Odliczamy do RODO
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji

Wybrane decyzje GIODO - 1897

GI-DEC-DS-48/03
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 19 marca 2003 r. (dotyczy przetwarzania przez Wojewodę danych osobowych Skarżącego w toku postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony)

GI-DEC-DS-98/03
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 18 czerwca 2003 r. (dotyczy udostępnienia przez Prezesa Sądu Okręgowego listy biegłych sądowych zawierającej dane osobowe biegłych sądowych z zakresu medycyny)

GI-DEC-DS-94/03
Spółki, Zgoda,

Decyzja GIODO z dnia 9 czerwca 2003 r. (dotyczy oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta przez Spółkę i oświadczenia wyrażającego wolę zakupienia jednego z oferowanych produktów Spółki)

GI-DEC-DS-137/02
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 29 lipca 2002 r. (dotyczy spełnienia przez administratora danych przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych)

GI-DEC-DS-160/02
Zdrowie,

Decyzja GIODO z dnia 3 września 2002 r. (dotyczy spełnienia przez administratora danych przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych)

GI-DEC-DS-178/01
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 23 listopada 2001 r. (dotyczy udostępnienia przez pracodawcę innemu podmiotowi danych osobowych pracownika)

GI-DEC-DS-216/02
Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 5 grudnia 2002 r. (dotyczy udostępnienia przez spółkę danych osobowych rodziców uczestników obozu młodzieżowego)

GI-DEC-DS-23/02
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 5 lutego 2002r. (dotyczy legalności przetwarzania przez bank danych osobowych klienta będącego jednocześnie jego pracownikiem)

GI-DEC-DS-29/03
Dane wrażliwe, Sądy / Prokuratura, Urzędy / Instytucje publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 17 lutego 2003 r. (dotyczy odmowy nakazania usunięcia z akt rentowych prowadzonych przez ZUS dokumentów wykorzystywanych aktualnie w postępowaniu sądowym)

GI-DEC-DS-53/03
Media, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 28 marca 2003 r. (dotyczy przekazania dziennikarzom, przez rzecznika prasowego Spółki, informacji o wynagrodzeniu jej prezesa).

GI-DEC-DS-54/03
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z dnia 1 kwietnia 2003 r. (dotyczy zabezpieczenia danych osobowych w procesie ich przetwarzania przez ośrodki pomocy społecznej).

GI-DEC-DS-55/02
Marketing, Spółki,

Decyzja GIODO z 27 marca 2002 r. (dotyczy przetwarzania przez instytucję badającą opinie i rynek danych osób biorących udział w badaniu rynku)

GI-DEC-DS-62/02
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 29 marca 2002 r. (dotyczy udostępnienia przez operatora sieci telefonicznej danych osobowych klienta innemu operatorowi)

GI-DEC-DS-81/02
Marketing,

Decyzja GIODO z dnia 7 maja 2002 r. (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym)

GI-DEC-DS-219/02
Media, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 11 grudnia 2002 r. (dotyczy udostępnienia przez Spółkę adresów zamieszkania dwóch dziennikarzy - Radcy Prawnemu)

GI-DEC-DS-48/02
Marketing, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 15 marca 2002 r. (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym)

GI-DEC-DS-162/03
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 1 września 2003 r. (dotyczy przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich)

GI-DS-430-218/03
Placówki służby zdrowia,

Decyzja GIODO z dnia 6 listopada 2003 r. (dotyczy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych – Szpitalowi danych osobowych osób, którym Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych)

GI-DEC-DS-238/03
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 4 grudnia 2003 r. (znak: GI-DEC-DS-238/03), dotycząca zbierania przez Spółkę danych osobowych osób fizycznych, w zakresie wizerunku oraz rysopisu, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (przez Spółkę wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS-241/03
Operator telekomunikacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 10 grudnia 2003 r. (dotyczy przesłania na zastrzeżony numer telefonu Skarżącego, "abonenta Spółki Y", dwóch krótkich wiadomości tekstowych "SMS", na zlecenie osoby trzeciej, zawierających informacje dotyczące referendum europejskiego) (przez Skarżącego wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS-4/04
Urzędy / Instytucje publiczne, Wierzytelności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 12 stycznia 2004 r. (znak: GI-DEC-DS-4/04), dotycząca udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych dłużników Skarżącego, prowadzącego działalność gospodarczą (przez Skarżącego wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS-19/04
Dane wrażliwe, Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 30 stycznia 2004 r. (dotyczy przetwarzania przez Spółkę danych o karalności Skarżącego)

GI-DEC-DS-56/03
Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 2 marca 2003 r. (dotyczy przekazania Spółce danych osobowych Skarżącego przez Operatora, w związku z cesją wierzytelności) (przez Operatora wniesiona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS-28/04
Internet, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 9 lutego 2004 r. (dotyczy udostępnienia danych osobowych użytkowników portalu internetowego, przeciwko którym Skarżący zamierza wszcząć postępowanie sądowe) (przez Spółkę została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS-36/04
Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 13 lutego 2004 r. (dotyczy udostępnienia danych osobowych Skarżącej przez Operatora podmiotowi zajmującemu się windykacją i obrotem wierzytelnościami)

GI-DEC-DS-37/04
Spółki, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 13 lutego 2004 r. (znak: GI-DEC-DS-37/04), dotycząca usunięcia przez Spółkę danych osobowych Skarżącej pozyskanych bez jej zgody, w związku z zawarciem umowy przelewu wierzytelności, od Operatora (przez Spółkę wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS-20/04
Brak Kategorii,

Decyzja GIODO z 30 stycznia 2004 r. nakazująca usunięcie danych osobowych.

GI-DEC-DS-51/04
Media,

Decyzja GIODO z dnia 4 marca 2004 r. (nakazująca Wydawcy udostępnienie Skarżącemu żądanych przez niego danych osobowych redaktora naczelnego oraz dziennikarzy, którzy wykorzystali dane osobowe Skarżącego w materiale prasowym, bez jego zgody. Celem pozyskania danych miało być dochodzenie praw przed sądem).

GI-DEC-DS-82/04
Marketing, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 13 lutego 2004 r. (nakazująca Spółce, która pozyskała dane osobowe Skarżącego od innej spółki z siedzibą na Cyprze, przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego, poprzez zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, bowiem Skarżący złożył sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu jego danych osobowych. Jednocześnie GIODO odmówił uwzględnienia wniosku Skarżącego w pozostałym zakresie tłumacząc, iż nie może spełnić żądania ukarania Spółki grzywną na cele charytatywne, ponieważ zasądzanie na czyjąkolwiek korzyść kwot pieniężnych tytułem odszkodowania bądź zadośćuczynienia, wykracza poza ustawo określony zakres jego kompetencji).

GI-DEC-DS-35/04
Kontrola osób, Przewoźnik,

Decyzja GIODO (dotyczy legalności przetwarzania danych Skarżącej pozyskanych w trakcie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej przez Zleceniobiorcę oraz Spółkę, której dane te Zleceniobiorca przekazał) (przez Spółkę złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy)

GI-DEC-DS-34/04
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z dnia 13 lutego 2004 r. (dotyczy usunięcia danych osobowych Skarżącej, uzyskanych przez Spółkę od Zleceniobiorcy, który pozyskał je w trakcie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej) (przez Spółkę złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy)

GI-DEC-DS-86/04
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 7 kwietnia 2004 r. (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który zarzucił, iż w toczącej się przed Prezydentem Miasta sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości ujawniono jego dane osobowe - osobom, które nie były stronami tegoż postępowania. GIODO ustalił, że działanie Prezydenta Miasta, polegające na udostępnieniu, w toku toczącego się przed nim postępowania, danych osobowych Skarżącego - Parafii Rzymsko – Katolickiej oraz posiadającemu zawodowe uprawnienia geodecie, znajduje umocowanie w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). (przez Skarżącego wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS-99/04
Ubezpieczyciel, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 27 kwietnia 2004 r. (odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych przez PZU, w ramach zawartej ze Skarżącą umowy ubezpieczenia komunikacyjnego auto – casco, poprzez przekazanie jej danych do Urzędu Celnego. Dane te przekazane zostały na skutek stwierdzenia - w trakcie prowadzonego przez PZU postępowania likwidacyjnego, w ramach którego podjęto czynności zmierzające do ustalenia legalności wprowadzenia ubezpieczonego pojazdu na polski obszar celny - że przy wprowadzeniu pojazdu na ten obszar popełniono oszustwo celne, określone w przepisie art. 87 ustawy Kodeks postępowania skarbowego).

GI-DEC-DS-100/04
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

Decyzja GIODO z dnia 29 kwietnia 2004 r. (nakazująca Bankowi S.A., przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Skarżącego, w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w zakresie przetwarzania danych Skarżącego w celu marketingu produktów i usług własnych produktów Banku /skarżący nie złożył bowiem stosownego sprzeciwu/. W treści decyzji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyjaśnił także, iż nie jest podmiotem uprawnionym do dokonywania oceny rzetelności realizacji postanowień umowy zawartej z Bankiem).

GI-DEC-DS-101/04
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO 30 kwietnia 2004 r. (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który uznał, iż skierowanie do wiadomości innych osób niż tylko do niego osobiście "upomnienia";, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, narusza jego prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie wykazało, że działanie PINB było jedynie konsekwencją przyjęcia zasady jawności wobec stron toczącego się postępowania administracyjnego oraz wykonaniem przez organu administracji obowiązku poinformowania stron zarówno o wszczęciu postępowania administracyjnego, jak i o innych okolicznościach faktycznych i prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Jako podstawę rozstrzygnięcia GIODO przyjął art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawa budowlanego i Kpa).

GI-DEC-DS-103/04
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 30 kwietnia 2004 r. (umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych pozyskanych z dyplomu ukończenia wyższej uczelni. Postępowanie wyjaśniające wykazało, iż Skarżący nie udostępnił Bankowi dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Bank nie przetwarzał więc danych osobowych Skarżącego w kwestionowanym zakresie. Ze względu na brak materialnego elementu stosunku prawnego, którego wystąpienie umożliwiałoby Generalnemu Inspektorowi podjęcie władczego rozstrzygnięcia w stosunku do przetwarzanych przez Bank danych osobowych Skarżącego postępowanie zostało umorzone).

GI-DEC-DS-108/04
Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 21 maja 2004 r. (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który zarzucił, że Spółka przetwarza jego dane osobowe bez podstawy prawnej. W trakcie postępowania ustalono, że Spółka jest następcą prawnym spółki, z którą Skarżący zawarł wcześniej umowę o dostawę gazu ziemnego.) - przez Skarżącego złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

GI-DEC-DS-129/04
Banki / Instytucje finansowe, Marketing, Zgoda,

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie przekazania jego danych osobowych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tj. organ zarządzający m.in. funduszem inwestycyjnym, w którym uczestniczył Skarżący, Bankowi S.A. Przekazanie danych do Banku S.A. nastąpiło na skutek błędu pracownika, który – wbrew oświadczeniu, jakie złożył Skarżący – odnotował informację o wyrażeniu przez Skarżącego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W trakcie postępowania Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. doprowadziło do przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz podjęło środki, które mają spowodować zapobiegnięciu takich sytuacji w przyszłości.

GI-DEC-DS-130/04
Operator telewizji kablowej, Wierzytelności,

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, którego dane osobowe, bez jego zgody, przekazane zostały przez operatora telewizyjnego firmie windykacyjnej. W trakcie postępowania GIODO ustalił, że podstawę przekazania tych danych stanowi umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta pomiędzy operatorem i firmą windykacyjną.)

GI-DEC-DS-141/04
Pracodawca,

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który zwrócił się do GIODO, o nakazanie Spółce – byłemu pracodawcy Skarżącego - uzupełnienia i sprostowania informacji dotyczących jego zatrudnienia. W decyzji tej GIODO wskazał, że w sytuacji, gdy przepisy innych ustaw odrębnie niż ustawa o ochronie danych osobowych regulują tryb sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia danych osobowych, wówczas przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie znajdują zastosowania. Sprawy dotyczące sprostowania, uzupełnienia i uaktualnienia dokumentacji pracowniczej, będącej źródłem informacji umieszczanych w świadectwie pracy uregulowane są takich właśnie szczególnych przepisach.) – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-153/04
Kontrola osób, Urzędy / Instytucje publiczne, Wierzytelności,

Decyzja GIODO (nakazująca administratorowi danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem kontroli biletowej, od podróżujących środkami komunikacji zbiorowej, określenie celu i zakresu danych osobowych przetwarzanych przez podmiot prowadzący kontrolę biletów na podstawie, zawartej stosownie do art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, umowy w sprawie prowadzenia zorganizowanej kontroli biletowej w środkach komunikacji zbiorowej. GIODO nakazał także podjęcie stosownych środków technicznych i organizacyjnych w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych podróżnych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Dodatkowo, GIODO nakazał spółce zajmującej się ściąganiem wierzytelności usunięcie danych osobowych Skarżącego, które nabyła ona od podmiotu prowadzącego kontrolę biletów. Dane te spółka zajmująca się ściąganiem wierzytelności pozyskała w związku z przelewem wierzytelności. GIODO ustalił, że spółka ta przetwarza dane bez podstawy prawnej.) – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-154/04
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku Burmistrza Miasta, któremu ZUS odmówił udostępnienia danych osobowych. Burmistrz zwrócił się o dane w związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie dodatku mieszkaniowego). – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-170/04
Dane wrażliwe, Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIDOO z dnia 16 sierpnia 2004 r. (nakazująca Prezydentowi Miasta usunięcie z akt postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie Skarżącej, jej danych osobowych o karalności, o które Prezydent Miasta wystąpił do Krajowego Rejestru Karnego. Generalny Inspektor uznał, że przetwarzanie tych danych na potrzeby postępowania o wymeldowanie stanowi naruszenie art. 27 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

GI-DEC-DS-157/04
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO (nakazująca Bankowi usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych poprzez usunięcie z posiadanych przez Bank zbiorów, danych osobowych pozyskanych z kserokopii prawa jazdy oraz świadectwa kwalifikacji Skarżącego oraz wypełnienie w stosunku do Skarżącego obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. poinformowanie w jakim zakresie oraz komu ww. Bank udostępnił dane osobowe dotyczące Skarżącego. Równocześnie GIODO odmówił uwzględnienia wniosku w zakresie żądania usunięcia danych osobowych Skarżącego pozyskanych przez Bank z zaświadczenia o jego zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jak również danych pozyskanych z wniosków o wydanie i zwiększenie limitu transakcji na karcie kredytowej "PARTNER";. GIODO uznał, że przetwarzanie tych danych znajduje uzasadnienie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

GI-DEC-DS-167/04
Informacja publiczna, Postępowanie administracyjne,

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku o "przesłanie kserokopii wyjaśnień"; włączonych do akt prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania administracyjnego o sygn. GI-DS-430/700/03, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. GIODO stwierdził, że wniosek Skarżącego nie może być zrealizowany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż dostęp do akt postępowania administracyjnego, którego jest on stroną, odbywa się na zasadach określonych w art. 73 i 74 Kpa, a nie na ogólnych zasadach określonych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej).

GI-DEC-DS-168/04
Urzędy / Instytucje publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO (nakazująca Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnienie Ośrodkowi Pomocy Społecznej danych osobowych dotyczących Skarżącego w zakresie, czy, a jeżeli tak, to jakie ubezpieczenie posiadał on w 2003 r.).

GI-DEC-DS-169/04
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie zakresu danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Kwestionowany zakres danych to informacje o posiadanych przez mieszkańców zwierzętach domowych, m. in. o posiadanym przez Skarżącego psie).

GI-DEC-DS-172/04
Fundacje / Stowarzyszenia, Pracodawca,

Decyzja GIODO (nakazująca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych ww. Zespołowi Lecznictwa Ambulatoryjnego).

GI-DEC-DIS-159/03
Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z dnia 22 sierpnia 2003 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 10 lipca 2003 r., (nr GI-DEC-DIS-120/03/408) w sprawie usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych przez Urząd Skarbowy poprzez zapewnienie, aby moduły wykorzystywane przez Urząd Skarbowy odnotowywały dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w systemie informatycznym, informacje komu, kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione, jeśli przewidziane jest udostępniane innym podmiotom, chyba że dane te traktuje się jako dane powszechnie dostępne oraz, by system Poltax umożliwiał udostępnienie na piśmie, w powszechnie zrozumiałej formie, treści danych o każdej osobie, której dane są przetwarzane.

GI-DEC-DS-182/04
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 3 września 2004 r. (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który wystąpił do Generalnego Inspektora o nakazanie usunięcia ze zbiorów Banku jego danych osobowych zawartych w zaświadczeniu o ukończeniu przez niego uczelni wyższej. Zaświadczenie o absolutorium, zdaniu egzaminu magisterskiego i przyznaniu Skarżącemu tytułu magistra, posłużyło Bankowi do ustalenia terminu rozpoczęcia spłaty kredytu oraz naliczenia prawidłowej wysokości należnych odsetek. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że ingerencja Banku w sferę prywatności Skarżącego, poprzez przetwarzanie jego danych w zakresie informacji umieszczonych w zaświadczeniu o zdaniu przez Skarżącego egzaminu magisterskiego, znajdowała uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.

GI-DEC-DS-183/04
Marketing, Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 6 września 2004 r. nakazująca Spółdzielni Mieszkaniowej zaniechanie w przyszłości przetwarzania danych osobowych jej członków, w tym danych Skarżących, w celu prowadzenia marketingu produktów i usług innych podmiotów, w tym nieumieszczanie reklam dotyczących takich podmiotów na książeczkach opłat za usługi świadczone przez Spółdzielnię.

GI-DEC-DS-196/04
Kontrola osób, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 20 września 2004 r. w sprawie usunięcia danych osobowych ze zbiorów PKP zawartych w kserokopii legitymacji studenckiej, pozyskanych w związku z kontrolą biletową.

GI-DEC-DS-198/04
Obowiązek informacyjny, Sądy / Prokuratura, Straż miejska / Policja,

Decyzja GIODO z dnia 20 września 2004 r. w sprawie dopełnienia przez Komendanta Głównego Policji, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach "Broń i Licencja"; oraz "Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego";.

GI-DEC-DS-203/04
Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

Decyzja GIODO z dnia 22 września 2004 r. nakazująca Spółdzielni Mieszkaniowej nieudostępniania danych osobowych użytkowników lokali poprzez wywieszanie, w miejscach powszechnie dostępnych, wykazów zawierających informacje o ich zadłużeniu, z tytułu opłat eksploatacyjnych i podatku gruntowego (wraz z naliczonymi od wskazanych zaległości odsetkami ustawowymi), bez uprzedniego uzyskania na powyższe zgody tych osób.

GI-DEC-DS-205/04
Sądy / Prokuratura, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych ławnika przez Prezesa Sądu Rejonowego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, którzy przekazali dane osobowe ławnika radnym, mającym podczas obrad Rady Miejskiej bezpośrednio decydować o odwołaniu ławnika z jego funkcji jak i sołtysom Gminy, którzy mogli w tych odwołaniach uczestniczyć.

GI-DEC-DS-238/04
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 29 października 2004 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie dowodów, w postaci wyników badań psychologicznych, mających świadczyć o naruszeniu ustawy o ochronie danych osobowych. GIODO nie jest bowiem uprawniony do ingerencji w kompetencje organów powołanych do ścigania przestępstw.

GI-DEC-DS-232/04
Dane wrażliwe, Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 28 października 2004 r. dotycząca legalności przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pokrzywdzonego, polegającego na ich udostępnieniu biegłemu lekarzowi, w celu sporządzenia tzw. "opinii pozaprocesowej strony postępowania sądowego,";.

GI-DEC-DS-221/04
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 22 października 2004 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który zarzucił bezprawne gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących jego osoby w prokuraturze. Postępowanie administracyjne wykazało, że dane te były przetwarzane przez prokuraturę na potrzeby postępowania przygotowawczego, a więc w oparciu o szczególne przepisy prawa. Natomiast, ani sprawa zarzucanego fałszowania dokumentów, ani wniosek o wszczęcie postępowania karnego nie mogły być rozpatrzone przez GIODO ze względu na brak kompetencji do prowadzenia tego typu spraw.

GI-DEC-DS-224/04
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 26 października 2004 r. nakazująca Zarządowi Budynków Mieszkalnych sprostowanie danych osobowych, poprzez zamieszczenie poprawnego imienia w Wykazie Lokali Mieszkalnych nieruchomości.

GI-DEC-DS-231/04
Fundacje / Stowarzyszenia, Zgoda,

Decyzja GIODO z dnia 28 października 2004 r. nakazująca Fundacji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych osób zamawiających oferowane przez Fundację produkty, pozyskiwanych za pomocą formularza zamówienia, poprzez odbieranie od nich odrębnej zgody na udostępnienie innym podmiotom dotyczących ich danych osobowych.

GI-DEC-DS-251/04
Kontrola osób, Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 18 listopada 2004 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który zakwestionował legalność zbierania danych osobowych przez pracowników ochrony kolei od osób wchodzących do budynku zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. GIODO nie stwierdził też uchybienia obowiązkowi rejestracji zbioru danych, stwierdzając, że zbiór danych stanowiący rejestr wejść i wyjść do budynku stanowi zbiór danych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego, a tym samym jego administrator korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. Jednocześnie Generalny Inspektor nakazał PKP S.A. dopełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). – (decyzja nieprawomocna).

GI-DEC-DS-269/04
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

Decyzja GIODO z dnia 9 grudnia 2004 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego o nakazanie usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Bank.

GI-DEC-DS-287/04
Fundacje / Stowarzyszenia,

Decyzja GIODO z dnia 30 grudnia 2004 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję nakazującą Fundacji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych osób zamawiających produkty oferowane przez Fundację, pozyskiwanych za pomocą formularza zamówienia. Kwestionowaną decyzjąGIODO nakazał odbieranie od tych osób odrębnej zgody na udostępnienie innym podmiotom dotyczących ich danych osobowych.

GI-DEC-DS-2/05
Informacja publiczna, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 6 stycznia 2005 r. odmawiająca udostępnienia informacji, o które zwrócił się Skarżący w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. GIODO odmówił dostępu do akt postępowania administracyjnego (sprawozdania z kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora w Urzędzie Gminy) bowiem dostęp strony (Skarżącego) do akt postępowania normują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i to one stanowią podstawę dostępu do tych akt (art. 73 i 74 Kpa).

GI-DEC-DS-14/05
Operator telewizji kablowej,

Decyzja GIODO z dnia 26 stycznia 2005 r. nakazująca operatorowi (telewizji kablowej) usunięcie danych osobowych Skarżącego ze zbiorów prowadzonych przez operatora.

GI-DEC-DS-1/05
Spółki, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 6 stycznia 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie udostępnienia przez operatora telekomunikacyjnego jego danych osobowych spółce zajmującej się windykacją należności. GIODO uznał, iż podstawą przekazania danych osobowych Skarżącego stanowi art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, który dopuszcza przetwarzanie danych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności, gdy przetwarzanie ma służyć dochodzeniu roszczeń z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ Skarżący wobec spółki, której wierzytelność została przekazana, uznał dług, i ustalił warunki jego spłaty, nie można było uznać, że przetwarzanie to narusza jego prawa lub wolności.

GI-DEC-DS-5/05
Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie, odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżących, którzy zarzucili Dyrektorowi Urzędu Skarbowego nieudostępnienie osobie, której dane dotyczą danych osobowych zawartych w aktach postępowania podatkowego; udostępnienie w/w danych osobom nieupoważnionym w świetle przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych; przetwarzanie danych ujawniających poglądy polityczne i przynależność do określonej organizacji politycznej oraz tworzenie zbiorów danych dotyczących osób związanych z konkretnym Stowarzyszeniem bez ich wcześniejszej rejestracji w Rejestrze prowadzonym przez GIODO.

GI-DEC-DS-37/05
Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja GIODO z dnia 23 lutego 2005 r. nakazująca Spółdzielni, określenie zakresu danych osobowych użytkowników lokali będących w zasobach Spółdzielni, przekazywanych Spółce zewnętrznej w celu dokonywania rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej, w związku z zawartą pomiędzy Spółdzielnią, a tą Spółką umową o rozliczeniach, stosownie do art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie oceny prawidłowości podejmowania czynności przez spółdzielnię wobec użytkownikófw lokali.

GI-DEC-DS-36/05
Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 lutego 2005 r. nakazująca Wspólnocie Mieszkaniowej, nieudostępnianie danych osobowych jej członków, poprzez wywieszanie w miejscach powszechnie dostępnych – tj. na klatkach schodowych budynków administrowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową – wykazów obejmujących numery lokali oraz kwoty świadczeń pieniężnych, które ich właściciele powinni wpłacić na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również pism zawierających informacje o wydanych wobec właścicieli lokali orzeczeniach sądowych, wobec braku na powyższe zgody osób, których dane dotyczą.

GI-DEC-DS-30/04
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 9 lutego 2005 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, odmawiającą wydania Skarżącemu odpisów (kserokopii) poszczególnych dokumentów znajdujących się w jego aktach osobowych.

GI-DEC-DS-27/05
Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 7 lutego 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który kwestionuje legalność przetwarzania jego danych osobowych przez operatora telefonii cyfrowej. Przetwarzanie tych danych polegało na przekazaniu wierzytelności, a tym samym danych osobowych Skarżącego, firmie zajmującej się ich windykacją. Podstawą rozstrzygnięcia GIODO jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że warunkiem przetwarzania danych jest działanie administratora w "prawnie usprawiedliwionym celu";, które nie może zarazem naruszać "praw i wolności osoby";, której dane dotyczą, przy czym ust. 4 pkt. 2 tego przepisu wskazuje, że tym prawnie usprawiedliwionym celem może być dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. GIODO wziął pod uwagę fakt wydania przez Sąd wobec Skarżącego nakazu zapłaty, spornej sumy, któremu została nadana klauzula wykonalności.

GI-DEC-DS-26/05
Fundacje / Stowarzyszenia,

Decyzja GIODO z dnia 4 lutego 2004 r. nakazująca Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających danym osobowym ochronę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz odmawiającą uwzględnienia wniosku w zakresie usunięcia danych osobowych ze zbiorów Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

GI-DEC-DS-41/05
Dane wrażliwe, Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 1 marca 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie z akt postępowania sądowego danych osobowych dotyczących stanu zdrowia.

GI-DEC-DS-42/05
Kontrola osób, Przewoźnik, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 1 marca 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego pozyskanych w trakcie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej.

GI-DEC-DS-52/05
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

Decyzja GIODO z dnia 16 marca 2005 r. nakazująca Komendantowi Straży Miejskiej usunięcie z prowadzonego zbioru, danych osobowych dotyczących stanu zdrowia.

GI-DEC-DS-54/05
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie usunięcia danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Bank. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-55/05
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. nakazująca Komendantowi Straży Miejskiej usunięcie danych o stanie zdrowia Skarżącego przetwarzanych w zbiorach danych Straży Miejskiej. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-57/05
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 21 marca 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku o zobowiązanie Zarządu Banku, do wykreślenia danych osobowych dotyczących Skarżącego z Bankowego Rejestru, prowadzonego przez Związek Banków Polskich. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-58/05
Internet, Operator telekomunikacyjny, Publikacja danych,

Decyzja GIODO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostępniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystających z usługi dostępu do internetu, osobom nieupoważnionym, poprzez umieszczanie tych danych na stronie internetowej.

GI-DEC-DS-60/05
Obowiązek informacyjny, Spółki, Zgoda,

Decyzja GIODO osobowych z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Spółkę z o.o. danych osobowych pozyskiwanych z kuponów – zamówień na zakup produktów tej Spółki. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-116/03
Kontrola osób, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 10 lipca 2003 r., w której stwierdził legalność działań, polegających na gromadzeniu danych osobowych osób wchodzących do budynku, poprzez spisywanie ich z dokumentu stwierdzającego tożsamość, w "księdze wejść";, przez podmiot administrujący budynkiem. GIODO nakazał jednak wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Skarżącego. W wyniku odwołania powyższej decyzji, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, GIODO w dniu 1 września 2003 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzja ta została zaskarżona do WSA. Wyrokiem z dnia 12 maja 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 2499/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na zaskarżoną decyzję.

GI-DEC-DS-74/05
Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie odmowy udostępnienia Skarżącej przez Kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, dokumentacji zawierającej jej dane osobowe oraz dane osobowe jej nieletniego syna. GIODO ustalił, iż administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji jest Sąd Okręgowy. Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego nie dysponował natomiast stosowaną zgodą Sądu na udostępnienie dokumentacji. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-96/05
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 29 kwietnia 2005 r. wydana w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy załatwionej decyzją nr GI-DEC-DS-238/04/508,509,510, mocą której GIODO odmówił uwzględnienia wniosku Skarżącego o zabezpieczenie dowodów, w postaci wyników badań psychologicznych, świadczących o naruszeniu przepisów prawa przez psychologa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-93/05
Banki / Instytucje finansowe, Powierzenie przetwarzania, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 29 kwietnia 2005 r. nakazująca Bankowi usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez określenie zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie stosownych umów oraz zastosowanie środków techniczno – organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez podmiot, któremu Bank powierzył dane osobowe, przed przetwarzaniem niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jednocześnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał usuniecie danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez firmę, której podmiot, któremu przetwarzanie danych powierzono, powierzył przetwarzanie danych - pomimo, że z zawartej umowy powierzenia taka możliwość nie wynikała. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-80/05
Kontrola osób, Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli osób wchodzących do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-66/05
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 7 kwietnia 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej kwestionującej legalność udostępnienia przez SKOK jej danych osobowych Spółce. SKOK umową powierniczego przelewu wierzytelności przeniósł wierzytelność przysługującą mu względem dłużniczki na Spółkę. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-73/05
Mieszkalnictwo,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wniosku o udostępnienie przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej danych osobowych wszystkich członków wspólnoty. Wnioskująca jest członkiem tej Wspólnoty. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-72/05
Urzędy / Instytucje publiczne, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 14 kwietnia 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżących (małżeństwa), których dotyczył odpis aktu małżeństwa pozyskany z Urzędu Stanu Cywilnego. Skarżący zarzucili, że został on bezprawnie wydany osobie do tego nieuprawnionej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i wykorzystany ze szkodą dla jednego z małżonków, tj żony. W trakcie postępowania ustalono, że osoba, która weszła w posiadanie odpisu aktu małżeństwa Skarżących, jest wierzycielem jednego z małżonków (męża), akt małżeństwa wydany został natomiast na wniosek wierzyciela legitymującego się wyrokiem sądu wraz z klauzulą jego wykonalności, na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa ta pozwala na wydanie odpisu aktu małżeństwa osobie trzeciej, jeśli wykaże interes prawny w jego posiadaniu. – decyzja nieprawomocna

GI-DEC-DS-101/05
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 16 maja 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej S.A., które pomimo spłaty zadłużenia przez Skarżącego nie usunęło jego danych osobowych widniejących w zbiorze prowadzonym przez ten podmiot, jako danych nierzetelnego kredytobiorcy.

GI-DEC-DS-103/05
Banki / Instytucje finansowe, Spółki, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 16 maja 2005 r. dotycząca nieuprawnionego udostępnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powyższe dane, wnosząc do spółki wierzytelności przysługujące mu od swoich klientów, w formie aportów.

GI-DEC-DS-108/05
Banki / Instytucje finansowe, Publikacja danych, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłości Banku danych osobowych. Zdaniem Skarżącego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował w gazecie ogłoszenie o sprzedaży w formie przetargu pisemnego przysługującej mu wobec Skarżącego wierzytelności.

GI-DEC-DS-114/05
Informacja publiczna, Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca wydania nakazu udostępnienia Skarżącemu, przez Urząd Miasta, danych osobowych ławników Sądu Rejonowego Pracy, wybranych przez Radę Miasta, w drodze uchwały.

GI-DEC-DS-126/05
Banki / Instytucje finansowe, Marketing, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 1 czerwca 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Bank. We wniosku, skierowanym do Generalnego Inspektora Skarżący zarzucił Bankowi, że ten, realizując - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294 z późn. zm.) - proces wypłaty rekompensat pieniężnych, przesłał do niego (jako osoby uprawnionej do otrzymania powyższej rekompensaty) listy informujące o fakcie rozpoczęcia wypłat oraz trybie i zasadach realizacji prawa do rekompensaty, a tym samym dane osobowe Skarżącego w celach reklamy swoich produktów. GIODO odmówił uwzględnienia wniosku.

GI-DEC-DS- 129/05
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 1 czerwca 2005 r. dotycząca w przetwarzania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze danych osobowych Skarżącego pozyskiwanych od funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji, Centralnego Biura Śledczego Oddziału Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych.

GI-DEC-DS- 134/05
Mieszkalnictwo, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazująca wypełnienie w stosunku do Skarżącego, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. udzielenie mu informacji o tym: od kiedy przetwarzane są jego dane, z jakiego źródła one pochodzą, a także jakim podmiotom dane te zostały udostępnione.

GI-DEC-DS - 135/05
Obowiązek informacyjny, Spółki, Zgoda,

Decyzja GIODO z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca przetwarzania przez Spółkę danych osobowych jej klientów pozyskiwanych z formularzy zamówień na zakup produktów.

GI-DEC-DS- 158/05
Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 24 czerwca 2004 r. nakazująca wypełnienie przez Spółkę obowiązku informacyjnego na podstawie art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych oraz nakazująca usunięcie z fotokopii wyroku sądu rejonowego, znajdującej się w posiadaniu Spółki, informacji o karalności Skarżącego.

GI-DEC-DS- 159/05
Pracodawca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez pracodawcę.

GI-DEC-DS-197/05
Banki / Instytucje finansowe, Spółki, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 15 lipca 2005 r. dotycząca przetwarzania Danych Osobowych Skarżącej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarżącej celem dochodzenia wierzytelności.

GI-DEC-DS-169/05
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 4 lipca 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Spółdzielnię mieszkaniową, poprzez przesyłanie na jej adres stałego zameldowania korespondencji pomimo wskazania do tego celu innego adresu, a tym samym udostępnianie jej danych osobom do tego nieuprawnionym.

GI-DEC-DS-202/05
Media, Publikacja danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 19 lipca 2005 r. dotycząca skargi na ujawnienie w prasie informacji o bezrobotnym przez Dyrektora Urzędu Pracy.

GI-DEC-DS-203/05
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

Decyzja GIODO z dnia 19 lipca 2005 r. nakazująca Bankowi przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zaprzestanie ich przetwarzania do celów marketingowych.

GI-DEC-DS- 215/05
Banki / Instytucje finansowe, Spółki, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 27 lipca 2005 r. dotycząca udostępnienia przez Bank, danych osobowych Skarżącego Kancelarii Prawnej.

GI-DEC-DS-153/05
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 czerwca 2005 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej o udostępnienie danych z ewidencji wojskowej. Skarżąca wykazała potrzebę posiadania danych adresowych, ze względu na przekonanie, że osoba, której dane dotyczą, jest jej biologicznym ojcem. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozważył wszystkie przesłanki, które mogłyby legalizować udostępnienie danych i stwierdził, że w opisanej sytuacji nie jest możliwe zastosowanie żadnej z nich.

GI-DEC-DS-261/05
Postępowanie sądowe, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 18 sierpnia 2005 r. dotycząca odmowy udostępnienia danych osobowych właścicielki lokalu wyodrębnionego. Żądanie udostępnienia danych uzasadnione zostało niezbędnością w postępowaniu sądowym o ustanowienie zarządcy przymusowego ww. nieruchomości.

GI-DEC-DS- 273/05
Postępowanie sądowe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotycząca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sądowi Okręgowemu - Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Skarżący podniósł, iż w jego aktach osobowych przekazanych Sądowi znajdowały się m.in. jego opinie partyjne, kary, które w ocenie Skarżącego winny być z jego akt już usunięte. Skarżący podniósł również, iż Syndyk masy upadłości odmówił usunięcia przedmiotowych dokumentów z akt osobowych.

GI-DEC-DS-233/05
Obowiązek informacyjny, Postępowanie sądowe, Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 sierpnia 2005 r. (GI-DEC-DS-233/05) dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Kancelarię Radców Prawnych. W trakcie postępowania Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ustalił, że Kancelaria działając w ramach udzielonego przez administratora pełnomocnictwa pozyskała i wykorzystała dane osobowe w sposób legalny.

GI-DEC-DS-279/05
Banki / Instytucje finansowe, Publikacja danych, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 1 września 2005 r. dotycząca wykorzystania przez bank i agencję (spółkę cywilną), do celów marketingowych, informacji o Skarżącym, pozyskanych z ogólnodostępnej strony internetowej www.panoramafirm.com.pl. oraz Polskich Książek Telefonicznych.

GI-DEC-DS-280/05
Postępowanie sądowe, Wierzytelności,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 września 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Kancelarię Adwokacką występującą jak pełnomocnik wierzyciela męża skarżącej w postępowaniu sądowym oraz niedopełnienia wobec Skarżącej obowiązku informacyjnego.

GI-DEC-DS-281/05
Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 2 września 2005 r. dotycząca odmowy udostępnienia Skarżącemu danych osobowych pozwanych w sprawach zakończonych lub będących w toku postępowania przed Sądem Rejonowym.

GI-DEC-310/05
Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 21 września 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych, po zakończeniu świadczenia usług medycznych.

GI-DEC-323/05
Szkoły, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 30 września 2005r. dotycząca udostępnienia przez Uniwersytet danych osobowych o kandydatach przyjętych w roku 2004 na studia stacjonarne (w zakresie nazwisk tych osób) w trybie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

GI-DEC-DS-324/05
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 30 września 2005 r. dotycząca przetwarzania danych przez podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych.

GI-DEC-DS-329/05
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 5 października 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Bank w związku z przelewem wierzytelności.

GI-DEC-DS-335/05
Obowiązek informacyjny, Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 12 października 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych, zawartych w opinii sądowo - psychiatrycznej Skarżącego w aktach sprawy prowadzonej przez Burmistrza oraz spełnienia wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego, określonego w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych.

GI-DEC-DS-351/05
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 28 października 2005 r. dotycząca zastrzeżenia przez Skarżącą jej danych osobowych w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy.

GI-DEC-DS-359/05
Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 3 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-359/05, odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, który zarzucił, że pełnomocnik reprezentujący Spółkę w postępowaniu toczącym się pomiędzy nim a Spółką przed Sądem Okręgowym udostępnił jego dane osobowe o stanie zdrowia, zawarte w opinii biegłego sądowego, lekarzowi medycyny (chirurgowi). W trakcie wyjaśniania stanu faktycznego sprawy GIODO ustalił, że w toku postępowania dowodowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Sąd ten wydał postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłych lekarzy z zakresu medycyny sądowej oraz z zakresu neurotraumatologii. Taka opinia została sporządzona i przedstawiona Spółce celem ustosunkowania się do niej. Natomiast pełnomocnik spółki przedstawił tę opinię, do konsultacji, lekarzowi medycyny (chirurgowi).

GI-DEC-DS-364/05
Internet, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 3 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-364/05, w sprawie wniosku o nakazanie Spółce, usunięcia danych osobowych Skarżącego, przetwarzanych przez Spółkę w związku z korzystaniem przez Skarżącego z internetowego serwisu aukcyjnego.

GI-DEC-DS-371/05
Mieszkalnictwo, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 9 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-371/05, w sprawie przekazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową – Policji, danych osobowych dotyczących stanu zdrowia Skarżących. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, GIODO ustalił, iż na skutek pisemnych skarg i interwencji złożonych do Spółdzielni przez mieszkańców bloku, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji z wnioskiem o sporządzenie i skierowanie do Sądu Grodzkiego wniosku o ukaranie Skarżących, za zakłócanie przez nich spokoju i ciszy nocnej w bloku.

GI-DEC-DS-379/05
Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 15 listopada 2005 r. , GI-DEC-DS-379/05, dotycząca odmowy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń danych osobowych osoby uposażonej z tytułu umowy ubezpieczeniowej. Z zebranego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego wynikało, że Pan X, który był stroną przedmiotowej umowy wyznaczył osobę uposażoną z tytułu zawartej przez niego umowy ubezpieczenia, skutkiem czego Zakład Ubezpieczeń, działając na podstawie dyspozycji ubezpieczonego, wypłaciło uposażonemu stosowne świadczenia.

GI-DEC-DS-390/05
Pracodawca, Udostępnienie danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 23 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-390/05, w sprawie wniosku o usunięcie danych osobowych Skarżącej ze zbioru przedsiębiorcy (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) oraz usunięcie danych, które podmiot prowadzący działalność gospodarczą przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ze zbioru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

GI-DEC-DS-403/05
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta.

GI-DEC-DS-208/05
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja GIODO z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez operatora telekomunikacyjnego, w związku z podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

GI-DEC-DS-415/05
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 grudnia 2005r. dotycząca odmowy przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą udostępnienia Izbie Rolniczej danych osobowych właścicieli gospodarstw ekologicznych.

GI-DEC-DS-10/06
Internet,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 stycznia 2006 r. nakazująca Aeroklubowi Polskiemu usunięcie danych osobowych Skarżącego z Polskiego Rankingu Pilotów Paralotniowych 2005.

GI-DEC-DS-13/06
Banki / Instytucje finansowe, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO nakazująca Bankowi udostępnienie danych osobowych użytkownika pojazdu będącego własnością Banku Straży Miejskiej.

GI-DEC-DS-20/06
Banki / Instytucje finansowe, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO dotycząca nakazania Straży Miejskiej udostępnienie Bankowi danych osobowych Skarżącego w zakresie jego adresu zamieszkania.

GI-DEC-DS-33/06
Banki / Instytucje finansowe, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 31 stycznia 2006 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku, o nakazanie usunięcia danych osobowych Pana X, ze zbioru o nazwie "System Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr", prowadzonego przez Związek Banków Polskich. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Generalny Inspektor ustalił, że Pan X, był członkiem zarządu postawionej w stan upadłości spółki z o.o. , którą to Spółkę Bank umieścił w Bankowym Rejestrze z powodu niespłacenia wobec Banku zobowiązania z tytułu kredytu płatniczego, a tym samym - ponieważ Pan X pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki - w rejestrze umieszczone zostały również jego dane osobowe. Do Bankowego Rejestru przekazane zostały: nazwa i adres firmy, regon oraz nazwiska i imiona reprezentantów, którzy w dniu ogłoszenia upadłości spółki pełnili te funkcje, i którzy, działając w imieniu firmy, dokonali czynności powodujących zaciągnięcie zobowiązania wobec Banku. Powodem przekazania wyżej wymienionych danych był niespłacony kredyt, zaciągnięty w imieniu firmy przez jej reprezentantów, między innymi przez Pana X.

GI-DEC-DS -39/06
Pracodawca, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 2 lutego 2006 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie wniosku o nakazanie Prezydentowi Miasta udostępnienia danych osób, które podpisały się pod pismami: Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej oraz dwoma pismami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej.

GI-DEC-DS - 40/06
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 lutego 2006 r. nakazująca Wójtowi Gminy udostępnienie Zakładowi Usług Mieszkaniowych (Spółce z o.o.) informacji o zużyciu wody przez mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych Gminy.

GI-DEC-DS - 72/06
Pracodawca, Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z dnia 28 lutego 2006 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie niewłaściwego zabezpieczenia przez przedsiębiorstwo wykorzystywanych przez nie danych osobowych.

GI-DEC-DS-41/06
Pracodawca, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 3 lutego 2006 r. nakazująca Rektorowi Akademii nieudostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych zawartych w "odpisie pozwu przeciwko Akademii oraz w piśmie do Rektora Akademii.

GI-DEC-DS-49/06
Mieszkalnictwo, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 8 lutego 2006 r. umarzająca postępowanie w sprawie wniosku Spółki o nakazanie udostępnienia danych osobowych użytkowników lokali administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.

GI-DEC-DS-123/06
Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 10 kwietnia 2006 r. nakazująca spółce udostępnienie danych osobowych jej byłych pracowników, innej spółce w celu przedłożenia tych danych Sądowi.

GI-DEC-DS-124/06
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO w sprawie udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych Skarżącego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

GI-DEC-DS-126/06
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych w zbiorze o nazwie "System Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr"; prowadzonym przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem postępowania było ustalenie, czy Związek Banków Polskich jest administratorem danych zgromadzonych w Bankowym Rejestrze, i czy istnieją podstawy prawne do przetwarzania tych danych osobowych.

GI-DEC-DS-94/06
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO w sprawie skargi na odmowę udostępnienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa listy z systemu ewidencji wniosków, zawierającej dane osobowe rolników z terenu Gminy, którzy złożyli wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w danym roku kalendarzowym.

GI-DEC-DS-106/06
Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki, Zgoda,

Decyzja GIODO nakazująca Spółce usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w organizowanych przez tę Spółkę konkursach, poprzez umieszczenie w treści kuponów konkursowych odrębnego oświadczenia o wyrażeniu przez uczestników konkursów zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych i udostępnianie ich innym podmiotom oraz wypełnianie wobec osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez poinformowanie ich o wszystkich celach zbierania danych.

GI-DEC-DS-109/06
Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja GIODO dotycząca przetwarzania (usunięcia) danych osobowych Skarżącego przez Biuro obrotu Nieruchomościami oraz spełnienia wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego określonego w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych.

GI-DEC-DS-110/06
Pracodawca, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

GI-DEC-DS - 111/06
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

GI-DEC-DS-112/06
Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO dotycząca udostępnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych o stanie zdrowia Skarżącej - Spółdzielni Pracy.

GI-DEC-DS-10/04
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 16 stycznia 2004 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej stwierdzenia nielegalności przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zakończonej decyzją GIODO z dnia 14 października 2003 r. odmawiającą uwzględnienia wniosku (GI-DEC-DS-197/03/624/625).

GI-DEC-DS-18/04
Dane wrażliwe, Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z dnia 23 stycznia 2004 r. nakazująca Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku poprzez: usunięcie z treści formuły zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartej w "Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku"; postanowień dotyczących pozyskiwania danych o stanie zdrowia psychicznego oraz usunięcie danych o stanie zdrowia psychicznego posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku pozyskanych na podstawie ww. "Deklaracji";.

GI-DEC-DS-27/04
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 9 lutego 2004 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Decyzja uchyla w całości poprzednią decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie i nakazuje usunięcie danych osobowych Skarżącego ze względu na zupełną spłatę zadłużenia wobec Banku.

GI-DEC-DS-87/04
Banki / Instytucje finansowe, Dane wrażliwe, Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z dnia 7 kwietnia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję GIODO (nr. GI-DEC-DS-18/04/36) nakazującą Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku, poprzez: usunięcie z treści formuły zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartej w "Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku "; postanowień dotyczących pozyskiwania danych o stanie zdrowia psychicznego oraz usunięcie danych o stanie zdrowia psychicznego posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku pozyskanych na podstawie ww. "Deklaracji";.

GI-DEC-DS-111/04
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 28 maja 2004 r. utrzymująca w mocy poprzednią decyzję z dnia 7 kwietnia 2004 r. (znak:GI-DEC-DS-86/04/173,174), którą to decyzją GIODO odmówił uwzględnienia wniosku, w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Prezydenta Miasta.

GI-DEC-DS-143/04
Przewoźnik, Urzędy / Instytucje publiczne, Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 16 lipca 2004 r. dotycząca wykorzystywania pozyskanych w związku z przeprowadzeniem kontroli biletowej danych osobowych pasażerów podróżujących środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

GI-DEC-DS-156/04
Internet, Publikacja danych, Zgoda,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 lipca 2004 r. nakazująca usunięcia udostępnionych na stronie internetowej danych osobowych na tzw. "Liście osób atakujących ...";

GI-DEC-DS-181/04
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 26 sierpnia 2004 r. umarzająca postępowanie dotyczące umieszczenia danych osobowych w systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej – Bankowy Rejestr, prowadzonym przez Związek Banków Polskich.

GI-DEC-DS-188/04
Operator telewizji kablowej, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 10 września 2004 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego, przez Operatora Telewizyjnego, w tym, ich udostępnienia Firmie Windykacyjnej.

GI-DEC-DS-194/04
Szkoły,

Decyzja GIODO z dnia 17 września 2004 r. dotycząca wykorzystywania danych osobowych uczniów i rodziców przez Dyrektora Szkoły.

GI-DEC-DS-239/04
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 5 listopada 2004 r. dotycząca przetwarzania przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa danych osobowych Skarżącego, zawartych w odpisach (kserokopiach) dokumentów znajdujących się w jego aktach osobowych (pracowniczych).

GI-DEC-DS-255/04
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 24 listopada 2004 r. utrzymująca w mocy poprzednią decyzję dotyczącą usunięcia przez Bank zaświadczenia o ukończeniu przez Skarżącego uczelni wyższej, złożonego przez ww. dla potrzeb realizacji umowy kredytowej.

GI-DEC-DS-267/04/571,572,573
Operator telekomunikacyjny, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 2 grudnia 2004 r. umarzająca postępowanie w sprawie przekazania danych osobowych Skarżącego Spółce Telekomunikacyjnej. W trakcie postępowania GIODO stwierdził, że w rozpatrywanym przypadku doszło do wykorzystania informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej a nie informacji o osobie fizycznej.

GI-DEC-DS-47/04
Postępowanie sądowe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie udostępnienia danych osobowych użytkowników garaży ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.

GI-DEC-DS-288/04
Internet, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 31 grudnia 2004 r. dotycząca usunięcia danych osobowych Skarżącego ze zbiorów Spółki prowadzącej internetowy serwis aukcyjny.

GI-DEC-DS-175/06
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 25 maja 2006 r. nakazująca ZUS sprostowanie nazwiska Skarżącego.

GI-DEC-DS-157/06
Internet,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie pozyskiwania - poprzez sporządzenie kopii dowodów osobistych lub innych dokumentów stwierdzających tożsamość - przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą danych osobowych osób korzystających ze świadczonej przez niego usługi rejestracji domen internetowych.

GI-DRZDO/401/DEC/000690/06-440 /06
Rejestracja zbioru,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych z dnia 27 czerwca 2006 r. po przeprowadzeniu postępowania z wniosku złożonego przez Pana XY prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą <<"ODELLA" XY>> z siedzibą (...), w sprawie wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora, zbioru danych o nazwie "Biuro Matrymonialne XY", zarejestrowanego pod numerem 068365.

GI-DRZDO/401/DEC/001807/00-222/05
Rejestracja zbioru,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 września 2005 r. wydana po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zbioru danych o nazwie "KLIENCI DOMU MAKLERSKIEGO SKłADAJĄCY ZLECENIA NA ZAKUP OBLIGACJI W APLIKACJI OBLIGACJE FIRMY CDM Banku S.A." zarejestrowanego pod numerem 056237, zgłoszonego do rejestracji w dniu 30 czerwca 2000 r. przez Dom Maklerski Banku 2 S.A., z siedzibą w Warszawie przy (...) (obecnie inna nazwa Banku),

GI-DRZDO/401/DEC/056604/99- 497/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja z dnia 21 lipca 2006 r. wydana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po przeprowadzeniu postępowania z wniosku Gminy X, w sprawie wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora zbioru danych o nazwie "Podatek leśny"; zarejestrowanego pod numerem księgi rejestrowej 041084.

GI-DEC-DS-171/06/496,497
Banki / Instytucje finansowe, Marketing, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 25 maja 2006 r. nakazująca Bankowi zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych. Dane Skarżącego objęte były bowiem złożonym przez niego sprzeciwem.

GI-DEC-DS-252/06/676,677
Internet, Publikacja danych, Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 12 lipca 2006 r. dotycząca ujawnienia danych osobowych na stronie internetowej.

GI-DEC-DS-264/06/702,703,704
Udostępnienie danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zdrowie,

Decyzja GIODO z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie skargi na naruszenie przez lekarza orzecznika ZUS ustawy o ochronie danych osobowych poprzez zamieszczenie w treści orzeczenia informacji o przebytej przez Skarżącą operacji zmiany płci.

GI-DEC-DS-271/06/729,730,731,732,733,744
Postępowanie sądowe, Udostępnienie danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy skargi Spółdzielni Mieszkaniowej rozstrzygniętej decyzją GIODO z dnia 12 kwietnia 2006r. (znak: GI-DEC-DS-128/06/379,380,381,382,383,384), dotyczącej odmowy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych w zakresie informacji o wypłaconych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych (wysokość i okresy wypłat) za okres pozostawania przez te osoby bez pracy.

GI-DEC-DS-350/06
Szkoły, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 8 września 2006 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Szkołę, w tym udostępnienia tych danych Fundacji oraz Instytutowi.

GI-DEC-DS-341/06
Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 4 września 2006 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych skarżącego przez Komendanta Policji.

GI-DEC-DS-376/06
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 29 września 2006 roku dotycząca odmowy nakazania Bankowi usunięcia z prowadzonego przez Bank zbioru danych informacji o numerze prywatnego numeru telefonicznego Skarżącego oraz informacji uzyskanych przez Bank w trakcie rozmowy telefonicznej ze skarżącym.

GI-DEC-DS-367/06
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 22 września 2006 roku dotycząca przekazania danych osobowych skarżącej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przez Spółkę.

GI-DEC-DS-356/06
Publikacja danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 14 września 2006 roku, nakazująca usunięcie ze zbioru danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej.

GI-DEC-DS-343/06
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 4 września 2006 roku, odmawiająca uwzględnienia wniosku o udostępnienie danych osobowych.

GI-DEC-DS-382/06
Banki / Instytucje finansowe, Postępowanie sądowe,

Decyzja GIODO z dnia 4 października 2006r. odmawiająca uwzględnienia wniosku o nakazanie nieposługiwania się wykazem listów poleconych nadanych w placówce pocztowej.

GI-DEC-DS-392/06
Banki / Instytucje finansowe, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 16 października 2006r. dotycząca przetwarzania danych przez naczelnika urzędu skarbowego oraz dom maklerski banku.

GI-DEC-DS-395/06
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2006r. dotycząca odmowy udostępnienia danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową na wniosek osoby, umotywowany potrzebą posiadania tych danych do celu postępowania cywilnego. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał udostępnienie danych.

GI-DEC-DS-172/05
Fundacje / Stowarzyszenia, Publikacja danych,

Decyzja GIODO z dnia 6 lipca 2005r. dotycząca rozpowszechniania przez Stowarzyszenie wizerunku córki Skarżącego.

GI-DEC-DS-202/05
Pracodawca, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 19 lipca 2005r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego dotyczącego ujawnienia prasie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w informacji dotyczących Skarżącego, który wniósł o zastosowanie wobec niego artykułu 51 ustawy o ochronie danych osobowych.

GI-DEC-DS-312/06
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO nakazująca Operatorowi Telefonii Komórkowej usunięcie uchybień w procesie pozyskiwania danych osobowych klientów za pomocą formularza umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

GI-DEC-DS-327/05
Media, Publikacja danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja GIODO z dnia 4 października 2005r. wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją GIODO z dnia 19 lipca 2005 r. (znak : GI-DEC-DS-202/05/563, 564), odmawiającą uwzględnienia wniosku w sprawie udostępnienia prasie danych osobowych Skarżącego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

GI-DEC-DOLiS-8/07
Placówki służby zdrowia,

Decyzja GIODO z dnia 17 stycznia 2007r. nakazująca wprowadzenie procedur mających na celu zapewnienie kontroli nad obiegiem dokumentacji medycznej pomiędzy właściwymi jednostkami organizacyjnymi.

GI-DEC-DOLiS-58/07
Obowiązek informacyjny,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 marca 2007 r. nakazująca Spółce dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec Skarżącej. W trakcie postępowania Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ustalił, że Spółka pozyskała dane Skarżącej w sposób legalny.

GI-DEC-DOLiS-57/07
Mieszkalnictwo,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 marca 2007 r. dotycząca odmowy uwzględnienia wniosku skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wspólnotę Mieszkaniową. Generalny Inspektor uznał, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

GI-DEC-DOLiS-63/07
Zabezpieczenie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 12 marca 2007 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych przez wskazany podmiot.

GI-DEC-DOLiS-122/07
Postępowanie administracyjne,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 maja 2007r. (nieprawomocna) odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącej w sprawie przetwarzania jej danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

GI-DEC-DOLiS-101/07
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 maja 2007 r. dotycząca odmowy udostępnienia Skarżącemu danych osobowych osób zamieszkałych w kamienicy Skarżącego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz przez Urząd Miasta.

GI-DEC-DOLiS-68/07
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie odmowy udostępnienia matce przez uczelnię wyższą informacji dotyczących jej dorosłych, uczących się dzieci. GIODO uznał, że uczelnia postąpiła właściwie nie udostępniając żądanych informacji.

GI-DEC-DOLiS-129/07
Informacja publiczna,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 czerwca 2007 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego co do udostępnienia informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

GI-DEC-DOLiS-147/07
Informacja publiczna,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 lipca 2007 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, na mocy której GIODO odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego złożonego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

GI-DEC-DOLiS-110/07
Zabezpieczenie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie dotyczącej zdaniem skarżącej niewłaściwego zabezpieczenia jej danych osobowych przez spółkę ubezpieczeniową. W decyzji jest mowa o tym, że administrator danych nie ma obowiązku zachowania szczególnej formy doręczania korespondencji zawierającej dane osobowe.

GI-DOLiS-430/20/06
Banki / Instytucje finansowe,

GIODO z dnia 10 marca 2008 r. dotycząca dopełnienia obowiązku informacyjnego przez Bank, BIP oraz Związek Banków Polskich

GI-DEC-DIS-254/10616/08
Dane wrażliwe,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie usunięcia danych biometrycznych – linii papilarnych – pracowników.

GI-DEC-DIS-134/4605/08
Dane wrażliwe,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 kwietnia 2008 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie danych biometrycznych - linii papilarnych pracowników.

GI-DEC-DOLiS-184/08
Obowiązek informacyjny,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 marca 2008 r. nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego w procesie przetwarzania danych osobowych przez Policję.

GI-DEC-DIS-206/8000/08
Obowiązek informacyjny,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 marca 2008 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, poprzez realizację obowiązku informacyjnego.

GI-DEC-DIS-222/8731/08
Zabezpieczenie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych przez Archiwum, m. in. poprzez: zmodyfikowanie systemów informatycznych.

GI-DEC-DOLiS-208/08
Obowiązek informacyjny,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 marca 2008 r. nakazująca udostępnienie danych osobowych.

GI-DEC-DOLiS-247/08
Dane wrażliwe,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 kwietnia 2007 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku.

GI-DEC-DOLiS- 248/07
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 14 listopada 2007 r., umarzająca postępowanie wobec PTE zarządzające OFE.

GI-DEC-DOLiS-241/07
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 9 listopada 2007 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej na przetwarzanie jej danych przez Dyrektora Gimnazjum oraz Prezesa Stowarzyszenia Antymobbingowego.

GI-DEC-DOLiS-1/07
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2007 r., odmawiająca uwzględnienia wniosku wobec przekazania danych osobowych Skarżącego przez Prezydenta Miasta Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

GI-DEC-DOLiS-233/08
Obowiązek informacyjny,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 kwietnia 2008 r. utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję nakazującą Związkowi oraz Komisji Międzyzakładowej usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych Pani X poprzez dopełnienie wobec niej obowiązku informacyjnego.

GI-DEC-DOLiS-76/08
Przewoźnik,

Decyzja GIODO ze stycznia 2008 r. nakazująca Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej udostępnienie danych osobowych kierowcy oraz kontrolera biletów.

GI-DEC-DOLiS-17/08
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO ze stycznia 2008 r., odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przekazania danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową.

GI-DEC-DOLiS-228/07
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 19 października 2007 r., nakazująca BIK udzielenia informacji wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego).

GI-DEC-DOLiS-227/07
Zdrowie,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 października 2007 r. (utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję) odmawiająca uwzględnienia żądania udostępnienia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego takich danych osobowych dzieci, jak nazwisko, rok urodzenia i miejsce pochodzenia, w celu ustalenia rodziców biologicznych.

GI-DEC-DOLiS-140/07
Zdrowie,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 lipca 2007 r. odmawiająca uwzględnienia żądania udostępnienia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego takich danych osobowych dzieci, jak nazwisko, rok urodzenia i miejsce pochodzenia, w celu ustalenia rodziców biologicznych.

GI-DEC-DOLiS-59/08
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ze stycznia 2008 r., w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku dotyczącego ujawnienia nr IP.

GI-DEC-DOLiS-11/08
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO ze stycznia 2008 r., w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych Skarżącego bez jego zgody.

GI-DEC-DOLiS-2/440/07
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z grudnia 2007 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie wymagalności roszczenia.

GI-DEC-DOLiS-270/07
Mieszkalnictwo,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony danych osobowych z grudnia 2007 r. nakazująca Zakładowi Gospodarki Lokalowej zaprzestanie pozyskiwania danych osobowych w zakresie nr dowodu rejestracyjnego w związku zawieraniem umowy najmu garażu.

GI-DEC-DOLiS 259/07
Mieszkalnictwo,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z listopada 2007 r. odmawiająca nakazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej udostępnienia danych osobowych na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

GI-DEC-DOLiS-269-07/2
Udostępnienie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z grudnia 2007 r., odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej na przekazanie jej danych bez podstawy prawnej.

GI-DEC-DOLiS-171/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z marca 2008 r. nakazująca administratorom danych wypełnienie obowiązku informacyjnego

GI-DEC-DOLiS-179/08
Postępowanie administracyjne,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z marca 2008 r. nakazująca staroście zaprzestanie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych

GI-DEC-DOLiS-430/65/07
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 17 września 2007 r. nakazująca Biuru Informacji Kredytowej spełnienie obowiązku informacyjnego.

DOLIS/DEC -341/08 dot. DOLIS-440-87/07
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 4 czerwca 2008 r. zakazująca burmistrzowi udostępniania danych osobowych mieszkańców w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnymi.

DOLIS/DEC dot. Spr. GI-DOLIS-430/181/07
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 7 kwietnia 2008 r. nakazującą Spółce informowanie pracowników oraz kandydatów do pracy o dobrowolności albo obowiązku podawania danych osobowych o ile ich podanie nie nakazuje ustawa.

GI-DEC-DOLIS-233/07 utrzymująca w mocy GI-DEC-DOLIS-180/07
Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z dnia 31 października 2007 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 21 sierpnia 2007 r., dotycząca udostępnienia danych osobowych skarżącego przez Ubezpieczyciela A na rzecz Ubezpieczyciela B.

GI-DEC-DOLIS-262/07
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 30 listopada 2007 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku, w sprawie udostępnienia danych osobowych skarżącego przez Spółkę na rzecz Prokuratury Okręgowej.

DIS/DEC-288/11881/08 Dot.: DIS-K-421/9/08
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 9 maja 2008 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem, poprzez usunięcie danych osobowych przetwarzanych w zbiorze oraz zaprzestanie zbierania danych osobowych pracowników w zakresie szerszym niż jest to okreslone w przepisach prawa.

DIS-DEC-291/12020/08 dot. DIS-K-421/15/08
Powierzenie przetwarzania,

Decyzja GIODO z dnia 12 maja 2008 r. nakazująca Spółce usunięcie uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez określenie w umowie zawartej z Biurem Rachunkowym zakresie i celu przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki.

DRZDO/DEC-476/20714/08 dot. DRZDO-401/001798/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 11 sierpnia 2008 r. odmawiająca X rejestracji zbioru danych osobowych.

DRZDO/DEC-475/20713/08 dot. DRZDO-401/004313/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 11 sierpnia 2008 r. odmawiająca Gminie rejestracji zbioru danych o nazwie „System Informacji Oświatowej”.

DOLIS/DEC-374/08 dot. DOLIS-440-223/07
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO Z dnia 19 czerwca 2008 r. utrzymująca w mocy decyzję DOLIS/DEC -234/08 dotycząca odmówienia uwzględnienia wniosku o usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej.

DOLIS/DEC-441/08 dot. DOLIS-440-123/08
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 21 lipca 2008 r. umarzająca postępowanie ( w związku z usunięciem danych przed wydaniem decyzji).

DIS/DEC-435/18348/08 dot. DIS – K 421/2/08
Zgoda,

Decyzja GIODO z dnia 18 lipca 2008 r. nakazująca spółce S. usunięcie uchybień poprzez umieszczenia w kuponie konkursowym poprawnej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DRZDO-DEC/474/08/20711 dot. DRZDP-401/000833/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 11 sierpnia 2008 r. DRZDO-DEC/474/08/20711 dot. DRZDO-401/000833/06 odmawiająca stowarzyszeniu X rejestracji zbioru danych o nazwie „promocja Przedsiębiorczości”.

DIS – DEC -42/1511,1515,1520/08/08 dot. GI-DEC-K-411/22/07
Powierzenie przetwarzania,

Decyzja GIODO z dnia 22 stycznia 2008 r. DIS – DEC -42/1511,1515,1520/08/08 dot. GI-DEC-K-411/22/07 nakazująca spółce X zaprzestania udostępniania danych osobowych.

DRZDO/DEC -490/08/21606 dot. DRZDO/401/003482/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 20 sierpnia 2008 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych z powodu nie podania przez wnioskodawcę sposobu udostępniania danych oraz informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

DRZDO-DEC/504/08/22140 dot. DRZDO-401/003894/05
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 26 sierpnia 2008 r. odmawiająca Gminie rejestracji zbioru danych osobowych z powodu braku opisu środków technicznych.

DRZDO/DEC-493/08/21609 dot. DRZDO/401/005967/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 20 sierpnia 2008 r. o wykreśleniu w ogólnokrajowego jawnego rejestru prowadzanego przez GIODO, zbioru danych osobowych.

DRZDO/DEC-491/08/21607 dot. DRZDO-401/001087/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 20 sierpnia 2008 r. odmawiająca gminie rejestracji zbioru danych osobowych z powodu braku opisu środków techniczno organizacyjnych.

DRZDO/DEC-489/08/21604 dot. DRZDO-401-004492/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 20 sierpnia 2008 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych z powodu braku opisu środków technicznych i organizacyjnych.

DRZDO/DEC-474/08/20715 dot. DRZDO-401/001432/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 11 sierpnia 2008 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych z powodu braku opisu środków technicznych i organizacyjnych.

DOLIS/DEC-465/08 dot. DOLIS-440-101/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie skargi za umieszczenie danych osobowych skarżącej na strojnie internetowej, zajmującej się sprzedażą wierzytelności.

DOLIS/DEC-467/08 dot. DOLIS-440-319/08
Straż miejska / Policja,

Decyzja GIODO z dnia 7 sierpnia 2008 r. dotycząca skargi na odmowę udostępnienia przez Komendanta Straży Miejskiej, danych osobowych osoby odpowiedzialnej za zastawienia garażu celem dochodzenia roszczenia.

DOLIS/DEC-466/08 dot. DOLIS-440-225/07
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 8 sierpnia 2008 r. nakazująca bankowi udostępnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych, celem przekazania tych danych sądowi.

DOLIS/DEC-461/08 dot. DOLIS-440-252/08
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 31 lipca 2008 r. dotycząca sprzedaży wierzytelności skarżącej w związku z zadłużeniem.

DOLIS/DEC-499/08 dot. DOLIS-440-168/08
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 25 sierpnia 2008 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego na umieszczanie na fakturze zastrzeżonego numeru telefonu przez operatora telekomunikacyjnego.

DOLIS/DEC-495/08 dot. GI-DOLIS-430-472/07
Straż miejska / Policja,

Decyzja GIODO z dnia 20 sierpnia 2008 r. umarzająca postępowanie w zakresie usunięcia z bazy Krajowego systemy informacyjnego Policji danych skarżącego oraz nakazująca dopełnienia obowiązku informacyjnego.

DRZDO-DEC/492/08/21608 dot. DRZDO-401/001086/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 20 sierpnia 2008 r. umarzająca postępowanie rejestracji zbioru danych osobowych.

DRZDO-DEC/502/08/22138 dot. DRZDO-401/045780/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 26 sierpnia 2008 r. o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

DRZDO-DEC/505/08/22141 dot. DRZDO-401/045777/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 26 sierpnia 2008 r. o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

DIS/DEC-471/20697/08 dot. DIS-K-421/73/08
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 11 sierpnia 2008 r. nakazująca Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej zaprzestanie pozyskiwanie danych osobowych najemców lokali w zakresie szerszym niż jest to niezbędne, nakazująca zgłoszenie zbioru do rejestracji oraz zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

DRZDO-DEC/503/08/22139 dot. DRZDO-401/045813/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 26 sierpnia 2008 r. o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

GI-DEC-DOLiS- 202 /07 utrzymująca w mocy GI-DEC-DOLiS- 83 /07
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 20 września 2007 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 17 kwietnia 2007 r. , dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową w związku z zaległościami skarżącej.

DRZDO/DEC-519/08/22921 dot. DRZDO-401/002421/07
Dane wrażliwe,

Decyzja GIODO z dnia 4 września 2008 r. odmawiająca rejestracji zbioru oraz nakazująca usunięcie danych szczególnie chronionych nieadekwatnych do celu przetwarzania.

DOLiS/DEC-536/08 dot. GI-DOLIS-430/424/07
Publikacja danych,

Decyzja GIODO z dnia 11 września 2008 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby pełniącej funkcję publiczną na potrzeby publikacji prasowej.

DOLIS/DEC-126/08 dot. GI-DOLIs-430/130/07
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 19 lutego 2008 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję GI-DEC-DOLIS-262/07

Wyrok z dnia 7 października 2008 r. II SA/Wa 564/08 znajduje się w Orzeczeniach Sądowych.

DRZDO/DEC-614/08/26181 dot. DRZDO-401/003126/07
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 26 września 2008 r. odmawiająca Gminie rejestracji zbioru danych osobowych oraz nakazująca ograniczenia przetwarzania danych.

DRZDO-DEC-618/08/26185 dot. DRZDO-401/004420/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 26 września 2008 r. odmawiająca Bibliotece Publicznej rejestracji zbioru danych osobowych.

DRZDO-DEC/552/08/24472 dot. DRZDO-401/001114/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja z 18 września 2008 r. odmawiająca rejestracji zgłoszonego zbioru danych osobowych ze względu na jego niejednorodność.

DIS-DEC-242/9762/08 dot. DIS-K-421/5/08
Internet,

Decyzja GIODO z 15 kwietnia 2008 r. wydana po przeprowadzonej kontroli, dotycząca uchybień występujących w portalu społecznościowym.

DRZDO/DEC-611/08/26177 dot. DRZDO-401/003491/07
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 26 września 2008 r. odmawiająca spółce rejestracji zbioru danych osobowych z powodu braku informacji o sposobie udostępniania danych oraz braku informacji o odbiorcach i kategoriach odbiorców danych.

DIS/DEC-487/21468,21472/08
Powierzenie przetwarzania,

Decyzja GIODO z dnia 19 sierpnia 2008 r. nakazująca administratorowi danych osobowych uczestników loterii promocyjnych, dopełnienia obowiązku informacyjnego oraz wskazanie celu i zakresu przetwarzanych danych.

DRZDO-DEC/652/08/27364 dot. DRZDO-401/004698/05
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 14 października 2008 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych ze względu na nieadekwatność danych.

DOLIS/DEC-542/08 dot. DOLIS-430-207/07
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 16 września 2008 r. nakazująca zwrot ankiet obejmujących dane osobowe pracowników Urzędu Miasta.

DOLIS/DEC-570/08 dot. DOIS-440-180/08
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z dnia 22 września 2008 r. dotycząca pozyskiwania przez przewoźnika danych osobowych, poprzez skopiowanie obu stron dowodu osobistego skarżącego.

DOLIS/DEC-461/08 dot. DOLIS-440-252/08
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 31 licpa 2008 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego.

DOLIS/DEC-545/08 dot. DOLIS-035-47/08
Internet,

Decyzja GIODO z dnia 16 września 2008 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Eurodeputowanego, poprzez pozyskiwanie ich za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

DOLIS/DEC-480/08 dot. DOLIS-440-408/08
Internet,

Decyzja GIODO z dnia 13 sierpnia 2008 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych firmę windykacyjną.

DIS-DEC-349/14489/08 dot. DIS-K-421/12/08
Dane wrażliwe,

Decyzja GIODO z dnia 10 czerwca 2008 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Związek Żeglarski.

DOLIS/DEC-606/08 dot. DOLIS-440-181/08
Szkoły,

Decyzja GIODO z dnia 1 października 2008 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych skarżącego przez uczelnie wyższą i przekazanie jego danych doradztwu finansowo-prawnemu.

DOLIS/DEC-673/08 dot. DOLIS-440-439/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 21 października 2008 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych przez korporację finansową.

DOLiS/DEC-736/08 dot. DOLiS-440-409/08
Samorząd,

Decyzja GIODO z 17 listopada 2008 r. umarzająca postępowanie w sprawie przechowywania dokumentów pochodzących z konkursu na stanowisko samorządowe.

DOLiS/DEC - 773/08 dot. DOLiS-440-529/08
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 1 grudnia 2008 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie udostępnienia danych osobowych osobom nieuprawnionym.

DOLIS/DEC –769/08 dot. DOLiS-440-411/08
Szkoły,

Decyzja GIODO z dnia 1 grudnia 2008 r. dotyczaca odmowy uwzględnienia wniosku, w związku z upublicznieniem danych osobowych Dyrektora Szkoły.

DOLIs/DEC-745/08 dot. DOLIS-440-441/08
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 18 listopada 2008 r. dotycząca udostępnienia danych osobowych skarżącego przez operatora telekomunikacyjnego w związku ze sprzedażą wierzytelności firmie windykacyjnej.

DRZDO-DEC/887/08/35852 dot. DRZDO-401/000507/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 29 grudnia 2008, umarzająca postępowanie w sprawie zgłoszenia zbioru do rejestracji, z uwagi iż dany zbiór nie istniał.

DRZDO-DEC/891/08/35856 dot. DRZDO-401/001673/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 29 grudnia 2008 r. dotycząca wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych.

DRZDO-DEC/893/08/35858 dot. DRZDO-401/001102/01
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 29 grudnia 2008 r. umarzająca postępowanie przy procesie rejestracji zbioru danych osobowych.

DOLIS/DEC-865/08 dot. DOLIS-440-470/08
Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 23 grudnia 2008 r. nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec skarżącego.

DOLIS/DEC-905/08 dot. DOLIS-440-280/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 29 grudnia 2008 r. umarzająca wniosek skarżącej w zakresie przetwarzania jej danych osobowych przez BIK.

DOLIS/DEC-866/08 dot. DOLIS-440-554/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 23 grudnia 2008 r. umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych skarżącego przez bank.

DRZDO-DEC/26/09/1006 dot. DRZDO-401/001070/2003
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych z uwagi na fakt zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze.

DRZDO/DEC-31/09/1056 dot. DRZDO-401/0032/07
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 14 stycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych , z uwagi na fakt, iż zgłoszenia nie zawierało wyczerpującego opisu środków techniczno organizacyjnych.

DRZDO-DEC-40/09/1201 dot. DRZDO-401/001795/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 15 stycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych.

DRZDO/DEC-35/091062 dot. DRZDO-401/001322/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 14 tycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych z uwagi na niewystarczające opisy środków technicznych i organizacyjnych.

DRZDO/DEC-25/091005 dot. DRZDO-401/002519/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 13 stycznia 2008 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych z uwagi na nie uzupełnienia zgłoszenia o rejestrację.

DRZDO/DEC-40/09/1201 dot. DRZDO-401/005018/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 15 stycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbirów danych osobowych bowiem zgłoszenia nie zawierało wyczerpującego opisu środków technicznych i organizacyjnych.

DRZDO/DEC-39/09/1198 dot. DRZDO-401/004980/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dni a15 stycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych bowiem zgłoszenie nie zawierało wyczerpującego opisu środków technicznych i organizacyjnych.

DRZDO/DEC-32/09/1058 dot. DRZDO-401/005076/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 14 stycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie system informacji oświatowej ze względu na brak wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń.

DOLIS/DEC-902/08 dot. DOLIS-440-783/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 29 grudnia 2008 r. umarzająca postępowanie w sprawie skserowania dowodu osobistego.

DOLIS/DEC-901/08 dot. DOLIS-440-479/08
Internet,

Decyzja GIODO z dnia 29 grudnia 2008 r. dotycząca sposobu tworzenia przez operatora internetowego adresu poczty mailowej.

DRZDO/DEC-63/09/2562 dot. DRZDO-401/000443/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 27 stycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na brak wyczerpującego opisu środków technicznych i organizacyjnych.

DRZDO/DEC-113/09/5462 dot. DRZDO-401/000368/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 18 lutego 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych ze względu na brak zastosowania odpowiednich środków techniczno organizacyjnych oraz nakazująca ograniczenie przetwarzania wszystkich kategorii danych osobowych.

DRZDO/DEC-95/09/4371 dot. DRZDO-401/000705/03
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 10 lutego 2009 r. wykreślająca z ogólnopolskiego rejestru zbiorów danych osobowych, ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w zarejestrowanym zbiorze.

DRZDO/DEC-94/09/4369 dot. DRZDO-401/004775/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 10 lutego 2009 r. wykreślająca z ogólnopolskiego zbioru danych osobowych ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

DRZDO/DEC-83/09/4145 dot. DRZDO-401/003116/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 9 lutego 2009 r. umarzająca postępowanie rejestracji zbioru danych ze względu na bezprzedmiotowość postępowania.

DRZDO/DEC-78/09/3761 dot. DRZDO-401/023484/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 5 lutego 2009 r. wykreślająca z ogólnopolskiego zbioru danych osobowych, ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w zbiorze.

DRZDO/DEC-75/09/3754 dot. DRZDO-401/023065/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 5 lutego 2009 r. wykreślająca z ogólnopolskiego zbioru danych osobowych, ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w zbiorze.

DRZDO/DEC-74/09/3752 dot. DRZDO-401/004184/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 5 lutego 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych ze względu na brak zastosowania odpowiednich środków techniczno organizacyjnych oraz nakazująca ograniczenie przetwarzania wszystkich kategorii danych osobowych.

DRZDO/DEC-73/09/3751 dot. DRZDO-401/001385/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 5 lutego 2009 r. umarzająca postępowanie rejestracji zbioru danych ze względu na bezprzedmiotowość postępowania.

DRZDO/DEC-60/09/2552 dot. DRZDO-401/003917/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 27 stycznia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych ze względu na brak zastosowania odpowiednich środków techniczno organizacyjnych oraz nakazująca ograniczenie przetwarzania wszystkich kategorii danych osobowych.

DRZDO/DEC-77/09/3759 dot. DRZDO-401/001450/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 5 lutego 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych ze względu na brak zastosowania odpowiednich środków techniczno organizacyjnych oraz nakazująca ograniczenie przetwarzania wszystkich kategorii danych osobowych.

DIS/DEC-5/175/09 dot. DIS-K-421/129/08
Marketing,

Decyzja GIODO z dnia 6 stycznia 2009 r. nakazująca administratorowi przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych poprzez dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz zgłoszenie do rejestracji zbioru danych.

DOLIS/DEC-216/09 dot. DOLIS-440-714/08
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 19 marca 2009 r. dotycząca udostępnienia danych osobowych skarżącego przez wydawcę.

DRZDO/DEC-274/09/12477 dot. DRZDO-401/001307/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 7 kwietnia 2009 r. odmawiająca Gminie rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na brak zastosowania wystarczających środków techniczno organizacyjnych.

DRZDO/DEC-293/09/13044 dot. DRZDO-401/003478/07
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 10 kwietnia 2009 r. odmawiająca Fundacji rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na brak zastosowania wystarczających środków techniczno organizacyjnych.

DOLIS/DEC-247/09 dot. DOLIS-440-877/08
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 24 marca 2009 r. dotycząca ujawnienia danych osobowych w protokole lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej.

DOLIS/DEC-187/09 dot. DOLIS-440-260/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 12 marca 2009 r. dotycząca udostępnienia kopii polisy ubezpieczeniowej zawierającej dane osobowe.

DRZDO/DEC-777/08/33278 dot. DRZDO-401/003041/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 2 grudnia 2008 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu nieadekwatność przetwarzanych danych w stosunku do celu.

DRZDO/DEC-293/09/13044 dot. DRZDO-401/003478/07
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 10 kwietnia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbiorów zgłoszonych do GIODO na jednym formularzu.

DRZDO/DEC-274/09/12477 dot. DRZDO-401/001307/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 7 kwietnia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych ze względu na brak podstawy prawnej do przetwarzania danych.

GI-DEC-DIS-147/04/315
Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z dnia 30 kwietnia 2004 r. nakazująca zaprzestania zbierania danych osobowych od osób dzwoniących w celu poznania wstępnej oferty ubezpieczeniowej.

GI-DEC-DIS-105/04/208
Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z dnia 27 lipca 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję GI-DEC-DIS-147/04/315

DIS/DEC-307/13545/09 dot. DIS-K-421/2/09
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 16 kwietnia 2009 r. nakazująca spółdzielni usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DRZDO-DEC-346/09/15410 dot. DRZDO-401/000416/06
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 29 kwietnia 2009 r. odmawiające rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na brak zastosowania wystarczających środków techniczno organizacyjnych.

DOLIS/DEC-309/09 dot. DOLIS-440-922/08
Publikacja danych,

Decyzja GIODO z dnia 17 kwietnia 2009 r. umarzająca postępowanie w sprawie upublicznienia przez prezydenta miasta danych osobowych w BIP.

DRZDO-DEC/324/09/14586/09 dot. DRZDO-401/001302/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO umarzająca postępowania w sprawie procesu rejestracji zbioru danych ze względu na to, że zbiór ten jest częścią zbioru, który już został zarejestrowany.

DOLiS/DEC-856/08 dot. DOLiS-440-720/08
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 19 grudnia 2008 r. nakazująca spółdzielni mieszkaniowej udostępnienie danych osobowych.

DOLIS/DEC-373/09 dot. DOLIS-440-791/08
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 12 maja 2009 r. odmawiająca uwzględniania wniosku na przetwarzanie danych osobowych w sposób polegający na udostępnieniu ich osobom nieupoważnionym.

DOLIS/DEC-358/09 dot. DOLIS-733/08
Internet,

Decyzja GIODO z 4 maja 2009 r. nakazująca usunięcie danych osobowych ze strony internetowej.

DIS/DEC-306/13534/09 dot. DIS-K-421/159/08
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 16 kwietnia 2009 r. umarzająca postępowanie w sprawie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w tym pozyskiwania danych osobowych pracowników w szerszym zakresie niż przewidują przepisy prawa.

DOLiS/DEC-334/09 dot. DOLiS-440-87/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 28 kwietnia 2009 dotycząca odmowy uwzględnienia wniosku w kwestii nielegalnego przetwarzania danych osobowych przez bank.

DIS/DEC-776/33112/08 dot. DIS-K-421/83/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja z 1 grudnia 2008 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych przez MPO

DOLIS/DEC-355/09 dot. DOLIS-440-841/08
Internet,

Decyzja GIODO z 4 maja 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych przez internetowy serwis pożyczkowy.

DOLIS/DEC-354/09 dot. DOLIS-440-233/08
Marketing,

Decyzja GIODO z 30 kwietnia 2009 r. odmawiająca uwzględniania wniosku w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

DOLiS/DEC-395/09 dot. DOLiS-440-790/08
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z 15 maja 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych przetwarzanych przez firmę windykacyjną (cesja wierzytelności)

DOLiS/DEC-36/09 dot. DOLiS-440-701/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 14 stycznia 2009 r. nakazująca bankowi usuniecie danych osobowych skarżącego umieszczonych w Systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej

DOLiS/DEC-372/09 dot. DOLiS-440-701/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 14 stycznia 2009 r. utrzymująca w mocy decyzję nakazującą bankowi usuniecie danych osobowych skarżącego umieszczonych w Systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej.

DIS/DEC-444/19255/09 dot. DIS-K-421/39/09
Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z 27 maja 2009 r. nakazująca zaprzestania pozyskiwania danych osobowych za pośrednictwem infolinii oraz dopełnienie wobec osób, od których dane zostały pozyskane obowiązku informacyjnego.

DOLIS/DEC-400/09 dot. DOLIS-440-60/09
Banki / Instytucje finansowe, Pracodawca,

Decyzja GIODO z 19 maja 2009 r. nakazująca Bankowi usunięcie danych osobowych dotyczących relacji rodzinnych i osobistych tych osób z innymi osobami zatrudnionymi w Banku.

DRZDO/DEC-519/09/ 21253 dot. DRZDO-401-002049/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z 10 czerwca 2009 r. dotycząca wykreślenia zbioru z ogólnokrajowego jawnego rejestru zbioru danych osobowych.

DOLiS/DEC-542/09 dot. DOLiS-440-909/08
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 19 czerwca 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego o usunięcie jego danych osobowych zamieszczonych w regionalnej książce telefonicznej.

DIS/DEC-588/23672,23677/09 dot. DIS-K-421/162/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 30 czerwca 2009 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania przez bank danych dłużników o stanie zdrowia i skazaniu.

DOLiS/DEC-141/09 dot. DOLiS-440-378/08
Dane wrażliwe, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 27 lutego 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego na przetwarzanie jego danych o stanie zdrowia przez Dowódcę Jednostki Wojskowej oraz Dowódcę Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

DOLiS/DEC-496/09 dot. DOLiS-440-387/08
Dane wrażliwe, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 3 czerwca 2009 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą przetwarzania danych o stanie zdrowia Skarżącego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej oraz Dowódcę Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

DOLiS/DEC-445/09 dot. DOLiS-440-44/09
Informacja publiczna, Publikacja danych, Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 27 maja 2009 r. nakazująca staroście jednego z powiatów usunięcie ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej danych osobowych Skarżącego zawartych w rozdzielniku do decyzji.

DOLiS/DEC-200/09 dot. DOLiS-440-744/08
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 16 marca 2009 r. nakazująca pracodawcy usunięcie danych osobowych byłego pracownika zawartych w ekspertyzie z zakresu badania pisma ręcznego sporządzonej przez pracownika z Pracowni Ekspertyz Dokumentów i Psychografologii.

DOLiS-DEC-403/09 dot. DOLiS-440-744/08
Pracodawca,

Decyzja GIODO z dnia 19 maja 2009 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję na okoliczność usunięcia danych osobowych byłego pracownika zawartych w ekspertyzie z zakresu badania pisma ręcznego sporządzonej przez pracownika z Pracowni Ekspertyz Dokumentów i Psychografologii.

DOLiS/DEC-453/09 DOLiS-440-862/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 28 maja 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Kasę Spółdzielczą oraz BIK

DOLiS/DEC- 22/09 dot. DOLiS-440-54/08
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z 30 maja 2008 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku nakazania usunięcia danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego

DOLiS/DEC- 22/09 dot. DOLiS-440-54/08
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z 13 stycznia 2009 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję DOLiS/DEC- 22/09 dot. DOLiS-440-54/08 z 30 maja 2008 r. dotyczącą w odmowy uwzględnienia wniosku nakazania usunięcia danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez ZTM

DOLiS/DEC-560/09 dot. DOLiS-440-73/08
Straż miejska / Policja,

Decyzja GIODO z 24 czerwca 2009 r. nakazująca Komendantowi Policji usunięcie z prowadzonego zbioru pozyskanych od Prokuratora danych osobowych w zakresie obejmującym informacje pozyskane z dokumentów dotyczących odmowy wszczęcia śledztwa.

DOLIS/DEC-595/09 dot. DOLIS-440-64/09
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z 3 lipca 2009 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych przez kancelarię prawną z powodu sprzedaży cesji wierzytelności skarżącego.

DOLIS/DEC-631/09 dot. DOLIS-440-242/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 13 lipca 2009 r. odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez operatora danych osobowych dłużnika firmie windykacyjnej.

DOLIS/DEC-573/09 dot. DOLIS-440-27/09
Placówki służby zdrowia,

Decyzja GIODO z 29 czerwca 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącej na ujawnienie przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej dotyczących jej informacji związanych z pełnieniem funkcji prezesa ZOZ.

DOLIS/DEC-707/09 dot. DOLIs-440-227/09
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z 24 lipca 2009 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu zaprzestania przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osób, które odstąpiły od zawarcia umowy.

DOLiS/DEC-532/09 dot. DOLiS-440-215/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 18 czerwca 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych z Biura Informacji Kredytowej.

DOLiS/DEC-541/09 dot.DOLiS-440-516/08
Straż miejska / Policja,

Decyzja GIODO z 19 czerwca 2009 r. nakazująca usunięcie danych osobowych Komendantowi policji.

DOLiS/DEC- 402/09 dot. DOLiS–440-937/08
Szkoły,

Decyzja GIODO z 19 maja 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku związanego z przetwarzanie danych osobowych przez Dyrektora Szkoły.

DOLiS/DEC-698/09 dot. DOLiS-440-206/09
Samorząd,

Decyzja GIODO z 23 lipca 2009 r. nakazująca Prezydentowi Miasta usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych dotyczących opublikowania w uchwale na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danych osobowych skarżącego.

DOLIS/DEC-574/09 dot. DOLIs-440-282/09
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 29 czerwca 2009 r. umarzająca postępowanie skarżącego, na przetwarzanie jego służbowego adres e-mail przez byłego pracodawcę.

DRZDO/DEC-679/09/26289 dot. DRZDO-401/000214/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 21 lipca 2009 r. umarzająca postępowanie w sprawie rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na jego bezprzedmiotowość.

DOLiS/DEC-632/09 dot. DOLiS-440-665/08
Internet,

Decyzja GIODO z dnia 13 lipca 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącej na przetwarzanie jej danych osobowych przez internetowy portal społecznościowy.

DRZDO/DEC-838/09/30810 dot. DRZDO-401/003489/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 28 sierpnia 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru ze względu na zbyt szeroki zakres danych osobowych oraz nakazująca m.in. usunięcie ze zbioru danych nieadekwatnych do celu ich przetwarzania, tj. danych w postaci odcisku biometrycznego linii papilarnych.

DOLiS/DEC-799/09 dot. DOLiS-440-303/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 7 sierpnia 2009 r. nakazująca Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego w zakresie wskazania mu informacji o wysokości otrzymywanego miesięcznie przez jego pracodawcę dofinansowania w związku z jego zatrudnieniem.

DOLiS/DEC – 825/09 dot. DOLiS-440-748/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 18 sierpnia 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przekazania danych osobowych w ramach cesji wierzytelności.

DOLiS/DEC- 825/09 dot. DOLiS–440-748/08
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 18 sierpnia 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych osobowych przekazanych w związku z cesją wierzytelności.

DRZDO-DEC/904/09/32874 dot. DRZDO-401/004167/07
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 9 września 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na to, że zgłoszenie do rejestracji dotyczy faktycznie dwóch zbiorów danych osobowych.

DOLiS/DEC-99/09 dot. GI-DOLiS-430/72/06
Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z 12 lutego 2009 r.nakazująca Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego usunięcie danych osobowych zamieszczonych w BIP-ie.

DOLiS/DEC 809/09 dot. DOLiS-440-326/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 13 sierpnia 2009 r. nakazująca Bankowi usunięcie uchybień przy przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z obrony Związku Zawodowego Banku.

DRZDO-DEC/915/09/33324 dot. DRZDO-401/003949/07
Rejestracja zbioru,

Treść artykułu: Decyzja GIODO z 14 września 2009 r. umarzająca postępowanie w sprawie rejestracji zbioru danych osobowych z uwagi na zaprzestanie wykonywania działalności.

DIS/DEC- 990/36524/09 dot. DIS-K-421/56/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 7 października 2009 r. nakazująca bankowi usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez opracowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa.

DOLiS/DEC-533/09 Dot.: DOLiS-440-846/08
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 18 czerwca 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych potrzebnych do złożenia reklamacji.

DOLiS/DEC-853/09 Dot.: DOLiS-440-846/08
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 27 sierpnia 2009 r. utrzymująca w mocy decyję odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych potrzebnych do złożenia reklamacji.

DOLiS-DEC-967-09 z 24 09 09 r dot. DOLiS-440-221-09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 24 września 2009 r. nakazująca bankowi usunięcie danych osobowych, zawartych w wyroku rozwodowym przedłożonym w celu oceny zdolnosci kredytowej.

DRZDO-DEC/946/09/34419 dot. DRZDO-401/043210/99
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wykreślenia zbioru danych z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych z powodu włączenia go do innego zbioru.

DRZDO-DEC/917/09/33473 dot. DRZDO-401/005510/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wykreślenia zbioru danych z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych z powodu zaprzestania przetwarzania danych w tym zbiorze w związku z jego zniszczeniem.

DIS/DEC-826/30202/09 dot. DIS-K-421/98/09
Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z dnia 18 sierpnia 2009 r. nakazująca Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

DOLiS-DEC-921-09 dot DOLiS-440-401-09
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z dnia 16 września 2009 r. nakazująca sądowi rejonowemu udostępnienie adresów zamieszkania skazanych operatorowi telekomunikacyjnemu na potrzeby egzekucji wierzytelności.

DIS/DEC-933/34056/09 dot. DIS-K-421/103/09
Placówki służby zdrowia,

Decyzja GIODO z dnia 18 września 2009 r. nakazująca niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej usunięcie danych osobowych pacjentów, które są przetwarzane bez ich zgody.

DRZDO-DEC/922/09/36544 dot. DRZDO-401/001554/09
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 7 października 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na to, że zgłoszony do rejestracji zbiór zawiera de facto dwa zbiory danych osobowych.

DOLIS/DEC-854/09 dot. DOLIs-440-819/08 utrzymująca w mocy DOLIS/DEC-504/09 dot. DOLIS-440-819/08
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z 27 sierpnia 2009 r. utrzymująca z mocy zaskarżoną decyzję z 8 czerwca 2009 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych skarżącego przez spółdzielnię mieszkaniową.

DRZDO/DEC-1059/09/38840 dot. DRZDO-401/000601/09
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z 23 października 2009 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na brak zastosowania wystarczających środków techniczno organizacyjnych.

DOLIS/DEC-935/09 dot. DOLIS-440-896/08
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 21 września 2009 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 1 lipca 2009 r., dotycząca odmowy udostępnienie przez dyrektora aresztu śledczego danych osobowych osadzonego.

DOLiS/DEC-673/09dot. DOLiS-440-914/08
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z dnia 5 sierpnia 2009 r. nakazująca przewoźnikowi spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych wobec osoby wnioskującej.

DIS/DEC-877/31613/09 dot. DIS-K-421/43/09
Placówki służby zdrowia,

Decyzja GIODO z dnia 31 sierpnia 2009 r. nakazująca Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, m.in. poprzez ich właściwe zabezpieczenie.

DIS/DEC-999/37016/09 dot. DIS-K-421/134/09
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 12 października 2009 r. nakazująca Specjalistycznej Spółdzielni Pracy usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, m.in. poprzez uzupełnienie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

DIS/DEC-829/30716/09 dot. DIS-K-421/55/09
Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 24 sierpnia 2009 r. nakazująca spółce usunięcie uchybień, m.in. poprzez uzupełnienie polityki bezpieczeństwa o opis struktury zbiorów danych i powiązania między nimi.

DIS/DEC-1089/39969/09 dot. DIS-K-421/141/09
Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 30 października 2009 r. nakazująca spółce usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, m.in. poprzez usunięcie z kwestionariuszy osobowych nazwiska rodowego matki pracownika.

DOLiS/DEC-1038/09dot. DOLiS-440-554/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 15 października 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej dotyczącego nakazania bankowi aktualizacji jej danych osobowych znajdujących się w BIK S.A.

DESiWM/DEC-85/4216/09 dot. DESiWM-41-28/08
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z dnia 10 lutego 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do spółki z siedzibą w Republice Korei.

DOLiS/DEC-1097/09 dot. DOLiS-440-177/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 30 października 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczacego przetwarzania danych osobowych Skrżącego (dane o stanie zdrowia) przez Komornika Sądowego.

DOLiS/DEC- 1067/09 dot. DOLiS-440-486/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 27 października 2009 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej.

DOLiS/DEC-1010/09 dot. DOLiS-440-487/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 13 października 2009 r. odmawiajaca uwzglednia wniosku dotyczącego udostępnienia danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych.

DOLiS/DEC-1046/09 dot. DOLiS-440-359/09
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 21 października 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarzącego w przedmiocie legalności wykorzytywania jego danych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

DRZDO-DEC/1158/09/43010, 43012 dot. DRZDO-401/002284/00
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 20 listopada 2009 r. wykreślająca zbiór danych z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, ponieważ zaprzestano przetwarzania w nim danych.

DIS/DEC- 1261/46988/09 dot. DIS-K-421/138/09
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 15 grudnia 2009 r. nakazujaca usunięcie przedsiębiorcy danych biometrycznych - odcisków palców -ze zbioru prowadzonego w celu ewidencji czasu pracowników.

DOLiS/DEC-1101/09 dot. GI-DOLiS-430/524/07
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 2 listopada 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej w sprawie usunięcia jej danych osobowych ze zbioru Biura Informacji Kredytowej S.A.

DOLiS-440-275/09 DOLiS/DEC- 1294-/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 23 grudnia 2009 r. umarzająca postępwoanie w sprawie przetwarzania danych abonentów w celu oferty marketingowej banku

DIS/DEC-1327/48391/09 dot. DIS-K-421/25/09
Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z 28 grudnia 2009 r. nakazująca usunięcie spółce uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DIS/DEC-1290/48005/09 dot. DIS-K-421/158/09
Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z 22 grudnia 2009 r. dotycząca naruszania przez Prezydenta Miasta procesu przetwarzania danych osobowych.

DIS/DEC-1205/44971, 44985/09 Dot. DIS-K-421/131/09
Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z 3 grudnia 2009 r. nakazująca spółce usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

DOLiS/DEC-21/09 Dot. DOLiS-440-570/08
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 13 stycznia 2009 r. nakazująca pracodawcy pozyskiwanie danych z zakładowego związku zawodowego jedynie w sytuacji, gdy przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy

DOLiS/DEC-531/09 Dot. DOLiS-440-570/08
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 18 czerwca 2009 r. utrzymująca decyzję DOLiS/DEC-21/09 Dot. DOLiS-440-570/08

DOLiS/DEC – 1241/09 dot. DOLiS-440-519/09
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z 10 grudnia 2009 r. nakazująca Prezesowi Sądu usunięcie z listy biegłych danych osobowych dotyczących adresu zamieszkania i numeru telefonu Skarżącego.

DOLIS/DEC-6/10 dot. DOLIS-440-601/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 10 stycznia 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżących na ujawnianie ich danych osobowych osobie trzeciej.

DOLiS/DEC-267/09 dot. DOLiS-440-404/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 31 marca 2009 r. utrzymująca w mocy decyzję z 12 września 2008 r. DOLiS/DEC-537/09 nakazującą bankowi przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych skarżącego w celach marketingowych

DOLiS/DEC-537/08/23873,23874 dot. DOLiS-404-404/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 12 września 2008 r. nakazująca bankowi przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych skarżącego w celach marketingowych.

DIS/DEC-29/1781/10 dot. DIS-K-421/140/09
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z 15 stycznia 2010 r. nakazująca Zarządowi Transportu Miejskiego usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DRZDO-DEC/86/10/2937 dot: DRZDO-401/005140/09
Szkoły,

Decyzja GIODO z 22 stycznia 2010 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych oraz nakazująca usunięcie z tego zbioru danych przetwarzanych bez podstawy prawnej.

DOLIS/DEC-157/09 dot. DOLIS-440-98/09
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z 12 lutego 2010 r. utrzymująca z mocy decyzję z 22 października 2009 r. dotyczącą przetwarzania danych oosbowych przez Spółdzielnie Mieszkaniową.

DOLiS-DEC-1273/09 dot. DOLiS-440-225/09
Publikacja danych,

Decyzja GIODO z 21 grudnia 2009 r. utrzymująca w mocy decyzję z 16 października 2009 r. dotyczącą udostępnienie danych osobowych na archiwalnych stronach internetowych.

DIS/DEC-1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09
Placówki służby zdrowia,

Decyzja GIODO z dnia 3 grudnia 2009 r. nakazująca Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, m. in. poprzez właściwe zabezpieczenie dokumentacji zawierającej dane osobowe.

DOLiS/DEC-1256/09 dot. DOLiS-440-673/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 15 grudnia 2009 r. odmawiająca usunięcia danych osobowych Skarżącej ze strony podmiotu zajmującego się windykacją wierzytelności

DRZDO-DEC/147/10/5870
Fundacje / Stowarzyszenia,

Decyzja GIODO z dnia 11 lutego 2010 r. odmawiająca fundacji rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na brak podstawy prawnej do gromadzenia w nim danych dotyczących nałogów i skazań.

DRZDO-DEC/59/10/2544 dot.: DRZDO-401/000494/09
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 20 stycznia 2010 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych, gdyż zgłoszony zbiór dotyczy de facto kilku zbiorów danych.

DOLiS/DEC-989/09 dot. DOLiS-440-3/09
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 7 października 2009 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie udostępnienia mu dokumentów przez spółdzielnię mieszkaniową

DOLiS/DEC-16/10 dot. DOLiS-440-534/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 13 stycznia 2010 r. odmawiająca powiatowemu rzecznikowi konsumentów nakazania serwisowi aukcyjnemu udostępnienia danych osobowych użytkownika tego serwisu.

DIS/DEC-550/18830/10 dot. DIS-K-421/133/09
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z 6 maja 2010 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zaprzestanie przetwarzania, tj. kodowania numeru PESEL na Karcie Miejskiej.

DEC/DIS-247/9383/10 dot. DIS-K-421/155/09
Internet,

Decyzja GIODO z 5 marca 2010 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych prowadzącemu portal internetowy m.in. poprzez dopełnienie obowiązku informacyjnego.

DOLiS/DEC-280/10 dot. DOLiS-440-255/09
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 23 marca 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego udostępnienia osobie nieuprawnionej m.in. świadectwa pracy.

DOLiS/DEC-344/10 dot. DOLiS-440-778/09
Straż miejska / Policja,

Decyzja GIODO z 31 marca 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego udostępnienia przez spółdzielnię danych osobowych bankowi.

DOLIS/DEC- 460/10 dot. DOLIS 440-14/10
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 22 kwietnia 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego nakazu usunięcia z BIK danych osobowych.

DOLiS/DEC-603/10 dot. DOLiS-440-788/09
Dane wrażliwe,

Decyzja GIODO z 24 maja 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego udostępnienia pracodawcy orzeczenia dot. pracownika wydanego przez Sąd Grodzki.

DOLiS/DEC-656/10 dot. DOLiS-440-121/10
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z 27 maja 2010 r. nakazująca Zarządowi Transportu Miejskiego przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez spełnienie obowiązku informacyjnego.

DRZDO-DEC-556/10/18978 dot. DRZDO-401/005358/09
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 6 maja 2010 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na to, że zgłoszenie rejestracyjne nie zawiera polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

DRZDO-DEC-707/10/23872 dot. DRZDO-401/002084/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 11 czerwca 2010 r. odmawiająca kancelarii finansowej rejestracji zbioru ze względu na to, że administrator danych zastosował nieodpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

DOLiS/DEC-637/10 dot. DOLiS-440-161/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 25 maja 2010 r. nakazująca spółce udostępnienie Skarżącej danych osobowych osób, które złożyły na nią skargę.

DOLiS/DEC-1274/09 dot. DOLiS-440-720/09
Publikacja danych,

Decyzja GIODO z dnia 21 grudnia 2009 r. nakazująca wójtowi usunięcie danych osobowych Skarżącego ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

DOLiS/DEC-272/10 dot. DOLiS-440-720/09
Publikacja danych,

Decyzja GIODO z dnia 16 marca 2010 r. utrzymująca w mocy decyzję nakazującą wójtowi usunięcie danych osobowych Skarżącego ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

DRZDO-DEC/757/10/25053 dot: DRZDO-401/003005/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja z dnia 22 czerwca 2010r. umarzająca postępowanie w sprawie rejestracji zbiorów danych

DRZDO-DEC/744/10/24499 dot.: DRZDO-401/002284/07
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 17 czerwca 2010 r. umarzająca postępowanie w sprawie rejestracji zbioru danych ze względu na bezprzedmiotowość postępowania.

DRZDO-DEC-604/10/21481 dot.: DRZDO-401/003301/08
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 25 maja 2010 r. odmawiająca spółce rejestracji zbioru ze względu na zbyt szeroki zakres przetwarzanych w nim danych.

DOLiS/DEC-957/10/29459/10 dot. DOLiS-440-269/09 – decyzja nieprawomocna
Pozyskiwanie danych,

Decyzja GIODO z dnia 22 lipca 2010 r. umarzająca postępowanie w sprawie pozyskiwania przez PGNiG danych osobowych za pomocą formularzy służących do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz aktualizacji umów sprzedaży paliwa zawartych przed 1 lipca 2007 r. – decyzja nieprawomocna

DOLiS/DEC-586/10 dot. DOLiS-440-184/08
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 14 maja 2010 r. nakazująca bankowi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych tj. zaprzestanie przesyłania wyciągów z rachunku bankowego zawierających treści inne niż niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na Bank przepisami prawa.

DOLiS/DEC-510/10 dot. DOLiS-440-67/09
Internet,

Decyzja GIODO z dnia 27 kwietnia 2010 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję odmawiającą usunięcia danych Skarżącej z portalu umożliwiającego jego użytkownikom ocenianie lekarzy.

DOLiS/DEC-675/10 dot. DOLiS-440-10/10
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 27 maja 2010 r. odmawiająca uwzględnienia usunięcia danych osobowych Skarżącej ze zbiorów danych prowadzonych przez BIK S.A.

DOLiS/DEC-305/10 dot. DOLiS-440-419/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 25 marca 2010 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych Skarżącego przez bank spółdzielczy.

DOLiS/DEC-108/10 dot. DOLiS-440-419/09
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 26 stycznia 2010 r. odmawiającą uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych Skarżącego przez bank spółdzielczy.

DOLiS/DEC-1323/09 dot. DOLiS-440-67/09
Internet,

Decyzja GIODO z dnia 23 grudnia 2009 r. odmawiająca usunięcia danych Skarżącej z portalu umożliwiającego jego użytkownikom ocenianie lekarzy.

DIS/DEC - 652/21890/10 dot. DIS-K-421/29/10
Szkoły,

Decyzja GIODO z dnia 27 maja 2010 roku nakazująca Uczelni Wyższej usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych swoich studentów oraz pracowników.

DIS/DEC-902/27600/10 dot. DIS-K-421/146/07
Dane wrażliwe,

Decyzja Generalengo Inspektora Ochorny Dancyh Osobowch z 8 lipca 2010 r. umarzająca postepowanie w sprawie wniosku pełnomocnika Spółki o uchylenie decyzji z 22 lutego 2010 r. sygn. DIS/DEC-134/4605/08 dotyczącej przetwarzania dancych biometrycznych - odcisków linni papilarnych - pracowników tej Spółki.

DOLiS/DEC-1013/10 dot. DOLiS-440-276/10
Udostępnienie danych,

Umarzająca decyzja GIODO z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie, udostepnienia danych osoby ( imienia, nazwiska oraz IP komutera) która dokonała wpisu na portalu internetowym.

DOLiS/DEC-723/10 dot. DOLiS-440-1040/09
Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 14 czerwca 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego na upublicznienie przez spółke emitującą papiery wartościowe jego danych osobowych w treści komunikatu giełdowego oraz utrzymująca ją w mocy decyzja GIODO z dnia 17 sierpnia 2010 r. o sygn. DOLiS/DEC-1020/10.

DIS/DEC – 1023/32758/10 dot. DIS-K-421/215/09
Spółki,

Decyzja GIODO z dnia 18 sierpnia 2010 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych przez spółkę świadczącą usługi hotelowe.

DOLiS/DEC-694/10 dot. DOLiS-440-11/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 8 czerwca 2010 r. oddalająca skargę na odmowę udostępnienia przez Prezydenta Miasta danych osobowych wszystkich poprzednich właścicieli samochodu osobowego.

DIS/DEC-1098/36246/10 dot. DIS-K-421/106/10
Marketing,

Decyzja GIODO z 10 września 2010 r. nakazująca spółce usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osób biorących udział w programie lojalnościowym.

DIS/DEC- 959/29604/10 dot. DIS-K-421/56/10
Szkoły,

Decyzja GIODO z 23 lipca 2010 r. nakazującą spółce udostępniajacej placówkom oświatowym system informatyczny do prowadzenia dzienników elektronicznych usunięcie uchybien w procesie przetwarzania danych osobowych.

DIS/DEC-1022/32681/10 dot. DIS-K-421/107/10
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 17 sierpnia 2010 r. nakazująca Spółce zastosowanie kryptograficznej ochrony danych osobowych podczas ich przesyłania.

DOLiS/DEC-1084/10 dot. DOLiS-440-61/10
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z 9 września 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego przekazania jego danych osobowych innym operatorom.

DOLiS/DEC-1103/10 dot. DOLiS-440-357/10
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z 14 września 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego przekazania przez operatora telekomunikacyjnego jego danych osobowych firmie windykacyjnej.

DOLiS/DEC-688/10 dot.: DOLiS-440-8/10
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 7 czerwca 2010 r. odmawiajaca skarżącemu nakazanie staroście udostępnienia danych osobowych poprzedniego właściciela auta w celu złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym.

DOLiS/DEC-1030/10 dot. DOLiS-440-645/09
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 23 sierpnia 2010 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane przetwarza.

DOLiS/DEC- 1143/10 dot. DOLiS-440-811/09
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 30 września 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego na przetwarzanie jego danych przez operatora telekomunikacyjnego w celach dowodowych.

DOLiS/DEC-1156/10 dot. DOLiS-440-515/09
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 5 października 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącej na odmowę udostępnienia przez spółdzielnię mieszkaniową informacji dotyczących jej członków.

DRZDO-DEC/1032/10/33783 dot. DRZDO-401/001660/10
Rejestracja zbioru,

Decyzja GIODO z dnia 25 sierpnia 2010 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o zarejestrowaniu zbioru z powodu braku podstawy prawnej.

DOLiS/DEC-1177/10 dot. DOLiS-440-369/10
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 13 października 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącej na udostępnienie jej danych osobowych na stronie internetowej podmiotu zajmujacego się handlem wierzytelnościami.

DIS/DEC-1116/37005/10
Fundacje / Stowarzyszenia,

Decyzja GIODO z dnia 16 września 2010 r. nakazująca fundacji zajmującej się adopcją zwierząt m.in. dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób adoptujących zwierzęta oraz zgłoszenie zbioru danych tych osób do rejestracji GIODO.

DOLiS/DEC- 1393/10 dot. DOLiS-440-435/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 21 grudnia 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego na udostępnienie jego danych osobowych w uchwale Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki.

DIS/DEC-1309/10 dot. DIS-K-421/144/10
Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 26 listopada 2010 r. nakazująca Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania m.in. dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec jego kontahentów oraz złoszenie aktualizacji zarejestrowanego u GIODO zbioru danych osobowych.

DIS/DEC-63/4537/11 dot. DIS-K-421/83/10, DIS-K-421/10
Marketing,

Decyzja GIODO z dnia 2 lutego 2011 r. nakazująca spółce usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez umożliwienie osobom chcącym skorzystać z usług tej spółki wyrażenie swobodnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

DIS/DEC-14/1117/11 dot. DIS-K-421/152/10
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z dnia 11 stycznia 2011 r. nakazująca Spółce przywrócenie stanu zgodnego z prawem, m.in. poprzez zaprzestanie pozyskiwania od osób, którzy wystąpili z wnioskiem o przeniesienie numeru telefonu zbyt szerokiego zakresu danych osobowych.

DIS/DEC- 250/14068/11 dot. DIS-K-421/159/10
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 25 marca 2011 r. nakazująca Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych m.in. poprzez zaprzestanie pozyskiwania danych osobowych dotyczących daty i miejsca urodzenia jego klientów oraz imienia, nazwiska i adresu współwłaścicieli nieruchomości, których dotyczą zawierane z ww. klientami umowy na dostarczanie wody lub odbiór ścieków.

DIS-DEC- 116 /421/07/843
Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z 14 listopada 2007 r. umarzająca powstępowanie w sprawie wobec usunięcia, wskazanych w toku kontroli, uchybień.

DOLiS/DEC-323/11 dot. DOLiS-440-592/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 20 kwietnia 2011 r. umarzająca postępowanie w zakresie odmowy udostępnienia danych osobowych (w tym adresów IP) przez portal internetowy, w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.

DOLiS/DEC-104/11 dot. DOLiS-440-434/10
Placówki służby zdrowia,

Decyzja GIODO z 16 lutego 2011 r. odmawiająca uwzględnia wniosku na odmowę udostępnienia przez Zakład Opieki Zdrowotnej danych osobowych pochodzących z badania psychologicznego.

DOLiS/DEC- 243/11 dot. DOLiS-440-366/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 28 marca 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku dotyczącego udostępnienia przez Prezydenta Miasta danych osobowych skarżącej Kancelarii Prawnej.

DOLiS/DEC-268/11 dot. DOLiS-440-665/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 1 kwietnia 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku na udostępnienie danych osobowych skarżącego przez Powiatowy Urząd Pracy.

DIS/DEC- 411/24579/11 dot. DIS-K-421/26/11
Powierzenie przetwarzania,

Decyzja GIODO z 25 maja 2011 r. umarzająca postępowanie m.in. w sprawie niezawarcia przez administratora danych umowy powierzenia z dostawcą usług serwera wirtualnego.

DIS/DEC- 411/24579/11 dot. DIS-K-421/26/11
Powierzenie przetwarzania,

Decyzja GIODO z 25 maja 2011 r. umarzająca postępowanie m.in. w sprawie niezawarcia przez administratora danych umowy powierzenia z dostawcą usług serwera wirtualnego.

DIS/DEC-249/14067/11 dot. DIS-K-421/170/10
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 29 marca 2011 r. nakazująca bankowi zaprzestanie pozyskiwania informacji o sytuacji finansowej oraz o karalności jego pracowników.

DOLiS/DEC-400/11 dot. DOLiS-440-126/11
Sądy / Prokuratura,

Decyzja GIODO z 25 maja 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego udostępnienia danych wrażliwych (opinii psychiatrycznej) na potrzeby procesu karnego.

DOLiS/DEC-65/11 dot. DOLiS-440-405/10
Mieszkalnictwo,

Decyzja GIODO z dnia 4 lutego 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącej w sprawie udostępnienia jej dancyh osobowych ze zbioru danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej.

DOLiS/DEC- 1305/10 dot. DOLiS– 440-439/10
Internet,

Decyzja GIODO z 25 listopada 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku osoby chcącej zmienić nick na portalu internetowym.

DESIWM/DEC-133/6101/09 dot. DESIWM-41-10/08
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 23 lutego 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-406/18293/09 dot. DESIWM-41-1/08
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 20 maja 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-440/19191/09 dot. DESIWM-41-20/07
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 26 maja 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-441/19192/09 dot. DESIWM-41-21/07
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 26 maja 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-486/20151/09 dot. DESIWM-41-14/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 2 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-485/20147/09 dot. DESIWM-41-12/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 2 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-482/20182/09 dot. DESIWM-41-16/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 2 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-509/21019/09 dot. DESIWM-41-13/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 9 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-888/32602/09 dot. DESIWM-41-26/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 8 września 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-889/32607/09 dot. DESIWM-41-27/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 8 września 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1003/37104/09 dot. DESIWM-41-36/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1004/37114/09 dot. DESIWM-41-37/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1009/37078/09 dot. DESIWM-41-38/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1008/37080/09 dot. DESIWM-41-39/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1007/37084/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1006/37086/09 dot. DESIWM-41-41/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1005/37090/09 dot. DESIWM-41-42/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1146/42078/09 dot. DESIWM-41-23/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 16 listopada 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1219/45176/09 dot. DESIWM-41-22/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 4 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1248/46344/09 dot. DESIWM-41-24/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 10 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1292/48027/09 dot. DESIWM-41-30/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 22 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1325/48358/09 dot. DESIWM-41-48/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 28 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1326/48363/09 dot. DESIWM-41-49/09
Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja GIODO z 28 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DOLiS/DEC-645/11 dot. DOLiS-440-189/11
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 2 sierpnia 2011 r. umarzająca postępowanie sprawie skargi Pana X na udostępnienie jego danych osobowych przez Prezydenta miasta na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Miasta.

DOLiS/DEC-602/11 dot. DOLiS-440-898/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 26 lipca 2011 r. nakazująca portalowi internetowemu udostępnienie Skarżącej informacji identyfikujących abonenta domeny internetowej w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania tej osoby.

DOLiS/DEC-480/11 dot. DOLiS-440-352/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 13 czerwca 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję nakazującą koncernowi medialnemu udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru IP komputera użytkownika forum internetowego na portalu internetowy.

DOLiS/DEC-707/11 dot. DOLiS-440-76/11
Marketing,

Decyzja GIODO z 29 sierpnia 2011 r. nakazująca spółce meblowej usunięcie uchybień w procesie wypełniania obowiązku informacyjnego z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych.

DOLiS/DEC-442/11 dot. DOLiS-440-867/10
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z 1 czerwca 2011 r. nakazująca Przewozom Regionalnym usunięcia uchybień przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników poprzez pozyskiwanie informacji o osobach korzystających z obrony związku zawodowego (lista wszystkich osób korzystających z obrony związku).

DOLiS/DEC-773/11 dot. DOLiS-440-287/11
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 6 września 2011 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy usunięcia danych osobowych z Biura Informacji Kredytowej S.A.

DOLiS/DEC-819/11 dot. DOLiS-440-661/10/GP/I
Operator telekomunikacyjny,

Decyzja GIODO z 21 września 2011 r. odmawiająca uwzględnia wniosku skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego oraz na sposób zabezpieczenia danych osobowych przez firmę kurierską

DOLiS/DEC-641/11 dot. DOLiS-440-239/10
Internet,

Decyzja GIODO z 1 sierpnia 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję z 26 stycznia 2011 r. odmawiającą uwzględnienia wniosku skarżącego o nakazanie usunięcia danych osobowych z portalu internetowego.

DOLiS/DEC-640/11 dot. DOLiS-440-140/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie usunięcia danych Skarżącej z portalu świadczącego usługę odpłatnego udzielania informacji gospodarczej pochodzącej ze źródeł powszechnie dostępnych.

DIS/DEC- 883/50669/11 dot. DIS-K-421/107/11
Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z dnia 20 października 2011 r. nakazująca Policji usunięcie uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez zabezpieczanie środkami ochrony kryptograficznej nośników CD/DVD, na których przetwarzane są dane osobowe uczestników imprez masowych, wobec których został wydany prawomocny wyrok o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z imprezą masową.

DOLiS/DEC-824/11 dot. DOLiS-440-864/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 23 września 2011 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych przez Starostwo Powiatowe, Prokuraturę Rejonową i Komendę Powiatową Policji.

DOLiS/DEC-907/11 dot. DOLiS-440-509/11
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 28 października 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i fragmentów danych adresowych na stronie internetowej prowadzonej przez Spółkę.

DOLiS/DEC-669/11 dot. DOLiS-440-105/11
Postępowanie administracyjne,

Decyzja GIODO z 5 sierpnia 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 1 lipca 2011 r (DOLiS/DEC-536/11/31066,31067,31068) odmawiającą uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych przez MOPS.

DOLiS/DEC-814/11 dot. DOLiS-440-6/11
Internet,

Decyzja GIODO z dnia 20 września 2011 r. utrzymująca w mocy poprzednią decyzję GIODO umarzającą postępowanie w sprawie przetwarzania danych Skarżącego na stronie internetowej utworzonej na potrzeby wyborów samorządowych.

DOLiS/DEC-850/11 dot. DOLiS-440-360/11
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z dnia 6 października 2011 r. umarzającą postępowanie w sprawie przetwarzania danych Skarżącego przez księdza, który poinformował o jego wystąpieniu z Kościoła Katolickiego.

DOLiS/DEC-908/11 dot. DOLiS-440-535/10
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 28 października 2011 r. utrzymująca w mocy poprzednią decyzję GIODO nakazującą bankowi sprostowania imienia i nazwiska Skarżącego.

DIS/DEC-816/44889/11 dot. DIS-K-421/108/11
Zabezpieczenie danych,

Decyzja GIODO z dnia 20 września 2011 r. nakazująca spółce zajmującej się holdingiem nieruchomości przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez m.in. wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji i uzupełnienie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

DOLiS/DEC-997/11 dot. DOLiS-440-1011/10
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 23 listopada 2011 r. dotycząca wręczenia wypowiedzenia o pracę w obecności osób trzecich.

DOLiS/DEC-997/11 dot. DOLiS-440-1011/10
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 23 listopada 2011 r. dotycząca wręczenia wypowiedzenia o pracę w obecności osób trzecich

DOLiS/DEC-1086/11 dot. DOLiS-440-431/11
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 23 grudnia 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego nakazanie Spółce i działającej na jej zlecenie Firmie windykacyjnej usunięcia danych osobowych skarżącego.

DOLiS/DEC-1082/11 dot. DOLiS - 440 -227/11
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 22 grudnia 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku dotyczącego odmowy udostępnienia danych przewodniczącego komisji lekarskich w ZUS.

DOLiS/DEC-998/11 dot. DOLiS-440-20/11
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z dnia 23 listopada 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego na udostępnienie jego danych osobowych przez bank firmie windykacyjnej.

DOLiS/DEC- 309/11 dot. DOLiS-440-565/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 18 kwietnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję z 29 grudnia 2010 r. odmawiającą uwzględnienia wniosku o nakazanie telewizji kablowej udostępnienia imienia, nazwiska oraz adresu abonenta, któremu przypisano nr IP.

DOLiS/DEC-202/11 dot.: DOLiS-440-293/09
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 28 października 2010 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego udostępnienia skarżącemu przez portal danych osobowych osób, które prowadzą działalność agroturystyczną wraz z decyzją GIODO z 14 marca 2011 r. utrzymującą w mocy powyższą decyzję.

DOLiS/DEC-1056/11 dot. DOLiS-440-887/11/KZ/II
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z 15 grudnia 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego kwestionującego legalność sprzedaży przez sieć komórkową jego zadłużenia firmie windykacyjnej oraz zasadności umieszczenia jego danych osobowych przez firmę windykacyjną na stronie internetowej.

DOLiS/DEC-1031/11
Fundacje / Stowarzyszenia,

DOLiS/DEC-70/12 dot. DOLiS-440-395/11/
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 30 stycznia 2012 r. odmawiająca uwzględnia wniosku organizacji związkowej dotyczącej zakazania Staroście pozyskiwania od tej organizacji informacji o osobach korzystających z obrony związku w formie imiennej listy pracowników.

DOLiS/DEC-160/12
Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z 24 lutego 2012 r. nakazująca spółce spełnienie obowiązku wobec skarżącej poprzez udzielnie jej pisemnej informacji o źródle, z którego pochodzą jej dane.

DOLiS/DEC-609/11
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z 26 lipca 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącej, która kwestionowała istnienie swojego zadłużenia wobec telefonii komórkowej i w związku z tym poddała w wątpliwość legalność udostępnienia jej danych osobowych na stronie internetowej przez firmę windykacyjną.

DOLiS/DEC-820/10
Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z 2 stycznia 2012 r. nakazująca spółdzielni mieszkaniowej spełnienie obowiązku informacyjnego wobec skarżącej oraz usunięcie jej danych osobowych w zakresie informacji, iż posiadała ona psa

DOLiS/DEC -1105/11
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 30 grudnia 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego zarzucającego komornikowi toczącemu wobec niego postępowanie egzekucyjne udostępnienie jego danych osobowych osobie do tego nieupoważnionej.

DOLiS/DEC-908/11
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 30 grudnia 2010 r. nakazująca Bankowi sprostowanie danych osobowych skarżącego, wraz z decyzją z 28 października 2011 r. utrzymującą w mocy pierwszą decyzję.

DIS/DEC- 598/24248/09 dot. DIS-K-421/88/09
Przewoźnik,

Decyzja GIODO z 3 lipca 2009 r. nakazująca Zarządowi Transportu Miejskiego usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

DOLiS/DEC-222/11 dot. DOLiS-440-180/10
Pracodawca,

Decyzja GIODO z 18 marca 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję z 3 sierpnia 2010 r. DOLiS/DEC-1006/10 nakazującą pracodawcy usunięcie uchybień przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników poprzez pozyskiwanie informacji o osobach korzystających z obrony związku zawodowego jedynie w sytuacji, gdy przepisy prawa pracy przewidują w stosunku do tych osób współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (art. 232 Kodeksu pracy).

DOLiS/DEC-817/11 dot. DOLiS-440-250/11
Banki / Instytucje finansowe,

Decyzja GIODO z 20 września 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego, który zażądał udostępnienia mu przez Bank danych osobowych pracownika tego Banku.

DOLiS/DEC-202/11dot. DOLiS -440-441/09
Szkoły,

Decyzja GIODO z 14 marca 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję DOLiS/DEC-202/11 dot. DOLiS-440-441/09 dotyczącą skargi na upublicznienie w sieci komputerowej przez Szkołę Wyższą danych osobowych skarżącego utrwalonych w tekście uchwały Senatu Szkoły Wyższej.

DOLiS/DEC-58/12 dot. DOLiS-440-703/11
Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z 24 stycznia 2012 r. nakazująca Towarzystwu Ubezpieczeń Społecznych i Reasekuracji spełnienie wobec skarżącego obowiązku informacyjnego .

DOLiS/DEC-155/12 dot. DOLiS-440-1157/11
Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z 23 lutego 2012 r. nakazująca Starostwu Powiatowemu usuniecie ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa danych osobowych skarżącego w zakresie imienia i nazwiska z uchwały Rady Powiatu.

DOLiS/DEC-16/12 dot. DOLiS-440-403/11
Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z dnia 9 stycznia 2012 r. nakazująca Wojewodzie usunięcie ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego danych osobowych skarżących w zakresie numeru księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości, której byli współwłaścicielami, zawartych w protokole z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy.

DOLiS/DEC-16/12
Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z 9 stycznia 2012 r. nakazująca Wojewodzie wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżących poprzez usunięcie ze strony internetowej BIP ich danych osobowych w zakresie numeru księgi wieczystej, która zawarta została w protokole kontroli problemowej wraz z decyzją z 24 sierpnia 2012 r. w części uchylającą pierwszą decyzję.

DOLiS/DEC- 827/12/53828, 53832
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 828/12/53823, 53827, 53830, 53833
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 829/12/53834, 53835, 53836
Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 831/12/53860, 53864
Pracodawca, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 830/12/53853, 53855, 53857
Samorząd, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 832/12/53856, 53861, 53863
Dane wrażliwe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 833/12/53875, 53882, 53886
Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 834/12/53897, 53901, 53906
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 837/12/54151, 54154, 54158, 54162, 54168, 54172, 54175, 54181
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 838/12/54651, 54659, 54666
Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 839/12/54674, 54675
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-844/12/54894,54895,54897
Internet, Publikacja danych, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 845/12/54906,54909
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC- 848/12/55256, 55258,55260,55261
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 849/12/55351,55356,55358
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 883/12/56856,56858 dot. DOLiS-440- 84/12/T˝/II
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 871/12/56105,56110
Mieszkalnictwo, Postępowanie sądowe,

DOLiS/DEC- 868/12/56023,56028,56030
Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 864/12/55792,55796
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 865/12/55801/555802,55803,55804
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 869/12/56024,56025,56027
Fundacje / Stowarzyszenia, Internet,

DOLiS/DEC- 877/12/56498,56501
Brak Kategorii, Marketing,

DIS/DEC-29/12/1717
Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC- 897/12/57549,57550
Brak Kategorii, Dane wrażliwe,

DOLiS/DEC-880/12/56754,56758
Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 903/12/57941,57948
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 866/12/55808,558111
Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 882/12/56818,56824
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 879/12/56558,56560
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 878/12/56502,56503
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-39/12/2281
Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-57/12/4323
Spółki, Zgoda,

DIS/DEC-128/12/9241
Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-137/12/10352,10354
Powierzenie przetwarzania, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-174/12/14274
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-176/12/14291
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-201/12/15307
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-383/12/27630
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-384/12/27641
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-415/12/29650
Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-491/12/34093
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-492/12/34095
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-493/12/34098,34102
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-494/12/34109
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-602/12/40682
Brak Kategorii, Spółki,

DIS/DEC-745/12/48866˙˙
Brak Kategorii, Spółki,

DRZDO/DEC- 470/12/32939
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 323/12/23772
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 505/12/34408
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-244/12/18761
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 8/12/557
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 304/12/23146
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-- 12/12/566
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 305/12/23148
Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 119/12/8586
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 9/12/559
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 366/12/27396
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 368/12/27384
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 369/12/27379
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 255/12/19869
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 437/12/30951
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 438/12/30953
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 18/12/1395
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-545/12/37513
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 872/12/56440
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DESiWM/DEC-285/12/22452
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Republice Indii.

DESiWM/DEC-286/12/22469/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-287/12/22483
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-288/12/22510
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM-945/60097/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 4 października 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Republice Indii.

DRZDO/DEC- 34/12/2246
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 35/12/2248
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 36/12/2249 dot. DRZDO/401/ 882/08/BB
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 407/12/29059
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 482/12/33498
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 563/12/38324 dot. DRZDO-401- 5510/11/.BB
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 642/12/42918 dot. DRZDO-401- 2782/08/.BB
Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-696/12/47057 dot. DRZDO/401/ 5873/09/BB
Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-708/12/47093 dot. 44739/99/BB
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 885/12/57085 dot. DRZDO/401/ 4360/12/BB
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 890/12/57093
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DESiWM/DEC- 614/35581/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 listopada 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 615/35586/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 listopada 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 616/35591/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 617/35595/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-866/11/49641
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 18 października 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Japonii.

DIS/DEC-30/12/1718
Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-40/12/2282
Pracodawca, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-41/12/2283
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-45/12/2550
Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-46/12/2681
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-103/12/7510
Internet, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-13/1114/11
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-112/12/7893
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-126/12/8986
Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zgoda,

DIS/DEC-37/2763/11
Pozyskiwanie danych, Pracodawca,

DIS/DEC-56/4114/11
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-119/7194/11
Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-191/10390/11
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-175/12/14285
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-193/10394/11
Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-252/14105/11
Dane wrażliwe, Pracodawca,

DIS/DEC-291/16553/11
Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-353/21603/11
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-264/12/20327
Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-371/22315/11
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DIS/DEC-449/26359/11
Brak Kategorii, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-473/27859/11
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-322/12/23636
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DIS/DEC-474/27860/11
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-476/27863/11
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-504/29526/11
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 851/12/55481,55482
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 853/12/554543,55548
Dane wrażliwe, Samorząd,

DOLiS/DEC- 863/12/55786,55787
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 906/12/57980,57981
Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 907/12/58065,58071
Kościoły / Związki wyznaniowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 908/12/57995,58004
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 117/12/8582
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 354/12/26296 dot. DRZDO/401/ 713/10/RO
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 355/12/26294
Przewoźnik, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 626/12/42889
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 627/12/42891
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 628/12/42892
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 629/12/42894
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 630/12/42895
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-1110/11/64638
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC-666/12/44261
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-667/12/44262
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 678/12/45453
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja z 24 lipca 2012 r. w sprawie wykreślenia zbioru danych zgłoszonego przez gminę z ogólnokrajowego jawnego rejestru zbiorów danych osobowych ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych

DIS/DEC-523/12/36130
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 841/12/54867
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-649/12/
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DIS/DEC-744/12
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DIS/DEC-381/12/27662
Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 27 kwietnia 2012 r. nakazująca Bankowi uzupełnienie polityki bezpieczeństwa o wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

DIS/DEC-15/1123/11
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-27/2040,2042,2046 /11
Internet, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-38/2766/11
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-43/2827/11
Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-118/7190/11
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-338/20025/11
Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 909/12/58033,58036
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 910/12/58221, 58239, 58243
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 911/12/58456,58468
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 912/12/58578,58581
Internet, Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC- 913/12/58573,58575
Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 914/12/58599,58606,58609,58612
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 923/12/58806,58808, 58811
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 924/12/58792, 58791
Brak Kategorii, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 925/12/58793, 58794, 58796
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 926/12/58839, 58845
Dane wrażliwe, Pracodawca, Szkoły,

DIS/DEC-651/37118/11
Rejestracja zbioru, Spółki, Zgoda,

DRZDO/DEC- 76/12/6028 dot. DRZDO/401- 4825/07/IS
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-894/51260/11
Sądy / Prokuratura, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC-95/12/6858
Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 143/12/10564
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-195/12/15045
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 262/12/20237
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 280/12/21601
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-336/12/25393
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-348/12/25654
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-349/12/25655
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 474/12/33475
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-4/754,758 /10
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 548/12/37755
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-7/1147/10
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DEC/DIS-28/1778/10
Brak Kategorii, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-30/1786/10
Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC-668/12/44263
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-695/12/47056
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-93/3187/10
Pracodawca, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-119/4291/10
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DRZDO/DEC-719/12/47459
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DIS/DEC-188/7688/10
Powierzenie przetwarzania, Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-189/7691/10
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-229/8625/10
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 801/12/52640
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-810/12/53087
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-237/9188/10
Internet, Spółki,

DRZDO/DEC-812/12/53084
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 927/12/58804, 58807, 58809
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DRZDO/DEC- 843/12/54863
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 928/12/58815, 58823, 58829
Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DRZDO/DEC- 7/12/555
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 929/12/58810, 58813
Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 17/12/1394
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 930/12/58881, 58884
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DRZDO/DEC-47/12/2867
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 931/12/58876, 58880, 58882
Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DRZDO/DEC- 73/12/6021
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 74/12/6023
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 823/12/53816, 53817 dot. DOLiS-440- 464/12/MKR/I
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-651/21887/10
Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych,

DRZDO/DEC- 89/12/6842
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 90/12/6850
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 91/12/6851
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 106/12/7841
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 120/12/8588
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 138/12/10555
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 140/12/10560
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 141/12/10561
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 142/1/10562
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-168/12 /12991
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-1321/47592/10
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1374/49782/10
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-118/4289/10
Internet, Spółki, Zgoda,

DIS/DEC-144/5520/10
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DIS-DEC-164/6413/10
Internet, Obowiązek informacyjny, Spółki,

DIS/DEC- 156/6049/10
Postępowanie administracyjne, Pracodawca, Spółki,

DRZDO/DEC-150/12/11713
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-151/12/11715
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC- 214/12/16388
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 215/12/16390
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 324/12/23774
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 363/12/27183
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 398/12/28873
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 459/12/32087
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 639/12/42913
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-739/12/48204
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 748/12/49032
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 835/12/54040
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 842/12/654865
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 889/12/57091
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 902/12/57958
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 917/12/58720
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-1330/47863/10
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1323/47590/10
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-14/1248/10
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-31/1788/10
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-54/1981/10
Przewoźnik, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-215/8129/10
Przewoźnik, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1212/41382/10
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-1244/43775/10
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 4 listopada 2010 r. nakazująca spółce zapewnienie klientom opcjonalności w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych

DIS/DEC-1378/49805/10
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-55/4100/11
Marketing, Spółki, Zgoda,

DIS/DEC-1063/61951/11
Brak Kategorii, Internet, Rejestracja zbioru,

DRZDO-DEC/51/12/3313
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-1284/46005, 46009/10
Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DOLiS/DEC- 794/12/52088,52092
Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Internet, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1281/45884/10
Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-4/174/09
Brak Kategorii, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 932/12/58895, 58896
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 933/12/59061,59062
Spółki, Wierzytelności,

DRZDO-DEC/52/12/3315
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 62/12/4667
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 92/12/6853
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC- 121/12/8589
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-166/12/122987
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-181/12/14268
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-184/12/14288
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-194/12/15042
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 206/12/16372
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 263/12/20241
Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 353/12/26297
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 360/12/26612
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 397/12/28730
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 395/12/28737
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 400/12/28871
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 401/12/28869
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-428/12/30648
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-429/12/30650
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-430/12/30652
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-431/12/30654
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-432/12/30656
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-433/12/30657
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-434/12/30659
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 477/12/33487
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 478/12/33489
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 479/12/33492
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 480/12/33493
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 481/12/33496
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 517/12/35656
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 555/12/37747
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 556/12/37746
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-59612/40690
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-732/12/48081, 48082
Publikacja danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-734/12/48084, 48094
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-735/12/48107, 48112
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 209/12/16377
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 210/12/16378
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 211/12/16381
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 212/12/16383
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

Decyzja z 15 marca 2012 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na braki formalne w zgłoszeniu

DRZDO/DEC- 399/12/28872
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 402/12/28868
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 414/12/29596
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 420/12/29911
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 741/12/48408,48428
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 749/12/49104,49117,49112
Samorząd, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-746/27492/09
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych, Zdrowie,

DIS/DEC-6/176/09
Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-13/590/09
Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-14/609/09
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-15/615/09
Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-54/2026/09
Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 207/12/16373
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 309/12/23157
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 310/12/23159
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 359/12/26613
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-435/12/30660
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-544/12/37516
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 547/12/37756
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 625/12/42885
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 676/12/45451
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-697/12/47061
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-698/12/47069
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-699/47073
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-701/12/47080
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-702/12/47081
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 755/12/49759
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 859/12/55594
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 862/12/55741
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 916/12/58722
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-68/2867/09
Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-69/2874/09
Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-71/3055/09
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-80/4028/09
Brak Kategorii, Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-89/4318/09
Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1148/42379/09
Urzędy / Instytucje publiczne, Zgoda,

Decyzja z 17 listopada 2009 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych członków rodzin pracowników Spółki objętych opieką medyczną bez zgody osób, których dane dotyczą oraz niedopełnianiu obowiązku informacyjnego

DIS/DEC-287/13013/09
Brak Kategorii, Pracodawca, Spółki,

DIS/DEC-300/09/13355
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-310/09/13794/09
Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 760/12/49943,49941
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 761/12/49964,49967
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 762/12/50019,50020
Brak Kategorii, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 763/12/50028,50030
Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DIS/DEC-1289/47989/09
Internet, Spółki,

DIS/DEC-667/0827832
Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-671/28142/08
Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DIS-DEC-51/1641/08
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DEC/DIS-72/2284/08
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-306/12915/08
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Zgoda,

DIS/DEC-764/32789/08
Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-857/35333/08
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-917/36254/08
Rejestracja zbioru, Spółki, Zgoda,

DRZDO/DEC- 499/12/34360
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 500/12/34361
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 501/12/34362
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 641/12/42916
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 680/12/45457
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-709/12/47094
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-710/12/47096
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-711/12/47097
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-712/12/47098
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-713/12/47099
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-737/12/48201
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-738/12/48202
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO-/DEC/802/12/52638
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-813/12/53166
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-814/12/53165
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-815/12/53163
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 836/12/54041
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 854/12/55587
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 855/12/555589
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 858/12/55593
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 874/12/56444
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 875/12/56447
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 876/12/56449
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 888/12/57090 dot. DRZDO/401/ 14403/11/ER
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 892/12/57099
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 895/12/57102
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC/896/12/57345
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 918/12/58718
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-421/17115/08
Obowiązek informacyjny, Szkoły,

DIS/DEC-172/6401, 6404/08
Postępowanie administracyjne, Szkoły,

DIS-DEC-213/8452/08
Brak Kategorii, Spółki,

DIS-DEC-215/8454/08
Powierzenie przetwarzania, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 776/12/50427,50441
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-216/8457/08
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-372/15461/08
Dane wrażliwe, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 3712/12251
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 60/12/4369
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 118/12/8583
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 144/12/10566
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 145/12/10567
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-186/12/14299
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 216/12/16391
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 218/12/16399
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 221/12/16405
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 256/12/19872
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 301/12/23136
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 302/12/23138
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 303/12/23143
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 306/12/23151
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 307/12/23153
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 308/12/23155
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 311/12/23162
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 312/12/23164
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 313/12/23167
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-337/12/25394
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-338/12/25397
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-339/12/25398
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-340/12/25400
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-341/12/25403
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-342/12/25404
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-343/12/25407
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-344/12/25411
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 396/12/28734
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 469/12/32937
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-542/12/37522
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-598/12/40685
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 757/12/49765
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 565/12/38320
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 566/12/38319
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-599/12/40683
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 604/12/41294
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 624/12/42882
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 640/12/422915
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 679/12/45455
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-700/12/47077
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-703/12/47082
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-704/12/47084
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-70512/47087
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-706/12/47088
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-707/12/47091
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-740/12/48205
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC- 618/35598/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 619/35605/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 620/35612/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 621/35614/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-494/28764/11
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DIS-DEC-44/1640/08
Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DOLiS/DEC- 747/12/48851,48858
Banki / Instytucje finansowe, Internet,

DOLiS/DEC- 778/12/50440,50445
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 779/12/50553,50557
Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 784/12/51085,51091
Brak Kategorii, Publikacja danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 789/12/51608
Brak Kategorii, Zgoda,

Decyzja z 23 sierpnia 2012 r. umarzająca postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

DOLiS/DEC- 790/12/51593,51597
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 788/12/51559,51562
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-286/13004/09
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 503/12/34395,34397
Marketing, Ubezpieczyciel,

DOLiS/DEC- 504/12/34400,34401,34402
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 507/12/34657,34659
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 511/12/35375,35376
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 514/12/35639,35643
Mieszkalnictwo, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 515/12/35633,35636
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 520/12/35884,35886
Placówki służby zdrowia, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 522/12/35903,35905
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 524/12/36213,36216
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 525/12/36221,36231
Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 526/12/36220,36227
Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 527/12/36282,36284,36288
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 528/12/36253,36257
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 529/12/36262,36264
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 532/12/36276,36277
Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-210/8375/08
Adekwatność danych, Pracodawca, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 769/12/50113
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 770/12/50115
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 803/12/52637
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 806/12/52633
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 807/12/52632
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 891/12/57095
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 893/12/57100
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 905/12/57951
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 921/12/58715
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 922/12/58714
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 553/12/37750
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 554/12/37749
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 274/12/21348
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 275/12/21347
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 276/12/21349
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 636/12/42906
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 533/12/36301,36310
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 487/12/33405,33414
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DRZDO/DEC- 904/12/57955
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-543/12/37520
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 484/12/33502
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 483/12/33499
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-189/12/14313
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-185//B188
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-182/12/14279
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-167/12/12990
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 19/12/1396
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 490/12/33869,33871
Brak Kategorii, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 488/12/33501,33504
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 485/12/33371,33379,33382
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 472/12/32978,32981
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 468/12/32958,32967
Obowiązek informacyjny, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 467/12/32952,32955
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 466/12/32932,32935,32936
Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 465/12/32909,32915
Postępowanie administracyjne, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 463/12/32839, 32841
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 461/12/32588, 32589
Pracodawca, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 458/12/31753, 31754
Dane wrażliwe, Pracodawca,

DRZDO/DEC- 920/12/58716
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 919/12/58717
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 840/12/54869
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-183/12/14284
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 139/12/10558
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 75/12/6025
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 10/12/563
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 455/12/31693, 31694, 31696, 31697
Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 454/12/31689,31691
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DEC/DIS-984/35479/09
Internet, Spółki,

Decyzja z 30 września 2009 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zaprzestanie pozyskiwania danych osobowych kandydatów do pracy na stanowisko magazyniera lub kuriera za pomocą testów przeprowadzanych w systemie informatycznym

DIS/DEC-1172/43212/09
Pozyskiwanie danych, Pracodawca, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja z 23 listopada 2009 r. utrzymująca w mocy decyzję dotyczącą zakazu przetwarzania linii papilarnych palców pracowników na potrzeby ewidencji czasu pracy

DOLiS/DEC- 452/12/31599, 31605, 31611, 31618, 31623
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 451/12/31578, 31582, 31589
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 448/12/31683, 31687
Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 447/12/31669, 31672
Kontrola osób, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 445/12/31729, 31732
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 444/12/31300,31311
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DIS/DEC-470/20696/08
Informacja publiczna, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DIS-DEC-12/656/08
Fundacje / Stowarzyszenia, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DIS-DEC-13/657/08
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych,

DIS-DEC-23/08/1068
Banki / Instytucje finansowe, Zgoda,

DIS-DEC-118/3312/08
Fundacje / Stowarzyszenia, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-39/2767/11
Brak Kategorii, Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DOLiS /DEC-835/10/26031,26035
Internet, Publikacja danych, Spółki,

DOLiS/DEC- 441/12/31063,31068,31072,31076,31078
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-436/12/30724,30728
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 424/12/30051,30067,30075,30085
Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 419/12/29747,29750
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 417/12/29711,29716
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 413/12/29625,59629
Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 412/12/29474, 29481
Brak Kategorii, Internet, Marketing,

DOLiS/DEC- 411/12/29356, 29357, 29358, 29360, 29361
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 408/12/29126, 29130
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 406/12/29058, 29071
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 392/12/28277, 28278
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 900/12
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 898/12
Informacja publiczna, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 899/12
Pozyskiwanie danych, Pracodawca,

DOLiS/DEC- 595/12
Publikacja danych, Spółki,

Decyzja z 2 lipca 2012 r. umarzająca postępowanie dotyczące wykorzystania wizerunku skarżących na stronie internetowej oraz w folderach reklamowych spółki

DOLiS/DEC- 617/12
Banki / Instytucje finansowe, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 586/12
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

GI-DEC-DIS-81-04
Adekwatność danych, Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-558/12
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 560/12
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC- 539/12
Postępowanie administracyjne, Samorząd,

DOLiS/DEC-562/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 571/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 591/12
Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 391/12/28161,28255,28256
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 393/12/28596,28597, 28599, 28601
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 404/12/29043, 29046
Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 405/12/29042, 29044
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 335/12/25333,25335,25336,25338
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 333/12/24991,24992
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 390/12/28133,28140,28141
Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-155/12
Informacja publiczna, Samorząd,

DOLiS/DEC-154/12
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 386/12/27634,27638,27643
Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC- 380/12/27599,27604,27609
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 377/12/27589,27593
Brak Kategorii, Pracodawca, Samorząd,

DOLiS/DEC-268/12/20641,20642
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 373/12/27562,27570
Operator telekomunikacyjny, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 372/12/27553,27555,27556
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 371/12/27552,27557
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DRZDO/DEC- 217/12/397
Rejestracja zbioru, Spółki,

<