Odliczamy do RODO

Czy dane osobowe sołtysa podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-06-25 09:29:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych nie definiuje ani nie używa pojęcia "osoby publicznej". Określa ona natomiast ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Ich stosowanie może być, w konkretnych przypadkach wyłączone, gdy wynika to za szczególnych do ustawy przepisów.

Odpowiadając na zadane pytanie warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Na mocy ust. 3 powołanego przepisu korzysta on z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Pojęcie funkcjonariusza publicznego zostało zdefiniowane w art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Przepis ten – w pkt 4 - stanowi, iż funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wykonywania decyzji administracyjnych.

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej precyzują natomiast wyrażone w art. 61 Konstytucji RP, ogólne zasady korzystania z prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne poprzez określenie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz wskazanie właściwych w tym zakresie organów.

Pojęcie informacji publicznej określone zostało w art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle wskazanych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o spawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w jej art. 6. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 podpunkt d) ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu m. in. podlega informacja o podmiotach, wymienionych w art. 4 ust. l, do których zalicza się organy władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. W wyroku z dnia 30 października 2002 r. (sygn. akt: II SA 1956/2002) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż "(...) informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne lub odnoszące się do tych podmiotów (...). W myśl art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. l i 2 cytowanej ustawy).

Powyższe implikuje wniosek, że dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności