Odliczamy do RODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko informatyka - inspektora w Departamencie Inspekcji

Metadane
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-06-14 15:06:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-06-16 08:55:29

Główne obowiązki: 

 • przeprowadzanie kontroli krajowych i międzynarodowych w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • sporządzanie protokołów z poszczególnych czynności kontrolnych oraz sporządzanie protokołów kontroli,
 • praca analityczna nad materiałem dowodowym z przeprowadzonych kontroli,
 • ocena rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • analiza projektów informatycznych oraz nowych rozwiązań technologicznych, pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • sporządzanie projektów opinii dotyczących realizacji wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów pism w ramach właściwości Departamentu Inspekcji,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań z działalności Departamentu Inspekcji. 

Wykształcenie:

 • wyższe o profilu informatycznym.

Wymagania konieczne:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy związane ze stosowaniem prawa administracyjnego,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • wiedza w zakresie: infrastruktury IT, systemów Windows, Linux, Unix, baz danych, firewall, zarządzanie bezpieczeństwem informacji i monitorowania systemów w zakresie bezpieczeństwa,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • dyspozycyjność w zakresie częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sporządzania pism, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych zadań,
 • doświadczenie pracy w środowisku Windows, Linux, Unix
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2)

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania oraz ochronie danych osobowych,
 • znajomość norm ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000,
 • znajomość standardów i metodologii prowadzenia audytów wewnętrznych,
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego/Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty: 

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Inne informacje:

 • dokumenty z dopiskiem „informatyk w DIS” należy składać osobiście w siedzibie Biura GIODO, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 30 czerwca 2017r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Biura GIODO,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności