samorządu terytorialnego

Czy pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych mogą udzielać instytucjom, firmom i osobom prywatnym takich informacji dotyczących danych osobowych radnych, jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy radnego? Czy urzędnicy mogą pobierać opłaty za udzielanie tych informacji?

Czy ośrodki pomocy społecznej mają obowiązek zgłaszać do rejestracji GIODO zbiory zawierające dane osobowe wolontariuszy?

Czy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) można opublikować oświadczenia majątkowe radnych zawierające adresy ich zamieszkania?

Czy można podawać do publicznej wiadomości, np. w postaci ogłoszeń gminnych, dane osobowe osób skazanych przez sąd za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu?

Czy gońcy, czyli pracownicy urzędu miasta doręczający korespondencję urzędową muszą posiadać, nadane przez administratora, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

Czy wynikający z art. 27 c ustawy o samorządzie województwa obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), w sytuacji, gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy jednostka wykonujących zadania pomocy społecznej może udostępnić kuratorowi sądowemu dane osobowe osób korzystających z ich opieki?

Czy osoba będąca stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ administracji publicznej może zastrzec, aby jej dane osobowe znajdujące się w aktach sprawy nie były udostępniane innym stronom tego postępowania?

Czy komisja rewizyjna rady gminy dokonując czynności kontrolnych ma prawo dostępu do wszystkich dokumentów, w tym do indywidualnej dokumentacji osób fizycznych, czy też jej uprawnienia są ograniczone ze względu na ochronę danych osobowych?

Czy dane osobowe sołtysa podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?

Czy ośrodek pomocy społecznej może upublicznić na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dokładne adresy zamieszkania kandydatów na pracowników samorządowych, wyłonionych w drodze naboru?