Sygnalizacje / wnioski GIODO

2016

DIS-K-421/137/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2016-03-08
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-03-08 15:03:48
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-03-08 15:25:35

Pismo GIODO z 21 stycznia 2016 r. skierowane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o opinię w sprawie Programu skierowanego do klientów aptek wraz z odpowiedzią.

DRZDO/071/1/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DR2016-02-02
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-01 10:04:23
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-04-01 10:43:01

Pismo GIODO z 2 lutego 2016 r. skierowane do Ministra Finansów w związku z wpływającymi do GIODO wnioskami o wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych, składanymi przez naczelników urzędów skarbowych, oraz zgłoszeniami do rejestracji nowych zbiorów danych, a także zgłoszeniami aktualizacyjnymi składanymi przez dyrektorów izb skarbowych.

DOLiS-035-2163/16

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-09-23
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2016-10-17 08:10:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-17 08:59:50

Odpowiedź GIODO na pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 8 sierpnia 2016 r. z prośbą o zaopiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych przekazywania danych osobowych pracowników przez wykonawcę kontraktu do zamawiającego na potrzeby weryfikacji oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

DOLiS-033-418/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2016-10-21
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2016-10-21 14:10:12
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-21 15:19:36

Pismo GIODO z 12 września 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

2015

DOLiS-033-632/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-12-17
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2016-08-23 16:08:08
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-08-23 16:19:16

Pismo GIODO z 17 grudnia 2015 r. do Ministra Zdrowia przedstawiające kwestie, które w ocenie GIODO są zagadnieniami wymagającymi zmian w regulacjach prawnych, które znajdują się w kompetencji kierowanego przez Ministra Zdrowia działu administracji wraz z odpowiedzią

DOLiS-074-8/15

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-07-09
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-14 10:04:41
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-04-14 10:56:55

Pismo GIODO z 9 lipca 2015 r. do Prokuratora Generalnego sygnalizujące wątpliwości dotyczące nieuzasadnionych decyzji procesowych o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia wraz z odpowiedzią.

2014

DOLiS-035-30/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-07-02
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-07-02 15:36:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 7 lutego 2014 r. do Klubu bilardowego w sprawie niepobierania w zastaw dowodu osobistego osoby chcącej skorzystać z usługi wraz z odpowiedzią.

DOLiS-034-617/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-04-22
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-10-21 11:53:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z 22 kwietnia 2014 r. do Klubu bilardowego w sprawie niepobierania w zastaw dowodu osobistego osoby chcącej skorzystać z usługi wraz z odpowiedzią i dalszą i korespondencją.

DOLiS-025-2229/14

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2014-09-18
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-10-21 13:31:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-10-21 13:33:29
Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 września 2014 r. do GIODO w sprawie żądania skanów recept przez firmy farmaceutyczne wraz z odpowiedzią GIODO

DOLiS-035-1868/14

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2014-08-13
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-10-22 12:16:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-10-22 12:17:12
Pytanie Wicemarszałka Senatu z dnia 13 sierpnia 2014 r. do GIODO w sprawie wykorzystywania prywatnych nagrań zdarzeń drogowych wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-278/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2014-08-05
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-12-03 10:15:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

Sygnalizacja GIODO z 5 sierpnia 2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności unormowania kwestii ujawniania danych osobowych na wokandach sądowych wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

2013

DOLiS-035-3755/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2013-12-19
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2014-10-21 12:01:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z 19 grudnia 2013 r. do Spółki dotycząca weryfikacji klienta m.in. przy konieczności zmiany adresu do korespondencji wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

2012

DOLiS-035-1488/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-06-11
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-08-31 10:33:49
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2016-08-24 13:29:36
Wniosek GIODO z 11 czerwca 2012 r. do Ministra Zdrowia o rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w trakcie analizy przepisów ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w kontekście uprawnień wojewody oraz wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji prowadzonych postępowań o ustalenie wystąpienia zdarzenia medycznego wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-1188/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-04-13
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2013-10-28 12:33:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z 13 kwietnia 2012 r. do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o zasygnalizowanie członkom samorządu lekarskiego konieczności respektowania prawa do prywatności oraz ochrony informacji pacjentów podczas wykonywania praktyk lekarskich, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-994/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-03-27
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-05-24 13:31:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wniosek GIODO z 27 marca 2012 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie potrzeby prawnego uregulowania kwestii podstaw prawnych przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w związku z realizacją umów w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-995/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-03-27
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2013-06-21 14:43:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z 27 marca 2012 r. do Ministra Zdrowia w sprawie wyeliminowania praktyki umieszczania przy łóżkach pacjentów kart gorączkowych zawierających dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska pacjenta oraz rozpoznania jego choroby, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią kart osobom do tego nie uprawnionym wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-852/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2012-03-15
Wprowadził informację: Robert Czapski2012-05-10 09:45:15
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36
Pismo GIODO do Ministra Zdrowia z 15 marca 2012 r. dotyczące potrzeby stworzenia podstaw prawnych dla prowadzenia rejestrów medycznych wraz z odpowiedzią.

2011

DOLiS-035-3868/11/64306

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-12-29
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-01-05 13:05:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
29 grudnia 2011 r. GIODO wystąpił do Ministra Gospodarki z zapytaniem, czy formularz CEIDG-1, na którym zgłaszane są informacje dotyczące przedsiębiorców nie powinien zostać dostosowany do wymogów nałożonych przez ustawę o statystyczne publicznej.

RPO-548554/I/07

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznik Praw Obywatelskich2011-08-12
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2011-09-02 15:18:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 sierpnia 2011 r. dotyczące nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (wykorzystanie wtórne), wraz z odpowiedzią GIODO

GI-035-12/11/40490

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek2011-09-01
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2011-09-01 09:48:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO z 24 sierpnia 2011 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania monitoringu, wraz z opracowaniem "Wymagania w zakresie regulacji monitoringu" oraz odpowiedzią.

DOLiS – 035-474/11

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-02-18
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2011-07-29 13:03:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z 18 lutego 2011 r. do Członków Zarządu Poczty Polskiej w sprawie niedokładnego niszczenia druków AWIZO umożliwiającego późniejsze odtworzenie znajdujące się na nich danych osobowych.

DOLiS-440-735/10

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-03-21
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2011-06-21 14:49:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z 21 marca 2011 r. do Dyrektora Szpitala dotycząca udostępniania danych osobowych osobom do tego nieupoważanionym.

2010

DOLiS-035-1891/10

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2010-06-28
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2013-03-05 12:50:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Prośba o zajęcie stanowiska skierowana przez Rzecznika Praw Pacjenta związana z kwestią domniemania zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej osobom bliskim w przypadku braku przeciwnego zastrzeżenia ze strony żyjącego pacjenta, który nie jest w stanie udzielić stosownego upoważnienia wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1858/10

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2010-08-03
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2011-11-17 14:40:16
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO z dnia 3 sierpnia 2010 r. do Ministra Finansów z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zawężenie publikowanych na podstawie art. 76g ust. 1 ustawy o rachunkowości danych osobowych, osób posiadających certyfikat księgowy (bez numeru PESEL).

DOLiS-440-922/09

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2010-11-26
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2011-03-18 13:38:50
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z dnia 26 listopada 2010 r. do członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zaniechania praktyki polegającej na wykorzystaniu danych osobowych Skarżącej, pozyskanych w związku z pełnieniem funkcji niezgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane oraz udostępnieniem tych danych osobom nieupoważnionym.

DOLiS-440-475/10

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2010-11-22
Wprowadził informację: 2010-11-29 09:38:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Sygnalizacja GIODO do kancelarii doradców podatkowych w związku z nieuprawnionym udostępnieniem przez nią danych osobowych  innej kancelarii, z którą łączy ją umowa franczyzy.

DOLiS-440-596/10

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2010-11-26
Wprowadził informację: 2010-11-26 11:55:18
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z 17 listopada 2010 r. dotyczące konieczności wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec klientów Banku.

2009

DOLiS-035-416 / 09

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-01-22
Wprowadził informację: Robert Czapski2010-01-22 16:10:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO do Ministerstwa Pracy o podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych pracowników (kandydatów do pracy) przez pracodawców.

DOLiS-035-2228/09

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2009-12-12
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2010-01-12 10:42:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z 10 grudnia 2009 r. do NFZ w sprawie dokumentu poświadczającego prawo do korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej.

DOLiS-035-852-09

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2009-06-22
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2009-09-04 12:53:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-08-24 13:29:36

Sygnalizacja GIODO z 22 czerwca 2009 r. do Wójta Gminy w sprawie weryfikacji oświadczeń majątkowych publikowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy.

DOLiS-035-698/09

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2009-05-11
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2009-09-02 14:55:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z dnia 11 maja 2009 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania przepisów zezwalających na upublicznianie adresów zamieszkania członków zarządu fundacji do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

DOLiS–035–895/09

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2009-08-17
Wprowadził informację: 2009-08-17 11:25:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja z dnia 3 lipca 2009 r. do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jako odpowiedź na pismo jednego z senatorów podnoszące kwestię podawania do publicznej wiadomości, np. w ogłoszeniach gminnych, wyroków o skazaniu za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

2008

DOLiS – 035 – 1368 / 08

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2008-10-29 13:55:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO z 24 października 2008 r. do Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego dostępnego w telewizji osiedlowej.

DOLIS-440-245/08

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2008-08-07 15:29:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO z dnia 29 kwietnia 2008 r. w związku z nieuprawnionym pozyskiwaniem przez Dyrektora Izby Celnej - od osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia – danych szczególnie chronionych.

DOLIS-440-208/08

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2008-09-25 11:13:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO z dnia 5 czerwca 2008 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez Prokuratury niezgodnej z prawem praktyki zamieszczania na kopertach informacji o treści zawartości pisma.

DOLiS-440-755/08

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2009-04-16
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2009-05-21 14:45:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Sygnalizacja z 16 kwietnia 2009 r. do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej związanej z rozesłaniem informacji zawierającej dane osoby, która zaskarżyła uchwałę Spółdzielni do Sądu Okręgowego.

DOLIS - 035-550/08

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2009-05-13
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2009-05-19 13:46:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Sygnalizacja GIODO z dnia 12 czerwca 2008 r. do operatora telewizyjnego w związku z pozyskiwaniem zbyt szerokiego zakresu danych osobowych

2007

DOLiS-440-175/07

DOLiS-035-205/07/6964

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2008-07-11 08:49:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 12 grudnia 2007 r. do Pana Jana Wincentego-Rostowskiego Ministra Finansów w sprawie podstawy prawnej tworzenia centrum przetwarzania danych.

odp. DOLiS-035-93/07

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2008-07-11 08:52:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź na sygnalizację GIODO z dnia 31 października 2007 r. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zamiaru instalowania na terenie szkół i placówek oświatowych urządzeń umożliwiających rejestrowanie rozmów (DOLiS-035-93/07)

DOLiS-035-9/07/7100

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2008-07-11 08:33:39
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Opinia GIODO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku udostępniania przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych danych niezbędnych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych

DOLiS-440-211/07

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2008-07-11 08:29:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 grudnia 2007 r. do Pana nadinspektora Tadeusza Budzika – Komendanta Głównego Policji w sprawie upubliczniania na stronach internetowych komend rejonowych Policji prywatnych numerów telefonów komórkowych funkcjonariuszy Policji.

2006

GI-DP-024/928/06

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2007-06-18
Wprowadził informację: 2007-06-19 09:49:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 20 lipca 2006 r. do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjecie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu uregulowanie w przepisach prawa zakresu uprawnień komisji rewizyjnej w związku z dokonywaniem przez nią czynności kontrolnych.

GI-DS-430/390/06

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2007-02-12
Wprowadził informację: 2007-02-12 14:00:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 września 2006r. dotyczące upublicznienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych podlegających szczególnej ochronie poprzez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, tj. na tablicach ogłoszeń, w blokach mieszkalnych należących do Spółdzielni, odpisów sentencji wyroków sądów dotyczących postępowania w sprawie eksmisji.

GI-DS-430/368/06

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2007-02-12
Wprowadził informację: 2007-02-12 13:57:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych z dnia 20 września 2006r. do Dyrektora Przedszkola, które umieściło w miejscu powszechnie dostępnym dane osobowe dzieci, których rodzice zalegali z uregulowaniem opłat za ich pobyt w przedszkolu.

GI-DS-430/129/06

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2006-11-27
Wprowadził informację: 2006-11-27 11:50:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 października 2006r. do Prezesa Zarządu Banku o zmianę treści klauzuli zgody na wykorzystanie danych osobowych, z uwagi na niedostosowanie jej treści do wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

GI-DP-024/1747/06

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2006-10-23
Wprowadził informację: Robert Czapski2006-10-23 13:31:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 października 2006r. dotyczące upublicznienia w BIP informacji o osobie aplikującej do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, w zakresie, w jakim informacja o tej osobie nie stanowiła informacji publicznej, a stanowiła jej prywatne, podlegające ochronie dane osobowe.

2005

GI-DS-430/359/05

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2006-08-28 13:43:10
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 grudnia 2005r. skierowane do Prezesa Narodowego Banku Polskiego w związku z napływającymi do Generalnego Inspektora sygnałami, wskazującymi na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego służącego do wymiany informacji pomiędzy bankami a Biurem Informacji Kredytowej S.A. Generalny Inspektor zwrócił się o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tych uchybień, ponieważ w ich rezultacie ww. podmioty przetwarzają nieprawdziwe dane dotyczące kredytobiorców, naruszając tym samym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

GI-DS-430/847/05

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2006-06-01 14:59:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skierowane do Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej dotyczące przetwarzania przez Spółkę Akcyjną danych osobowych pozyskiwanych z kuponów konkursowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się o zmianę treści kuponu konkursowego tak, aby uczestnicy prowadzonego przez Spółkę Akcyjną konkursu mieli możliwość wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie ich danych osobowych innym podmiotom oraz na wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych tych innych podmiotów. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazał również na konieczność zrealizowania wobec potencjalnych uczestników konkursu obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych poprzez poinformowanie o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców ich danych osobowych.

GI-DS-430/886/05

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2006-06-01 12:12:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w związku z uzyskaniem informacji, z których wynika, iż Szpital Specjalistyczny udostępnił na rzecz Kancelarii Radców Prawnych Sp. k. informacje o pobycie pacjenta w Szpitalu. Udostępnienie informacji nie spełniało wymagań formalnych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, odbyło się bowiem bez umotywowanego wniosku, wskazującego na przeznaczenie, dla którego dane osobowe mają być wykorzystane, w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się o podjęcie stosownych czynności, które zapobiegną powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości.

GI-DP-024/2073/05

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-09-03
Wprowadził informację: Robert Czapski2006-02-21 11:26:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 listopada 2005 r. do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o zmianę praktyki pracowników konsulatów Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej nie podawania swojego imienia i nazwiska oraz służbowego stanowiska.

GI-DS-430/359/05

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2006-02-14 14:48:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 grudnia 2005r. skierowane do Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego służącego do wymiany informacji pomiędzy bankami a Biurem Informacji Kredytowej S.A.

2004

GI-DS- 430/64/04

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2004-03-19 08:54:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Sądu Rejonowego w łodzi, z dnia 9 lutego 2004 r., o podjęcie działań, mających na celu należyte zabezpieczenie danych osobowych, uzyskiwanych od osób zainteresowanych udostępnieniem akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, przed ich ujawnianiem osobom nieupoważnionym

GGI-024-18/04/632

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2005-01-13 10:34:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r. do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych o rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną, w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z brakiem przepisów, które w sposób jednoznaczny regulowałyby kwestię zakresu danych niezbędnych do dokonania prawidłowej, a zarazem obiektywnej oceny sytuacji finansowej podatnika ubiegającego się o umorzenie zaległości podatkowych. Z sygnałów otrzymywanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika, że brak uregulowania powyższej kwestii w przepisach prawa może prowadzić do naruszenia przez organy podatkowe zasady adekwatności, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

GI-DP-024/2036/04

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2005-01-13 10:09:17
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 grudnia 2004 r. do Prokuratora Generalnego RP w sprawie udostępniania przez pracowników sekretariatów prokuratur oraz sądów skorowidzów i repertoriów do wglądu osobom do tego nieupoważnionym. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zauważył, iż praktyka udostępniania tych rejestrów, które poza danymi osoby zainteresowanej przejrzeniem ewidencji zawierają również dane osobowe innych osób, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Z przepisów tych można raczej wnioskować, że skorowidze i repertoria prowadzone przez sądy są ewidencjami prowadzonymi wyłącznie dla potrzeb konkretnego sądu lub prokuratury w celu uporządkowania i usprawnienia działania ich wewnętrznej administracji.

GI-DP-024/1503/04/2480

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2005-01-11 12:10:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 grudnia 2004 r. do Ministra Finansów w sprawie celowości i legalności żądania przez organ podatkowy od strony toczącego się postępowania podatkowego udostępnienia danych osobowych jej pełnomocnika w zakresie obejmującym jego NIP, PESEL, imiona rodziców, miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

GI-DP-024/204/04

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2004-12-13 10:33:00
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Finansów o rozważenie celowości zmiany przepisów rozporządzenia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 984, ze zm.) w zakresie informacji, jakie powinien zawierać paragon fiskalny drukowany przez kasę rejestrującą przeznaczoną do ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami i ograniczanie wymogu podawania danych do imienia, nazwiska oraz danych identyfikujących taksówkę, tj. jej numeru rejestrującego oraz numeru bocznego.

2003

GI-DS-430/114/03 /4213

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2004-06-30 09:43:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 10 grudnia 2003r., o pomoc w rozwiązaniu problemu niezachowania przez organy rozpatrujące wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, właściwej formy odmowy udostępnienia danych.

GI-DS-430/628/03

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2004-06-04 14:48:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 5 maja 2004 r., o podjęcie czynności w celu zmiany praktyki stosowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, polegającej na żądaniu od podmiotów przystępujących do konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez pielęgniarki i położne, składania list zadeklarowanych podopiecznych, mających zawierać dane osobowe tych podopiecznych.

GI-DS-430/644/03

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2004-01-16 15:53:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej, z dnia 4 grudnia 2003 r., o podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania stosowanej przez Komorników Sądowych praktyki, polegającej na umieszczaniu w obwieszczeniach o licytacji nieruchomości - ogłaszanych w poczytnych dziennikach - informacji, w tym, danych osobowych dłużników, w zakresie szerszym, niż wynikający z treści przepisu art. 955 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 269 z późn. zm.).

GI-DS-430/578/03

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2004-01-16 15:33:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, z dnia 12 grudnia 2003 r., o wyrażenie opinii w sprawie udostępnienia przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie X, firmie Y, w związku z powierzeniem tej firmie dochodzenia od byłych agentów Spółki zapłaty nienależnie pobranych wynagrodzeń, danych osób, które zostały ubezpieczone za pośrednictwem tych agentów, objętych umowami ubezpieczenia, w zakresie imienia, nazwiska, numeru polisy i daty zawarcia umowy ubezpieczenia osoby ubezpieczonej.

GI-DS-430/212/03

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2004-01-16 14:14:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 5 grudnia 2003 r., o wyrażenie opinii dotyczącej praktyki stosowanej przez Spółkę X, polegającej na wysyłaniu do osób, z którymi Spółka zawarła umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, pism w kopertach z nadrukiem, zawierającym informacje o produktach i usługach Spółki.

2002

GI-DS-430/488/01/1530/02

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: Robert Czapski2005-05-13 16:10:21
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 czerwca 2002 r. do Pana Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie rozpatrzenia zagadnienia wstępnego w kwestii dopuszczalności – na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - zawarcia w umowie postanowienia, na podstawie którego spółka, jako kontrahent konsumenta, przenosi wierzytelność tego konsumenta, bez jego zgody, na rzecz innej spółki - zajmującej się windykacją należności.

GI-DS-218/02

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2003-10-23 10:47:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO skierowane do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 10 czerwca 2002 r., w związku ze skargą na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przesyła pracodawcom ubezpieczonych informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania ubezpieczonemu renty lub emerytury na odkrytej kartce pocztowej (druk ZUS Rp-43). W ten sposób udostępnione zostają dane osobowe ubezpieczonych, w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz przyczyny przyznania lub odmowy przyznania świadczenia (w tym informacje dotyczące stanu zdrowia) oraz osiąganego dochodu. Przesyłanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powyższych danych osobowych ubezpieczonych na odkrytej kartce pocztowej sprawia, że mogą się z nimi zapoznać nie tylko pracodawcy, ale również osoby nieupoważnione.

GI-DS-614/01

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2003-10-23 10:31:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Zapytanie skierowane do Ministra Zdrowia, z dnia 6 maja 2002 r., dotyczące prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania wyjaśniającego w sprawie przetwarzania przez zakład opieki zdrowotnej danych osobowych swoich pacjentów. Przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy zakład opieki zdrowotnej przetwarza dane osobowe swoich pacjentów zgodnie z prawem, a w szczególności, czy prawidłowo zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

25 lutego 2002 r.

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2003-10-23 10:09:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Zapytanie GIODO skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 25 lutego 2002 r., o wyrażenie stanowiska, czy podmioty występujące o udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów winny czynić to na wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.), czy też wniosek ten, wobec odrębnego uregulowania formy wystąpienia o udostępnienie przedmiotowych danych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, ze zm.), w takich przypadkach nie obowiązuje.

22 lutego 2002 r.

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2003-10-23 13:00:16
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Zapytanie GIODO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r., dotyczące procedury weryfikacji danych osobowych przekazywanych do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA. Weryfikacja ta dokonywana jest na podstawie § 4 b ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu (Dz. U. Nr 86, poz. 948). Kasy Chorych podnoszą, że wskazany przepis stanowi podstawę jednorazowego przekazania danych ubezpieczonych w celu wyeliminowania danych osób zmarłych, wewnętrznych powtórzeń i ustalenia poprawności numeru PESEL. Po dokonanej weryfikacji dane powinny zostać usunięte lub zwrócone administratorowi danych. Natomiast zdaniem Kas Chorych przekazane zbiory nie zostały zwrócone i dane w nich zawarte są wciąż przetwarzane przez MSWiA. Z pytaniami w tym zakresie występują do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kasy Chorych.

2001

27 lipca 2001 r.

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2003-10-23 09:57:12
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Sygnalizacja GIODO do Ministra Zdrowia, z dnia 27 lipca 2001 r., w sprawie odmowy udostępnienia Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych z siedzibą w Krakowie, przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacji o ubezpieczonych i opłacanych przez nich składkach, w zakresie niezbędnym do realizacji ubezpieczenia zdrowotnego.

GI-DS-231/01

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-10-05
Wprowadził informację: 2003-10-23 10:04:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Wystąpienie GIODO skierowane do Ministra Zdrowia, z dnia 22 listopada 2001 r., dotyczące zgodności z przepisami prawa działań polegających na przekazywaniu dokumentacji medycznej pacjentów przez zakłady opieki zdrowotnej innym zakładom lub lekarzom rodzinnym bez wiedzy i zgody pacjentów.