Praca

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko (1 etat): referenta prawnego w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, oferujemy umowę o pracę na czas zastępstwa.

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska2017-01-04
Wprowadził informację: Rafał Grodzki2017-01-04 15:01:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-01-04 15:25:50

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko (1 etat):

referenta prawnego w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, oferujemy umowę o pracę na czas zastępstwa.

 Główne obowiązki:

 • opiniowanie aktów prawnych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • opracowywanie projektów decyzji Generalnego Inspektora,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania prawne.        

 Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie prawnicze.

 Wymagania konieczne:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość procedury administracyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.
 • dobra znajomość języka angielskiego,

 Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w opiniowaniu aktów prawnych,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 Inne informacje:

 • dokumenty z dopiskiem „referent prawny w DOLiS” należy składać osobiście w siedzibie Biura GIODO, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 16 styczeń 2017r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Biura GIODO,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Archiwum

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów, pasjonatów nowych technologii informatycznych do pracy na stanowisku informatyka