane osobowe?

Czy osoby trzecie, nie związane z procesem, mogą uczestniczyć w rozprawach sądowych, skoro w ich trakcie dochodzi do ujawniania danych osobowych ich uczestników , np. stron lub świadków?

Czy student może wykorzystać informacje z akt sądowych, dotyczące konkretnych osób, do napisania pracy magisterskiej?