Praca

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko referenta prawnego lub specjalisty w Departamencie Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych (umowa na zastępstwo)

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska2017-05-04
Wprowadził informację: Andrzej Mucha2017-05-04 13:05:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-05-19 14:47:14

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

poszukuje kandydatów na stanowisko  

referenta prawnego lub specjalisty w Departamencie Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych (umowa na zastępstwo)

(1 etat)

Główne obowiązki:

 • analiza zgłoszeń zbiorów danych do rejestracji, analiza zgłoszeń powołania administratora bezpieczeństwa informacji,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych pism procesowych  w  ramach  prowadzonych  przez  Generalnego  Inspektora  postępowań  rejestracyjnych,
 • przygotowywanie  projektów  wpisów  w  księdze  rejestrowej  rejestru  zbiorów  danych osobowych, przygotowywanie  projektów  wpisów  w Rejestrze Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i inne czynności związane z prowadzeniem ww. rejestrów i udostępnianiem informacji zawartych w tych rejestrach.
 • opracowywanie projektów opinii i innych dokumentów związanych z działalnością departamentu.

 Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie prawnicze. 

Wymagania konieczne: 

 • znajomość postępowania administracyjnego oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony danych  osobowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej. 

 Wymagania pożądane:

 •  doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych.  

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Oferty pracy z dopiskiem „referent prawny w DR” prosimy składać w terminie do dnia 26 maja 2017 r., na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Decyduje data wpływu dokumentów do Biura GIODO.

Inne informacje:

 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • osoby, których ofert zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby,  których  oferty  zostaną  rozpatrzone  negatywnie,  nie  będą o  tym  informowane, a  oferty  zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Archiwum

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów, pasjonatów nowych technologii informatycznych do pracy na stanowisku informatyka