Odliczamy do RODO

Cele i Etapy Programu

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-07-29 12:49:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych o tresci zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatnosci.

Cel ten bedzie realizowany poprzez nastepujace cele szczególowe:

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejetnosci zwiazanych
  z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umozliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotowych tresci;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatnosci i ochrony danych osobowych;
 • ksztaltowanie wsród uczniów swiadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu zgodne sa z podstawa programowa ksztalcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkól. Dokument ten precyzuje, ze jednym
z celów ksztalcenia ogólnego na I, II, III i IV etapie edukacyjnym jest ksztaltowanie u uczniów postaw warunkujacych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspólczesnym swiecie. Ponadto program wpisuje sie w idee kompetencji kluczowych (kompetencje spoleczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez cale zycie(2006/962/WE), jak równiez zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 pazdziernika 2012 roku zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, programobliguje placówki doskonalenia nauczycieli do tworzenia sieci wspólpracy i samoksztalcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól w ramach organizowanych szkolen, spotkan, warsztatów i konferencji zwiazanych z tematem ochrony danych osobowych.

 

Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposazenie kadry pedagogicznej szkól i placówek doskonalenia nauczycieli w materialy edukacyjne zawierajace m.in. informacje dotyczace zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak równiez przygotowanie nauczycieli do ksztaltowania swiadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wsród uczniów. Placówki zgloszone do Programu otrzymuja materialy edukacyjne podczas dwudniowego obowiazkowego szkolenia, które odbywa sie w Warszawie.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkolach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajec zwiazanych z tematyka ochrony danych osobowych (m.in. spotkan, szkolen, lekcji ) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnim etapem jest opracowanie autorskich scenariuszy lekcji oraz przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjetych dzialan w ramach Programu.

 

Każdy uczestnik Programu zgłoszony do Biura GIODO ma zapewnione:

 • bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • opiekę merytoryczna Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • wsparcie metodyczne Gliwickiego Ośrodka Metodycznego,
 • bezpłatne materiały dydaktyczne oraz scenariusze lekcji służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami,
 • pomoc w działaniach informacyjno-promocyjnych
 • możliwość skorzystania z materiałów zamieszczonych na Portalu Edukacyjno Informacyjnym eduGIODO.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności