]]>

GIODO przypomina, że prawo nie zezwala na wysyłanie spamu,

czyli niezamówionych informacji handlowych.

Ich nadawca może za to zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.


Strona głównaWażne informacje
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Aktualności
Ważne
Najpopularniejsze
Ważne informacje

Firmy mogą tworzyć księgi wejść i wyjść

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2009-07-24
Wprowadził informację: 2009-07-24 15:58:17

Instytucje mają prawo spisywać dane osób wchodzących do budynków, tworząc w ten sposób księgi wejść i wyjść – uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty tworzące księgi wejść i wyjść powołują się na argument zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w danym obiekcie, ochronę mienia, a często także bezpieczeństwo samych osób wchodzących do danego budynku. Taki rejestr danych osób pozwala kontrolować obecność każdej osoby w budynku, jak również ograniczyć wizyty tzw. osób niepożądanych.

Podstawy prawne

O ile więc przetwarzanie danych osobowych zawartych w księgach wejść i wyjść jest dokonywane w tych celach, to jest to zgodne z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten zezwala bowiem na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Tworzenie księgi wejść i wyjść stanowi zatem prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, przy czym gromadzenie w nich danych osobowych musi odbywać się z jednoczesnym poszanowaniem praw osób, których te dane dotyczą.

Należy jednak zauważyć, iż istnieją sytuacje, w których administratorzy danych tworzą księgi wejść i wyjść na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przykładem może być ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, której przepisy jednostkom organizacyjnym przetwarzającym informacje niejawne wprost nakazują stworzenie systemu kontroli wejść i wyjść, w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych. Zatem do wypełnienia tego obowiązku niezbędne jest sprawdzenie tożsamości osób wchodzących do jednostki organizacyjnej, a więc ich legitymowanie, a co za tym idzie przetwarzanie ich danych osobowych.

Innymi przepisami uprawniającymi do tworzenia systemu kontroli osób, np. poprzez księgę wejść i wyjść, jest ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei. Na ich podstawie funkcjonariusze straży ochrony kolei mają prawo do legitymowania i przetwarzania danych osób znajdujących się w strefie obszaru kolejowego. Również ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony.

Powołane przepisy legalizują przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tworzenia księgi wejść i wyjść w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest legalne, o ile zezwala na to inny przepis prawa.

Zakres zbieranych informacji

Z tworzeniem księgi wejść i wyjść związana jest kwestia zakresu danych osobowych w niej gromadzonych. Na pewno jest on różny w zależności od potrzeb konkretnego administratora danych. Ale są w tej kwestii ogólne zasady, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, których przestrzeganie dotyczy każdego administratora. W myśl bowiem art. 26 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, administrator danych powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a zwłaszcza jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane. Gromadzenie danych osobowych w celu tworzenia księgi wejść i wyjść do budynku powinno obejmować tylko dane adekwatne do tego celu, czyli bez uzyskiwania zbyt szerokiego zakresu informacji o osobach. Zbierane dane powinny być także wykorzystywane tylko w tym celu, dla którego zostały zebrane, i nie mogą być poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem, np. nie można wykorzystywać tych danych do wysyłania różnego rodzaju korespondencji.

Czas przechowywania

Kolejną kwestią związaną z tworzeniem księgi wejść i wyjść jest czas przetwarzania zawartych w niej danych osobowych. Zgodnie z ogólnymi zasadami z ustawy o ochronie danych osobowych, dane powinny być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 4).

Właściwa ochrona danych

Kolejna kwestia dotyczy właściwego zabezpieczenia danych osobowych zawartych w księdze wejść i wyjść. Obowiązek ten spoczywa na administratorze danych. Ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje go do dbałości o dane osobowe, a przepisy jej rozdziału 5 określają ogólne zasady ich zabezpieczania. Ustawa nakazuje zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią właściwą ochronę gromadzonym danym osobowym, tak, by nie dostały się one w ręce osób nieupoważnionych. Wybór odpowiednich środków gwarantujących przetwarzanym danym optymalny stopień zabezpieczenia pozostawia jednak do uznania konkretnemu administratorowi danych osobowych.