]]>

Strona główna Serwis prasowy GIODO w mediach Artykuły o działalności GIODO
Aktualności
Ważne
Najpopularniejsze
Artykuły o działalności GIODO

Udostępnianie informacji o sołtysie

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Gazeta Prawna2007-05-23
Wprowadził informację: 2007-05-24 15:22:32
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dane osobowe sołtysa, o iie ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną, i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

PROBLEM
Czy sołtys jest osobą publiczną w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i czyjego dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej jej przepisami?

GIODO ODPOWIADA
Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Na mocy ust. 3 powołanego przepisu korzysta on z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Pojęcie funkcjonariusza publicznego zostało zdefiniowane w art. 115 par. 13 kodeksu karnego. Przepis ten - w pkt 4 - stanowi, iż funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wykonywania decyzji administracyjnych. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej precyzują natomiast wyrażone w art. 61 Konstytucji RP ogólne zasady korzystania z prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne poprzez określenie zasad i trybu udostępniania, informacji publicznej oraz wskazanie właściwych w tym zakresie organów.

Pojęcie informacji publicznej określone zostało w art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do in-formacji publicznej. W świetle wskazanych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w jej art. 6. Zgodnie z treścią art. 6, ust. 1 pkt 2 podpunkt d) ustawy p dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu m.in. podlega informacja o podmiotach, wymienionych w art. 4 ust. 1, do których zalicza się organy władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. W wyroku z dnia 30 października 2002 r. (sygn. akt: II SA 1956/2002) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż (...) informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne lub odnoszące się do tych podmiotów (...). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Tak więc dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.