pracodawców

Czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie umowy o pracę lub nałożyć na nią karę porządkową?

Czy pracodawca może wykorzystywać zdjęcie pracownika bez jego zgody, np. w celu zamieszczenia go na stronie internetowej firmy?

Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Czy pracodawca odpowiada za to, że jego pracownik ujawnił informacje o osobie starającej się o pracę, które pozyskał z dokumentów rekrutacyjnych?

Czy umieszczanie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest zgodne z przepisami prawa?

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy informacji o jego przynależności partyjnej?

Czy pracodawca musi mieć kontrolę nad pracownikami dopuszczonymi do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach?

Czy pracodawca ma prawo zażądać od organizacji związkowej przedstawienia pełnej listy osób pozostających pod jej ochroną, gdy pracodawca nie ma zamiaru zwolnić ich z pracy?

Czy pracodawca ma prawo za pomocą specjalnego urządzenia skanować linie papilarne pracowników w celu rejestracji godzin ich przyjścia i wyjścia z zakładu pracy?

Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych dotyczących nazwiska rodowego matki pracownika jest zgodne z prawem?

Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej u danego pracodawcy?

Czy podmiot mający siedzibę w Polsce, który przeprowadza rekrutację pracowników on – line na obszarze państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Polska, Niemcy, Czechy) musi, prócz wypełnienia wymogów nałożonych polską ustawą o ochronie danych osobowych, spełnić również„lokalne” prawo każdego z tych krajów?

Czy pracownik ma prawo wglądu w swoją dokumentację prowadzoną przez byłego pracodawcę?

Czy pracodawca możne przetwarzać informacje o relacjach rodzinnych i osobistych łączących zatrudnione u niego osoby?

Który z administratorów danych powinien wydać pracownikowi tymczasowemu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – agencja, w której jest on zatrudniony, czy pracodawca, do którego został on skierowany (tzw. pracodawca użytkownik)?

Czy pracodawca, podejrzewając byłego pracownika o pisemny donos, ma prawo wykorzystać dokumenty z jego akt osobowych w celu sporządzenia ekspertyzy grafologicznej?

Czy organizacja związkowa może przekazać pracodawcy informacje zawierającą listę pracowników korzystających z jej obrony związkowej?

Czy pracodawca udostępniając komornikowi dane pracownika, będącego dłużnikiem w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, ma następnie obowiązek poinformowania tego pracownika o fakcie udostępnienia tych danych?

Czy urzędnicy udzielając w korespondencji elektronicznej odpowiedzi na zadawane pytanie, mogą odmówić podania swoich danych osobowych - imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji – argumentując to przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy wyniki obowiązkowych badań lekarskich mogą zostać wydane pracodawcy, który na powyższe badania kieruje?

Czy praktyka udostępniania zbiorczej listy płac zatrudnionych pracowników innym pracownikom przy okazji odbioru przez nich u pracodawcy odcinka listy płac zawierającego składniki wynagrodzenia może naruszać ustawę o ochronie danych osobowych?

Czy pracownicy działów kadr powinni posiadać upoważnienia wydane przez pracodawcę - zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych - oraz czy należy osoby takie ujmować w ewidencji, o której mowa w art. 39 ustawy?

Czy obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów narusza przepisy ustawy?

Czy pracodawca ma prawo publikować na swoich stronach internetowych takie dane osobowe pracowników jak ich imiona i nazwiska, stanowiska, dokładne miejsce pracy (numer pokoju, telefon, adres e-mail), bez zgody tych osób.

Czy, ze względu na fakt, że w zbiorze danych pracowników znajdują się, poza danymi osobowymi pracowników, również informacje dotyczące członków ich rodzin (małżonków i dzieci), pracodawca ma obowiązek zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osób u niego zatrudnionych?

Czy zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych jest powszechnie stosowana praktyka przetwarzania przez firmy rekrutacyjne danych osobowych kandydatów do pracy, pozyskiwanych na podstawie ogłoszeń zamieszczanych w prasie, w których potencjalny pracodawca, zlecający firmie rekrutacyjnej przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zastrzega sobie anonimowość?

Czy agencja pracy tymczasowej powinna zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi zbiór danych osobowych, jeśli przetwarza jedynie dane osobowe pracowników tymczasowych?

Czy podanie w publikacji książkowej imion i nazwisk pracowników samorządowych, zakresu ich uprawnień oraz nazw wydziałów urzędu miejskiego, w których pracują, jest zgodne z prawem?

Jakich danych osobowych może żądać pracodawca od pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie?

Czy pracodawca prowadzący rekrutację do pracy może nakazać kandydatowi dostarczenie zdjęcia?

Czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy imienną listę wynagrodzeń wszystkich pracowników?