spółdzielni mieszkaniowych

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może za pośrednictwem dozorców doręczać korespondencję kierowaną do członków tej spółdzielni?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która jako zabezpieczenie spłaty kredytu, wskazała przelew wierzytelności wpłat członków spółdzielni na fundusz remontów, może udostępnić bankowi dane osobowe osób dokonujących tych wpłat?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może publikować na swojej stronie internetowej kierowaną do niej korespondencję zawierającą dane osobowe członka tej spółdzielni?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje dotyczące rozliczenia indywidualnych kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach?

Czy w statucie spółdzielni można wskazać, że w rejestrze członków odnotowywane będą informacje o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania zadłużonego członka?

Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, z podaniem ich imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić lub podać do publicznej wiadomości informacje o zadłużeniach czynszowych swoich członków innym osobom niż członkowie spółdzielni, ich małżonkowie oraz wierzyciele członków bądź spółdzielni?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może informować na tablicy ogłoszeń, kto terminowo uiszcza należne opłaty?

Czy numer lokalu mieszkalnego może zostać uznany za dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy spółdzielnia może podjąć decyzję o zainstalowaniu kamer wideo monitorujacych osoby wchodzące do budynków należących do spółdzielni?

Czy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymać kopię uchwały rady nadzorczej w sprawie aktualnej wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, członków zarządu oraz członków rady nadzorczej?

Czy dozwolone jest zamieszczanie w protokole lustracyjnym spółdzielni mieszkaniowych danych osobowych osób, które informują o okolicznościach podlegających badaniu w trakcie lustracji?

Czy za zobowiązania finansowe (wobec wierzycieli) spółdzielni odpowiada osoba, która pełni funkcję prezesa i czy może być ona wpisana do Centralnej Bazy Danych "Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów" prowadzonego przez Związek Banków Polskich?

Czy na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczalne jest ujawnienie spółdzielcom dokumentacji dotyczącej rozliczeń prowadzonych przez spółdzielnię?

Czy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo zapoznania się z protokołami obrad organów spółdzielni oraz umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może rozesłać do osób, których dotyczy projekt uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia odrębnej własności lokali, odpisy tej uchwały wraz z załącznikiem, zawierającym m.in. oznaczenie nieruchomości; rodzaj, położenie i powierzchnię wszystkich lokali; wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; oznaczenie osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali oraz przypadający na każdy lokal stan zadłużenia - bez zgody osób, których dane te dotyczą?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może przekazać dane osobowe użytkowników lokali będących w zasobach spółdzielni, firmie świadczącej usługi polegające na rozliczaniu kosztów zużycia energii cieplnej, bez zgody użytkowników lokali?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może podawać do publicznej wiadomości np. poprzez wywieszane na tablicy ogłoszeń, informacji o zadłużeniach czynszowych jej członków, w szczególności, jeśli wymienia jedynie numer lokalu oraz kwotę zadłużenia?

Czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej może żądać takich informacji jak: nazwa oraz adres zakładu pracy, nazwa szkoły, numer telefonu w oświadczeniu właściciela lokalu do naliczenia przez administratora opłat związanych z użytkowaniem lokalu?